Adam-&-Eva

Adam & Eva en de schepping DEEL 1

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Als eerste het verhaal van Adam en Eva en de schepping.

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ – Johannes 1:1

Het allereerste begin
De Bijbel zegt dat er in het begin alleen God was: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is heel moeilijk voor ons mensen te bevatten. Het eerste vers in de Bijbel vertelt ons:

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde.’ – Genesis 1:1

Ook schiep de levende God miljarden soorten engelen, waarvan we er enkele grote bij naam kennen. Denk aan de aartsengelen Michaël en Gabriël, die tot Maria kwam en vertelde dat ze zwanger zou worden. Denk ook aan Lucifer, dat betekent: ‘Lichtdrager’.

Hij was volgens de Bijbel de mooiste engel. God had hem ontzettend mooi geschapen. Er was geen engel zoals hij. Hij maakte de mooiste aanbiddingsmuziek en bracht de engelen in aanbidding tot de levende God, die op de grote, witte troon zat. En dan vertelt de Bijbel dat er ergens onrecht, ofwel kwaad in het hart van Lucifer kwam. De Bijbel zegt over Lucifer:

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.’ – Ezechiël 28:15

Dat was eigenlijk het eerste moment dat er een valse toon, een wanklank kwam in de hele schepping. Het moment dat deze engel hoogmoed in zijn hart toeliet vanwege zijn schoonheid, kwam er kwaad in het universum.

Lucifer begon van zichzelf te denken dat hij zo geweldig was en kreeg het verlangen om zelf aanbeden te worden en als God te zijn. Hij dacht bij zichzelf:

‘Ik ga mijn troon aan die van God gelijkstellen.’ – zie Jesaja 14:13-14

Er kwamen gedachten in zijn hart om een coup te plegen en op listige manier begon hij bij de andere engelen te lobbyen.

Hij zei dingen als: ‘Luister eens, wij moeten altijd maar alles doen wat God zegt. Voel jij je ook niet zo gebonden aan allerlei regels en wetten van God? Als ik de baas zou zijn, zou ik dat toch anders doen. Ik zou meer vrijheid willen invoeren, want waarom zouden we ons altijd moeten onderwerpen aan die ene God?’

Zo begon het kwaad zich onder de engelen te verspreiden. Daarna kwam het moment dat Lucifer opstond tegen de levende God. God weet alle dingen, ziet alle dingen en hoort alle dingen.

De Bijbel vertelt ons dat God korte metten maakte met Lucifer en hem met een derde deel van de engelen uit de hemel gooide. En zijn naam, Lucifer, veranderde in satan. Dit betekent letterlijk: ‘tegenstander’. Lucifer werd de tegenstander van God, met alle gevallen engelen aan zijn zij.

De schepping van de mens
Daarna vertelt de Bijbel ons:

‘De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.’ – Genesis 1:2

Uit alle sterren en planeten van het universum koos God de planeet Aarde uit om die gereed te maken voor de schepping van de mens. Daar moest God veel voor doen!

Hij schiep licht en warmte, maakte de hemelen en de wateren, bracht scheiding tussen de zee en het land, maakte de bomen, de planten en de dieren. Ook maakte Hij een dampkring om de aarde heen, waardoor er zuurstof ontstond.

En toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken’, waarna Hij de mens uit het stof van de aarde creëerde. De mens is zo’n uniek wezen, dat hij de kroon op Gods schepping is. Ik sta soms versteld hoe ingewikkeld en ingenieus de levende God ons mensen heeft geschapen.

Een atheïst, ofwel een mens die niet in God gelooft, moet ontzettend veel geloof hebben om te beweren dat het allemaal uit een oerslijmpje is ontstaan. Dan kun je toch beter eenvoudig aannemen wat de Bijbel zegt, namelijk dat God het allemaal heeft gemaakt?

God plaatste de mens in een prachtige hof, met allerlei bomen met heerlijke vruchten. Maar de eerste mens, Adam, had geen partner hier op aarde om mee te praten. Dus zei God:

‘Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, aan hem gelijkwaardig.’

God deed een diepe slaap over Adam komen en maakte uit zijn rib de vrouw, Eva.

De zondeval
God had tegen Adam en Eva gezegd: ‘Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ Adam en Eva waren gehoorzaam en hadden ontzag voor God.

Elke dag, in de avondkoelte, wandelde en praatte God met de mens. Er was een geweldige harmonie; alles was perfect. De Bijbel zegt:

‘En God zag dat het allemaal goed was.’

Dat wat God maakt, is altijd goed. Hij creëert perfecte dingen. Maar op een gegeven moment begon ook satan weer een rol te spelen. Satan was zo tegen de levende God, vooral nadat God korte metten met hem had gemaakt en hem uit de hemel had gegooid.

Satan haatte God en alles wat Hij schiep, dus ook de mens. Op het moment dat Eva bij de boom van de kennis van goed en kwaad rondhing, kwam satan op het toneel in de vorm van een slang. De Bijbel zegt dat de vrucht er prachtig uitzag. Eva bleef er maar naar kijken en begon ernaar te verlangen.

Op een zeker moment begon de duivel tot haar te praten, zoals hij dat vandaag ook nog doet. Het praten met de mens en het in twijfel trekken van wat God gezegd heeft in Zijn Woord, de Bijbel, is een van zijn meest succesvolle tactieken, die hij in de geschiedenis van de mens heeft gebruikt.

Hij zei tegen Eva: ‘God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’ De duivel wist precies wat God had gezegd, maar Eva maakte de fout door met hem in discussie te gaan. Eva antwoordde: ‘Wij mogen van alle bomen eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven.’

Toen begon satan twijfel te zaaien en zei: ‘Dat is niet helemaal waar! Jullie zullen niet sterven! God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en net als God, zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’ Het duurde niet lang of Eva at van de verboden vrucht, en ze gaf ook Adam ervan.

Het ongelooflijke gebeurde. Adam en Eva, de eerste mensen, waren ongehoorzaam aan God. Wat stierf er toen? Was het hun lichaam? Nee, want Adam en Eva hebben daarna nog lang geleefd en kinderen voortgebracht. Was het hun ziel, ofwel hetgeen waarmee je denkt en beslissingen maakt? Nee, want ook dat leefde voort. Ze konden denken, eten, praten enz. Het was hun geest, het communicatiemiddel dat zij met God hadden, dat stierf. Op het moment dat zij van die vrucht aten, stierf hun geest en was er geen communicatie met God meer mogelijk.

Toen dat gebeurde, werden ze heel erg bang voor God. Dit gevoel hadden ze nog nooit eerder gevoeld. Angst is een verschrikkelijk iets. Ze werden bang voor hun Schepper en verborgen zich. Zoals altijd kwam God in de avondkoelte en zocht Adam en Eva. Hij riep: ‘Adam, waar ben je?’

Heel voorzichtig kwam Adam tevoorschijn. Hij gaf toe dat hij bang was. ‘Waarom ben je bang, Adam? Heb je soms gegeten van de vrucht waarvan Ik heb gezegd dat je niet mocht eten?’ ‘Ja, maar het is Eva. Zij gaf mij van die vrucht en daarom heb ik gegeten’, antwoordde Adam.

Wij mensen zijn altijd goed geweest in het afschuiven van de schuld op iemand anders. Daarna zei Eva: ‘Het is de slang, die mij heeft doen eten van de verboden vrucht.’ En voor het eerst sprak God iets over satan uit en zei: ‘Er komt een dag dat Ik een Redder in de wereld zal brengen, die jou de kop zal vermorzelen en zal verslaan.’

Volgende week deel 2 van ‘Adam & Eva en de schepping’.

Tags: