Lifestyle - 12 wijsheden voor vandaag

12 wijsheden voor vandaag

Gods Woord is voor altijd. Zijn Woord is er om ons te helpen op Zijn pad van liefde en gerechtigheid te wandelen. Gods Woord geeft wijsheid voor alle aspecten in het leven, zoals deze 12 wijsheden voor vandaag.

1. Het bezoeken van de gemeente
Het volk moet een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik onder Mijn volk kan wonen. – Exodus 25:8

‘Als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen. – Mattheüs 18:20

Wij moeten niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.’ – Hebreeën 10:25

Jouw omgeving bepaalt wat er in jou groeit.

2. Familie
Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier. Wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn. – Spreuken 23:24

‘Geloof in de Here Jezus,’ antwoordden zij. ‘Dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook.’ – Handelingen 16:31

Jij bent het zaad dat de oogst om jou heen bepaalt.

3. Angst
Wees sterk! Wees moedig! Je hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, jouw God, zal bij jou zijn. Hij zal niet tekortschieten en jou niet in de steek laten.’ – Deuteronomium 31:6

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ – Romeinen 8:15

Bestudeer goed waarvoor jij wegrent. Jij bent geen prooi. Jouw toekomst ligt voor jouw voeten en smeekt om instructies.

4. Vergeving
Als jouw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Heeft hij dorst, geef hem dan te drinken. – Spreuken 25:21

Maar als jij hen niet vergeeft, zal jouw hemelse Vader ook jou niet vergeven. – Mattheüs 6:15

Genade is net als geld. Wat jij stort, bepaalt wat jij kunt opnemen.

5. God
In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. – Johannes 1:1-2

In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. – Colossenzen 1:16-17

Het bewijs van Gods aanwezigheid gaat ver boven het bewijs van Zijn afwezigheid.

6. Gehoorzaamheid
Laat Mij jou helpen en gehoorzaam Mij, dan zal het land jou volop te eten geven! – Jesaja 1:19

Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat alle mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat alle mensen rechtvaardig verklaard zullen worden. – Romeinen 5:19

God kan niet verder met jou gaan als je ongehoorzaam bent aan Hem.

7. Doelstelling
Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. – Spreuken 3:6

Een mens kan van alles van plan zijn, maar de HERE bepaalt de loop van de gebeurtenissen. – Spreuken 16:1

Jij zal nooit weggaan van de plaats waar jij bent, als jij niet beslist waar je liever wilt zijn.

8. Dankbaarheid
Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. – Efeziërs 5:20

‘Amen,’ zeiden zij. ‘Alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen.’ – Openbaring 7:12

Dankbaarheid betekent dat jij je bewust bent van de gevers in jouw leven. Jij kan niets noemen wat jou niet gegeven is.

9. Bescherming
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van Uw zegen! – Psalm 23:4-5

Tegenslag zal jou niet treffen en ziekten zullen ver van jou blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor jou te zorgen en jou te beschermen, waar jij ook gaat. – Psalm 91:10-11

Bescherming komt voort uit partnerschap.

10. Het oplossen van problemen
Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. – Hebreeën 4:15-16

En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen. – 1 Johannes 5:15

In het leven zal je alleen herinnerd worden door de problemen die jij oplost en die jij veroorzaakt. Het probleem dat jou het meest raakt, is het probleem dat God jou toegewezen heeft om op te lossen.

11. Racisme
Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. – Galaten 3:28

‘Wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid. – Colossenzen 3:25

Niet jouw gelijkheid aan een ander maakt jou bijzonder, maar juist jouw verschil met een ander.

12. Seks
Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. – Spreuken 28:13

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf! God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. – 1 Korinthiërs 6:19-20

Kracht is het vermogen om weg te lopen van dat waarnaar jij verlangt, om dat te beschermen waarvan jij houdt.

Tags: