Adam-&-Eva

Adam & Eva en de schepping DEEL 2

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Hier volgt het tweede deel van het verhaal van Adam en Eva en de schepping.

Het volmaakte plan van God
Hoewel het nog lang heeft geduurd voordat die Redder kwam, was dat juist het volmaakte plan van God. Hij wist dat Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid bij de gevallen mens zouden horen, en had al een plan om de mens weer bij Hem terug te brengen.

Adam en Eva hadden vijgenbladeren genomen om hun naaktheid te bedekken. Want toen zij zondigden, merkten ze plotseling dat zij naakt waren en ze schaamden zich ervoor. Schaamte en vrees gaan altijd samen met de zonde. Maar hun plan om hun naaktheid met vijgenbladeren te bedekken, mislukte.

Angst en vrees voor de levende God zit namelijk vanbinnen; in je hart, je denken en je geweten. Maar God had de mens zo lief, dat Hij Adam en Eva hielp. God heeft de mens altijd liefgehad en heeft de mens nog steeds lief vandaag.

Hij slachtte een dier en gebruikte zijn vellen om hun naaktheid te bedekken. Daar vloeide dus voor het eerst bloed voor de zonde van de mens. De Bijbel zegt dat er bloed moet vloeien voordat de mens vergeving van zonden kan ontvangen.

‘Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven.’ – Hebreeën 9:22

De geschiedenis van de mens
Het kwaad groeide door en verspreidde zich als een ziektekiem onder de mensenkinderen. De geschiedenis van de mens is er altijd een geweest van moord, haat, nijd, oorlog, zinloos geweld en bloedvloeien.

De eerste zonen van Adam en Eva waren Kaïn en Abel. De Bijbel vertelt ons hoe Kaïn, door jaloezie gedreven, zijn broertje Abel doodsloeg. Jezus zegt over de satan:

‘Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen.’
– Johannes 8:44

Maar Jezus heeft ook gezegd:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’
– Johannes 14:6

De boze is altijd een mensenmoordenaar geweest. Als er mensen vermoord worden, dan heeft dat altijd te maken met het kwaad. Dit is nooit veranderd in de geschiedenis van de mens.

Door de zonde van Adam en Eva kon het niet meer zijn zoals het was. Met veel pijn in Zijn hart zond God Adam en Eva weg uit die prachtige hof. Nu moesten ze het zelf gaan doen in het leven. Als we het boek Genesis lezen en vandaag rondkijken om ons heen en het nieuws horen, dan zien we wat wij mensen van het leven gemaakt hebben.

Het reddingsplan van God
God wist het allemaal en had gezegd: ‘Op een dag komt er een Redder, die de mensen zal ­verlossen van hun zonde en de macht van de dood en de boze.’ En zo werd tijdens het kerstfeest Gods Zoon, Jezus Christus, geboren.

Men noemt Hem de ‘Redder van de wereld’, want Hij kwam om de mensen te redden van hun zonden. Maar dat ging niet zomaar; daar moest heel wat voor gedaan worden. Er moest opnieuw bloed vloeien, net als in de hof van Eden.

Het was het bloed van Gods eigen Zoon. Niet om de zonden te bedekken, maar om de zonden van de mens weg te nemen. De Bijbel zegt over Jezus:

‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

En toen, op 33-jarige leeftijd, spijkerde men Hem aan het kruis. De boze dacht: ‘Ik heb Hem!’ Maar dit was een ‘krijgslist’ van God. Want in de dood van Gods Zoon ligt het eeuwige leven voor ons mensen. Het is door Jezus’ bloed dat God ons mensen kan redden van onze zonden.

Daarmee kan God onze zonden wegnemen en ons rechtvaardigen voor Hem, en alles weer herstellen zoals het was in de hof van Eden. Het maakt niet uit wie je bent, waar je bent, of wat je in je leven hebt gedaan. Misschien heb je enorme fouten gemaakt. God kan je vergeven.

Je kunt het vandaag weer in orde maken met de levende God. De God die vol liefde en genadig is en die graag vergeeft. Als je vandaag vergeving van God wilt ontvangen, open dan je hart en vraag vergeving aan God. Bid het gebed met mij mee. Als handeling van geloof kan je je hand op het beeldscherm leggen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote, onpeilbare liefde en genade. U hebt Uw enige Zoon gestuurd naar deze aarde, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik vraag vergeving van al mijn zonden. Ik heb er spijt van. Ik open mijn hart voor U en vraag U: kom in mijn hart. Ik neem Uw vergeving aan. Dank U dat ik het vandaag met U in orde mag maken. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben en eeuwig leven heb ontvangen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Tags: