Boodschap - 2019 wordt een superjaar

2019 wordt een superjaar!

Omdat de mens begrensd is, denken wij vaak dat God ook begrensd is. Maar God is onbegrensd en ongelimiteerd. Hij is een God van wonderen en bij Hem zijn alle dingen mogelijk! Hij heeft overvloedige zegeningen voor je klaarliggen in dit nieuwe jaar. Geloof dat 2019 voor jou een superjaar wordt!

God is onbegrensd en ongelimiteerd
God heeft jou geborgen in de palm van Zijn hand. Hij kent je nood, je strijd, je dromen, je wensen en de verlangens van je hart. God heeft al lang een oplossing uitgedacht voor al je problemen. Misschien begrijp je niet hoe dit kan, maar God, de Schepper van hemel en aarde, is een bovennatuurlijk wezen. Daarom zegt de Bijbel:

‘Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de uwe.’ – Jesaja 55:9

Wij denken in onze nood vaak: Heer, hier kom ik nooit meer uit! Het probleem hierbij is dat wij onze antwoorden zoeken in de natuurlijke wereld, die begrensd en gelimiteerd is. En omdat wij beperkt zijn, denken wij dat God dit ook is. Maar God is onbegrensd en ongelimiteerd. Hij zegt in Zijn Woord:

‘Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?’ – Genesis 18:14

Dezelfde vraag wil ik jou vandaag stellen: Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Stop ermee om God te begrenzen. Hij wil niet alleen voorzien in wat jij nodig hebt, maar zelfs in meer dan je nodig hebt. God is een God van overvloed. Hij wil ons versteld doen staan van Zijn zegen en overvloed. Jezus zegt:

‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Misschien denk je: wat ik graag wil hebben, is eigenlijk te veel van het goede. Maar lieve lezer, heb je er wel eens bij stilgestaan dat God juist die wens in je hart geeft, omdat Hij het jou wil geven?

2019 wordt een superjaar!
God heeft een superjaar voor je klaarliggen! Jij rekent misschien op ‘overleven’, maar God rekent op overvloed! God heeft voor jou in dit nieuwe jaar bovennatuurlijke gelegenheden, kansen en mogelijkheden klaarliggen. Geloof God hiervoor op Zijn Woord en schep binnen in jou de verwachting: 2019 wordt geen gewoon jaar, maar een superjaar! Een jaar waarin dromen en wensen gaan uitkomen. Een jaar waarin verborgen talenten tevoorschijn komen. Een jaar waarin je gezonder zal zijn. Een jaar waarin je sterker zal zijn in je geest, ziel en lichaam.

2019 wordt een jaar dat als je terugkijkt, je denkt: wow, dat was een superjaar! Als God voor je klaarstaat om jou dit jaar overvloedige zegeningen te geven, maak het dan niet ingewikkeld door te willen weten hoe Hij dat gaat doen. Je hoeft alleen maar te geloven dat God het kan! De Bijbel zegt:

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

God heeft 1001 manieren om je wensen en verlangens in vervulling te laten gaan. Je hoeft hierover niet te piekeren. Sommigen willen alles helemaal uitdokteren en schrijven God zelfs voor hoe Hij het zou moeten doen. Maar is er voor Hem iets te wonderlijk?


Met andere woorden: denk je dat jouw dromen en wensen voor God te groot zijn? Als je zo denkt, dan moet je je denken gaan veranderen en in lijn brengen met Gods Woord, dat zegt:

‘Maar bij God is alles mogelijk.’ – Marcus 10:27

Een God van wonderen
God is een God van wonderen! God is een Wonderwerker! God is machtig om iemand die diep in de schuld zit, op één moment vanuit de schuld in de overvloed te brengen. Jezus zegt:

‘Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God.’ – Lucas 18:27

In de Bijbel lezen we over de vele wonderen die God deed. Denk aan de doortocht door de Rode Zee. Het volk van Israël kon niet uitwijken naar links, naar rechts, naar achteren of naar voren. Maar God blies met Zijn wind en baande een weg door de zee, zodat het volk erdoorheen kon trekken. Denk aan Jozua en de muren van Jericho. Door om de muren heen te wandelen, stortten de muren van Jericho in en konden ze de stad in bezit nemen.

Denk aan Gideon en zijn 300 man. Met een klein leger van maar 300 man behaalde hij de overwinning op de Midjanieten. Denk aan David en Goliath. De kleine David versloeg de reus Goliath met een slinger en een steentje. Denk aan de weduwe van Sarefat. De olie raakte niet op met stromen en de meel in de pot hield niet op.

Denk aan de lamme man bij Bethesda. Na 38 jaar lang verlamd te zijn geweest, werd hij door Jezus genezen en kon hij lopen. Denk aan blinde Bartimeüs. Jezus raakte hem aan en hij kon zien. Denk aan de 5 broden en 2 vissen. Jezus gaf wel ongeveer 15.000 mensen in overvloed te eten met maar 5 broden en 2 vissen.  

Denk aan de tien melaatsen. Alle tien werden ze door Jezus helemaal gezond. Denk aan de bloedvloeiende vrouw. Zij raakte Jezus in het geloof aan en ontving meteen genezing. Denk aan Lazarus. Jezus wekte hem op uit de dood. Wat een wonderen! En zo zou ik nog veel langer kunnen doorgaan met de wonderen die God doet, die voor ons onmogelijk zijn.

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ – Hebreeën 13:8

Geloof dat God ook voor jou een wonder kan doen vandaag!

De geschiedenis van Abraham en Sara
De tekst ‘Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?’ komt uit de geschiedenis van Abraham en Sara. Jarenlang verlangden zij naar een zoon, een erfgenaam. Maar er kwam geen kind. God had hun een zoon beloofd, maar Abraham en Sara waren al oud en konden volgens de natuurwetten geen kinderen meer krijgen. Sara had er moeite mee om te geloven dat zij nog een zoon zou baren. Dan zegt God tegen Abraham en Sara:

‘Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? Over een jaar zal Ik terugkomen en dan zal Sara een zoon hebben.’ – Genesis 18:14

En zo gebeurde het ook. Tegen alle natuurwetten in, gaf God hun een zoon. En als Sara dan eindelijk haar zoon omarmt en omhelst, zegt ze:

‘Wie had kunnen dromen dat ik nog een baby zou krijgen? En toch heeft Abraham op zijn oude dag nog een zoon van mij gekregen.’ – Genesis 21:7

Met andere woorden zei Sara: ‘Wie had dat ooit gedacht?’

Dat is precies wat God voor jou en mij in 2019 wil gaan doen! Wie had ooit gedacht dat wij, de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, voor zoveel jaren op SBS6 ons programma konden uitzenden? En dat we daarmee zo veel mensen konden bereiken met de boodschap van het evangelie van Jezus Christus? En dat wij nu elke werkdag op Family7 kunnen uitzenden? Wie had dat ooit gedacht?

God wil jou en mij in het nieuwe jaar ‘wie-had-dat-ooit-gedacht-wonderen’ geven. Stel vandaag jouw geloof in werking. Geloof: ‘2019 wordt mijn superjaar! Ik weet niet hoe, maar ik weet wel dat God machtig is!’

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving
‘Vader in de hemel, aan het begin van dit nieuwe jaar kom ik tot U zoals ik ben. Ik heb gezondigd en heb Uw vergeving nodig. Uw Woord zegt dat U Uw Zoon gaf voor ‘een ieder’, dus ook voor mij. Vergeef mij, niet omdat ik het verdiend heb, maar omdat U een God bent van liefde en genadig. Reinig mij met het kostbare bloed van Uw Zoon, Jezus Christus, en neem mij aan als Uw kind. Ik wil U aannemen, Here Jezus, als mijn Redder en Bevrijder. Dank U wel voor het geweldige cadeau van eeuwig leven dat ik nu ontvangen heb. U hebt mij gered. Ik ben nu Uw kind. O Heer, ik prijs en loof U! Amen!’

… voor het nieuwe jaar
‘Almachtige God, in dit nieuwe jaar kom ik tot U met de zekerheid dat U al hebt voorzien. U hebt al een antwoord voor ieder probleem en elke nood in mijn leven door Jezus Christus, onze Heer. Hoe dit jaar ook zal zijn, of wat dit jaar mij ook zal brengen, U bent met mij. Ik ben Uw kind en U zorgt voor mij. Daarom zal ik niet twijfelen en hoef ik niet bang te zijn. U zult mij nooit in de steek laten. Ik bid voor de nood van deze wereld. Help mij om een licht te zijn voor iedereen om mij heen en voor hen die ver weg zijn. O God, ik bid ook voor mijn onbekeerde vrienden en familieleden. Red hun ziel en trek ze vanuit het duister naar Uw licht. Dank U dat U dit jaar nieuwe dingen wilt doen in mijn leven. Ik sta ervoor open en verwacht een superjaar! Ik vraag dit alles in Jezus’ naam. En ik dank en loof en prijs Uw naam! Amen!’

Tags: