Boodschap - 2019, NewGen

2019, NewGen

De wereld, ook Nederland, verandert vandaag heel snel. Wist je dat het eens zo christelijke Nederland vandaag een van de meest ontkerkelijkte landen ter wereld is? De meerderheid van de mensen in Nederland gelooft niet meer. Dat is de realiteit. Maar in dezelfde tijd zien we een nieuw ‘leger’ opkomen van een nieuwe generatie! Een leger van mensen die geloven en moedig zijn!

‘Jij bent Petrus, de rots waarop Ik Mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van de hel zullen nooit macht over haar krijgen.’ – Mattheüs 16:18

De realiteit van vandaag
De krantenkoppen van de laatste tijd laten een duidelijke trend zien. ‘Ongeloof krijgt de overhand. Religie lijkt definitief haar greep op de Nederlandse samenleving te verliezen. Voor de eerste keer ooit zijn er meer ongelovigen dan religieuze Nederlanders, meldt het CBS.’

We lezen in de kranten verder berichten als:

‘Is de ontkerkelijking te stuiten? Ooit zaten de kerken stampvol. Inmiddels staan kerkgebouwen in de verkoop of doen dienst als winkel, uitgaanscentrum of woning. De mensen komen niet meer naar de christelijke eredienst.’

‘In Nederland kiest een steeds grotere meerderheid ervoor om helemaal geen godsdienst aan te hangen.’ ‘De ontkerkelijking van Nederland is niet zorgelijk, wel begrijpelijk. Zonder God zijn we ook best gelukkig.’

‘Nederland voor ongelovige en moslim. Ontkerkelijking is in volle gang. Christenen verlaten hun bedehuizen en ogenschijnlijk komt er aan deze ontwikkeling pas een einde als het christendom uit Nederland is verdwenen, ten gunste van ongelovigen en moslims.’

‘Amsterdamse school ruilt paasontbijt voor Suikerfeest.’

Ik denk dat er ook veel mensen zijn zoals ikzelf, die dit verschrikkelijk vinden. Maar het is wel de realiteit in Nederland. Dit proces van ontkerkelijking is al een tijd aan de gang. Het stopt niet; het versnelt zich alleen maar! Veel christenen zien het gevaar niet. Maar we kunnen niet net doen alsof er niets aan de hand is. Het moet ons vandaag wakker schudden!

Wat is de reden dat de kerken leeglopen? We kunnen allerlei oorzaken bedenken. Maar de wortel ervan is dat het hart van veel mensen verhard is. De meesten hebben dit zelf niet eens door. Daardoor hebben ze geen besef meer van wat goed en verkeerd is. Ze worden niet meer overtuigd van zonde. Ze doen wat goed voelt en denken dat dit allemaal oké is. Ze gaan op in hun eigen leven. Ze hebben hun harten voor God gesloten.

Raakt jou dit? Doet het jou iets dat er zo veel mensen verloren gaan, ook in jouw omgeving?

Een openbaring wie Jezus is
Het is belangrijk om een persoonlijke openbaring van God te hebben wie Jezus is. Ook de discipelen van Jezus hadden dit nodig. We lezen in Mattheüs:

‘Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij Zijn leerlingen: ‘Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?’ ‘Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent,’ antwoordden zij. ‘Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of een van de andere profeten.’ ‘En jullie dan?’ vroeg Hij. ‘Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?’’ – Mattheüs 16:13-15

Het is makkelijk om de eerste vraag te beantwoorden. We kunnen vaak wel opnoemen wat andere mensen over Jezus zeggen. Velen vinden Hem wel bijzonder. Ze zien Hem als een profeet. Of als een historisch figuur die goede dingen deed. Of als het kindje in de kribbe met kerst.

De meerderheid weet helaas niet wie Jezus écht is. Maar de belangrijkste vraag voor ons, is dezelfde vraag die Jezus aan Petrus stelde: ‘Wie denk jij dat Jezus is?’ Dat was een hele persoonlijke vraag! Petrus antwoordde: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Het was alsof die openbaring binnen in hem explodeerde!


Dit maakte dat hij de Eeuwige zag. Zo’n openbaring haal je niet uit een boek. Je leert dat niet op een Bijbelschool. God moet je deze openbaring geven en jouw geestelijke ogen openen. Jezus antwoordde:

‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed.’ – vers 17

De Rots en het Fundament
Jezus gaat verder en zegt:

‘Jij bent Petrus, de rots waarop Ik Mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van de hel zullen nooit macht over haar krijgen.’ – vers 18

Met Zijn uitspraak bedoelde Jezus niet dat Hij de Kerk op de persoon Petrus ging bouwen. Petrus was alleen een rots, een steen, die Jezus zou gebruiken om daarmee de Kerk te bouwen. Jezus Zelf was en is het fundament waarop de Kerk gebouwd zou worden. Ook wij zijn vandaag ‘levende stenen’ die God gebruikt om Zijn Kerk te bouwen. Petrus begreep dit. Hij riep de mensen op om op Jezus te vertrouwen.

‘U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. In de Boeken staat het zo: ‘Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare Steen die Ik heb uitgekozen en wie op Hem (Jezus) vertrouwt, wordt niet teleurgesteld.’’ – 1 Petrus 2:5-6

Wat ben ik blij dat het hele zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending gebouwd is op de Rots, het Fundament van Jezus Christus. Alleen dan houdt het stand in alle stormen van het leven.

De poorten van de hel
Veel mensen leven vandaag als het ware achter de poorten van de hel. Ze kunnen er zelf niet uitkomen. De duivel houdt hen daar vast. Ze zitten gevangen in fobieën, depressies, angst, vrees, onreinheid en allerlei toestanden.

De duivel is een tiran en de Bijbel zegt dat hij alleen maar van de mensen wil stelen en hen wil vernietigen (Johannes 10:10). Besef jij dat er een geestelijke oorlog gaande is? Hierbij gaat het om de ziel van de mens. Paulus zegt:

‘Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ – Efeziërs 6:12

Een nieuwe generatie (NEWGEN)
Ik ben zo blij dat ik vandaag zie dat God bezig is met een heel nieuw ‘leger’ in een nieuwe generatie. Velen geloven vandaag niet meer dat een opwekking mogelijk is. Maar vergis je niet: bij God is alles mogelijk! De grootste opwekking kan nog komen, door de kracht van God, in de nieuwe generatie (NEWGEN).

Dit is een generatie die niet bang is om een licht te zijn in de duisternis. Een generatie die in vuur en vlam voor Jezus staat. Een generatie die de straten op durft te gaan en zich niet schaamt voor het evangelie. Een generatie die een openbaring van God heeft gehad wie Jezus voor hen is. Een generatie die zich inzet om, samen met mij, de poorten van de hel te bestormen.


Wij zijn geen passieve kerk en zetten vandaag de aanval in, met het doel om mensen vanuit de duisternis naar het licht te brengen. Iedereen – hoe oud je ook bent – die de geest van Jozua en Kaleb heeft, hoort bij deze nieuwe generatie! Hoor jij ook bij NEWGEN? Bid het gebed met mij mee!

Gebed

‘Here God, dank U dat ik bij NEWGEN mag horen. Ik wil niet zijn als de 10 negatieve verspieders, die omkwamen in de woestijn. Maar ik wil zijn als Jozua en Kaleb, die het beloofde land door geloof in bezit namen. Ik wil een andere geest hebben, Uw Geest. Geef mij een openbaring van wie U echt bent. Zodat ook ik, door de kracht van de Heilige Geest, zielen mag bevrijden die gevangen zitten achter de poorten van de hel. In Uw naam hebben wij de overwinning. Amen!’

Tags: