Inspiratie - 12 radicale leerstellingen van JEzus

12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 2

In de Bijbel lezen we enkele radicale leerstellingen van Jezus. De leer van Jezus ging vaak in tegen de denkwijze van die tijd en de leer van de wereld. Deze maand deel 2 en klik hier voor deel 1.

7. Zorg voor degenen voor wie niemand wil zorgen

‘Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen je dit voor één van Mijn minste broeders hebt gedaan, deed je het voor Mij.’’ – Mattheüs 25:40

Lees: Mattheüs 25:31-46

De leer van de wereld
Herinner je je de Farizeeën, de godsdienstige leiders in de tijd van Jezus? Door de uiterlijke ‘goedheid’ van de Farizeeën, waren er bepaalde mensen die zij niet aanraakten, hielpen of zelfs erkenden: de onreinen, de armen, de zieken, de zondaars. De Farizeeën geloofden dat zij simpelweg kregen wat zij verdienden. Wanneer wij denken dat wij goed zijn, labelen we anderen automatisch als slecht.

De radicale leer van Jezus
In Mattheüs 25 geeft Jezus ons een lijst van mensen met wie we tijd moeten doorbrengen en die we moeten helpen. Deze mensen noemde Hij: ‘één van Mijn minste broeders’. Hij gaf ons de opdracht om de zieken te bezoeken, de naakten te kleden, de hongerigen te eten te geven en gevangenen te bezoeken.

Jezus leerde ons dat het onze taak is om te zien naar ‘de minsten’: de behoeftigen, de verschoppelingen, de hulpelozen, degenen in nood. Door voor hen te zorgen, zorgen we eigenlijk voor Jezus.

Weet dit
Soms denken we dat de kerk alleen bestaat voor ons als kerkgangers. Maar de kerk is niet een club of een plaats waar we optreden. Het is eerder een ‘kleedkamer’ waar we naartoe gaan om ons klaar te maken en voor te bereiden om uit te gaan en anderen te dienen.

Het Griekse woord voor kerk is ekklesia en betekent letterlijk: ‘vergadering van opgeroepenen’. De kerk bestaat dus uit mensen die opgeroepen zijn om samen uit te gaan en te doen wat Jezus gezegd heeft. En dit gaat veel verder dan alleen binnen de kerkmuren.

8. Vergeef ook degenen die geen vergeving verdienen

‘Vergeef en je zult vergeven worden.’ – Lucas 6:37

Lees: Lucas 6:37-42; Mattheüs 18:21-35

De leer van de wereld
Het wordt als geaccepteerd gedrag gezien om wraak te nemen. Men zegt: ‘Dat is onvergeeflijk. Die persoon moet daarvoor boeten!’ of: ‘Word niet kwaad, maar pak hem/haar terug.’ Hoe kunnen zulke haatdragende, wrede mensen die ons pijn hebben gedaan, onze vergeving verdienen?

De radicale leer van Jezus
Toen een van Jezus’ leerlingen vroeg of vergeving een grens kende, antwoordde Jezus met een verhaal over een koning die een slaaf een grote schuld kwijtschold. Maar deze slaaf kon een andere man, die maar een kleine schuld bij hem had, niet vergeven. Jezus eindigde met deze waarschuwing:

‘Zo zal Mijn hemelse Vader ook met jou doen als je jouw broeders niet van harte vergeeft wat zij jou hebben aangedaan.’ – Mattheüs 18:35.

We vergeven anderen niet omdat ze het verdienen. We vergeven anderen omdat God ons onze enorm schuld heeft vergeven.

Weet dit
Is het een optie om anderen te vergeven die onze vergeving niet verdienen? Het antwoord is simpel: nee. Jezus zei dat vergeving niet een optie is. Het is weer zo’n tegenstrijdige, radicale weg van Zijn Koninkrijk (Mattheüs 6:12-15). Onze natuurlijke reactie is dat mensen boeten voor hun daden. Maar Jezus eist van ons dat we reageren op een bovennatuurlijke manier door hun radicale
vergeving te schenken.

9. Je naasten zijn meer mensen dan je denkt

‘Heb je naaste net zo lief als jezelf.’ – Lucas 10:27

Lees: Lucas 10:25-37

De leer van de wereld
‘Heb je naaste lief’ was een bekend gebod in de tijd van Jezus (Leviticus 19:18). Maar wie is je naaste? Net als vandaag waren mensen in die tijd vriendelijk voor degenen in hun eigen kring: zij die er hetzelfde uitzagen, hetzelfde praatten, en dezelfde dingen belangrijk vonden. Met andere woorden: je naasten waren de mensen voor wie je makkelijk vriendelijk kon zijn.

De radicale leer van Jezus
Jezus vertelde een verhaal om te laten zien wie onze ‘naasten’ zijn. Een Joodse man, die onderweg was door Samaria, werd overvallen, geslagen en halfdood achtergelaten. Zowel een Joodse priester als een Leviet passeerden, maar beiden stopten niet om te helpen.

Alleen een Samaritaan (een vijand van de Joden) stopte, verzorgde de wonden van de man, plaatste hem op zijn eigen ezel, bracht hem naar een herberg, en betaalde voor de zorg die hij nodig had. Jezus eindigde het verhaal met de vraag: ‘Wie was de naaste van het slachtoffer?’ ‘De man die medelijden met hem had’, was het antwoord. Jezus zei: ‘Volg zijn voorbeeld dan.’

De priester en de Leviet, van wie je zou verwachten dat ze zouden helpen, negeerden de gewonde man. De echte naaste was de Samaritaan, die een persoon in nood zag en reageerde met ontferming. Het maakte voor de Samaritaan niet uit dat de man niet bij zijn eigen groep hoorde. Dat is echte naastenliefde.

Weet dit
Onze ‘naaste’ is iedereen die onze compassie nodig heeft – ook degenen die het niet met ons eens zijn of simpelweg onaardig zijn. Als kinderen van Gods Koninkrijk horen we Gods liefdevolle genade aan elk mens te laten zien.

10. Als je bij Gods Koninkrijk wilt horen, moet je worden als een kind

‘Als je niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zul je nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen.’ – Mattheüs 18:3

Lees: Mattheüs 18:1-5, Lucas 9:46-48

De leer van de wereld
Volgens de wereld betekent grootheid dat je aan de top bent. Het draait om roem en het hebben van invloed. Je klimt op de carrièreladder en maakt anderen jaloers op jouw succes. Het gaat erom dat degenen onder jou naar jou opkijken.

De radicale leer van Jezus
Toen een stel arrogante mannen wilden weten wie van hen de belangrijkste was, plaatste Jezus een klein kind in hun midden. Jezus vertelde de mannen dat als zij ‘groot’ wilden zijn in Gods Koninkrijk, ze moesten worden als een klein kind.

Kleine kinderen doen na wat ze zien. Ze zijn vol vertrouwen. Ze zijn open, en ze houden van mensen. Jezus Zelf was het voorbeeld in al deze eigenschappen: Hij luisterde naar wat Zijn Vader zei, en herhaalde Zijn woorden. Hij keek naar wat Zijn Vader aan het doen was en deed hetzelfde. Zo liet Hij ons zien wie de Vader is.

Jezus vertrouwde Zijn Vader compleet, zelfs toen Hij aan het kruis stierf en in het graf lag. Zijn enige doel was om Zijn Vader na te doen, Hem te vertrouwen, en daarna de mensen lief te hebben die Zijn Vader Hem gegeven had.

Weet dit
Nu roept Jezus ons om hetzelfde te doen: om anderen te laten zien wie Hij is door Hem na te doen, Hem compleet te vertrouwen en anderen lief te hebben. Dat is grootheid. Door als ‘een klein kind’ te zijn, zie je Gods Koninkrijk in kracht!

11. Het goede nie01uws draait niet om menselijke regeringen, maar om Gods Koninkrijk

‘Het Koninkrijk van God is vlakbij. Keer je af van de zonde en geloof het goede nieuws.’ – Marcus 1:15

Lees: Marcus 1:14-15, Lucas 4:14-21

De leer van de wereld
De mensen in de tijd van Jezus waren zoals wij vandaag. Veel mensen volgden Hem, met de verwachting dat Hij hen zou leiden in een revolutie tegen het Romeinse Rijk. Eindelijk was de langverwachte Messias gekomen om een einde te maken aan de onderdrukking van de Romeinen. Toch? Nou, niet helemaal.

De radicale leer van Jezus
Jezus bood nooit politieke verandering. Het plan van de Messias was veel groter. Het was niet geografisch of nationaal; het was geestelijk en wereldwijd. Zijn boodschap kwam hierop neer: Jouw moment is nu aangebroken. Het Koninkrijk is vlakbij. Bekeer je. Verander je gedachten. Geloof het goede nieuws.

Omdat Gods Koninkrijk is gekomen, is het rijk van de duivel gedoemd te falen. Het is alleen een kwestie van tijd. Onze Koning heeft de duivel en de dood verslagen door te sterven aan het kruis en daarna op te staan uit de dood. Zijn Koninkrijk is niet te stoppen.

Weet dit
In Mattheüs 13:33 vergelijkt Jezus het Koninkrijk met gist. Zoals gist doordringt in het deeg en het verandert, verspreidt Gods Koninkrijk zich onopgemerkt en verandert de wereld die we zien. De dag komt dat het Koninkrijk compleet gerealiseerd is en alle mensen zullen erkennen dat God regeert over alles en iedereen (Filippenzen 2:9-10, Openbaring 11:15).

12. Het is beter voor ons dat Jezus niet vleselijk op aarde is

‘Het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan Mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.’ – Johannes 16:7

Lees: Johannes 15:26-16:15

De leer van de wereld
Soms kan het lijken alsof God ons verlaten heeft. Zou het niet veel makkelijker zijn als Jezus hier met ons was, zodat Hij onze vragen kan beantwoorden, wonderen kan doen, en mensen kan oproepen tot bekering? Waarom heeft Jezus ons hier achtergelaten om al het zware werk zelf te doen?

De radicale leer van Jezus
Waarschijnlijk waren Jezus’ volgelingen geschokt toen Hij hun vertelde dat Zijn vertrek het beste voor hen was. Hij zou weggaan, maar Hij zou hen niet in de steek laten. Hij beloofde dat Hij, zodra Hij weg was, de Trooster, de Geest van de Waarheid zou sturen. De Heilige Geest zou altijd bij hen (en ons) zijn.

In het boek Handelingen zien we het resultaat van de komst van de Heilige Geest: Jezus’ kracht was niet langer beperkt tot één menselijk lichaam dat rondliep in Israël. Door de Heilige Geest zijn Zijn kracht en liefde nu onbeperkt. Hij beweegt door al Zijn kinderen om een Koninkrijk te bouwen dat alles zal veranderen.

Weet dit
Jezus bemoedigde Zijn discipelen om God te vragen wat zij nodig hadden (Lucas 11:9-13). Wij kunnen hetzelfde doen. Wanneer Gods Geest door ons heen werkt, hebben wij de kracht om die vervelende buren lief te hebben; het geduld om anderen voor te laten in de rij; de vrede om geloof boven angst te kiezen; het vermogen om onze vijanden te zegenen… Omdat Jezus de Heilige Geest heeft gestuurd in ons leven, hebben wij de kracht om radicaal te leven zoals Jezus. De vraag is: gebruiken wij deze kracht?

Tags: