Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Andrew Murray – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Andrew Murray
Andrew Murray (1828-1917) werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland. Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij werd aangesteld als predikant in de gereformeerde kerk. Nadat hij vervuld werd met de Heilige Geest, begonnen er tal van boeken uit zijn pen te vloeien, die ook vandaag nog veel gelezen en bestudeerd worden. Zijn boeken gaan dieper in op verschillende onderwerpen. Van nederigheid tot gebed, en ook over de kracht van Jezus’ bloed.

Christenen kunnen nooit genoeg weten over het bloed van Jezus. Niemand kan vrijmoedig tot God naderen, of een relatie met Hem hebben, zonder de onmisbare en krachtige werking van het bloed van Christus. Ontdek de vele zegeningen die het bloed van Jezus ons geeft.

Geen grotere kracht
‘Je weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om je vrij te kopen van het lege bestaan dat je, net als je voorouders, leidde. Je bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’ – 1 Petrus 1:18-19

Het bloed van Jezus heeft in Gods Woord een unieke plaats. Door de hele Bijbel heen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, staat het bloed centraal. Er is in de hemel en op aarde geen kracht zo groot als die van het bloed van Christus. Er ligt zo veel meer opgesloten in dat bloed dan alleen verlossing. De Bijbel spreekt onder andere over verzoening, reiniging, heiliging, vereniging met God, en overwinning over de satan door het bloed.

Waarom het bloed?

Waarom heeft het bloed van Jezus zo’n enorme kracht? De Bijbel zegt:

‘Want de ziel van het vlees zit in het bloed en Ik heb jullie het bloed gegeven om op het altaar te sprenkelen als verzoening voor jullie zielen, het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet.’ – Leviticus 17:11

1. Omdat de ziel of het leven in het bloed is
Het onsterfelijke leven van de mens is oneindig meer waard dan het leven van een dier. Daarom is zijn bloed meer waard dan het bloed van duizenden schapen of ossen. Wat is dan wel niet de waarde of kracht van het bloed van Jezus? Dat bloed woonde in de heilige ziel van de Zoon van God. Het eeuwige leven, het leven van de Godheid, werd door dat bloed gedragen. In Zijn bloed ligt de oneindige kracht van God Zelf.

2. Omdat het bloed van God op het altaar tot verzoening is gegeven
De dood is de straf op de zonde. In het Oude Testament werden de zonden van de mens op een dier gelegd, waardoor zijn zonden werden bedekt. Maar dat was alles alleen maar een schaduwbeeld van het ware offer van Jezus Christus. In heilige gehoorzaamheid aan de Vader, stortte Hij Zijn leven uit in de dood. Daardoor werd de straf gedragen, aan de wet voldaan, en de Vader geëerd. Het bloed heeft de zonde verzoend en krachteloos gemaakt. Jezus’ bloed, dat in zichzelf al krachtig was, heeft nu de bijzondere kracht gekregen om de zonde uit te delgen en weg te nemen. Het heeft de kracht om de hemel voor de zondaar te openen, de zondige ziel te reinigen en te heiligen.

De zegeningen van het bloed:

1. Verzoening
‘God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer.’ – Romeinen 3:25

De verzoening door het bloed is wel de eerste en belangrijkste zegening, waaruit alle andere zegeningen voortvloeien. God biedt ons de volkomen kwijtschelding aan van al onze zonden en schuld. Omdat de zonde verzoend is, kunnen wij nu met Hem verzoend worden. De Bijbel zegt:

‘Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit … Wij smeken je namens Christus: laat je met God verzoenen.’ – 2 Korinthiërs 5:19-20

Jezus betaalde de volle prijs (Marcus 15:15-24)
Aan alles hangt een prijskaartje. Jezus koos ervoor om de volle prijs voor jouw zonden te betalen door het lijden te dragen. Maar ook de spot, de hoon, de vernedering en ten slotte de dood aan het kruis. Dit alles deed Hij, omdat Hij jou waardevol vindt om voor te sterven. Hij gaf Zijn kostbare leven voor jou, zodat jij kunt leven zoals Hij.

2. Reiniging
‘Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.’
– 1 Johannes 1:7

Met reiniging wordt niet de vergeving van schuld bedoeld. De reiniging van zonde wijst op de bevrijding van de inwendige besmetting en onreinheid, die de zonde in ons binnenste veroorzaakt. Reiniging wordt in het hart bewerkt en volgt op de vergeving. Koning David bad in de bekende boetpsalm:

‘Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw … Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.’ – Psalm 51:9, 12

‘Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.’ – Hebreeën 9:14

Tegenover ‘de genade’ staat ‘de wet’
7 dingen die de wet niet voor jou kan doen:
➊ Rechtvaardigen (Handelingen 13:38-39)
➋ Redden van de zonde en de dood (Romeinen 8:2)
➌ Redden van de veroordeling (Romeinen 8:1-4)
➍ De Heilige Geest geven (Galaten 3:2)
➎ Geloof geven (Galaten 3:12)
➏ Genade geven (Galaten 5:4)
➐ Volmaakt maken (Hebreeën 7:19)

3. Heiliging
‘Daarom is Jezus een vreselijke dood gestorven, om ons door Zijn bloed voor God te heiligen.’
– Hebreeën 13:12

Heiliging lijkt misschien op de reiniging door het bloed, maar er is een groot verschil. De reiniging ziet meer op het oude leven en de zonde die moet worden weggenomen. De heiliging ziet op het nieuwe leven en wat uit God daarin gelegd moet worden. De reiniging van zonde is alleen de voorbereiding.

De heiliging, de verbintenis met God, is de eigenlijke volle zegen die het bloed ons brengt. 1 Petrus 1:15 zegt: ‘Wees heilig in alles wat je doet, want de Here die je heeft geroepen om Zijn kind te worden, is heilig.’ Heiligheid betekent simpelweg: op God lijken.

Hiervoor zijn twee dingen belangrijk: afzondering om Zijn eigendom en tot Zijn dienst te zijn, en een persoonlijke toewijding.

4. Vereniging met God
‘Omdat Jezus Zijn leven en Zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat Hij Zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen.’ – Hebreeën 10:19-20

Jezus heeft door Zijn bloed de hemel voor ons geopend. Wij hebben nu het voorrecht om het heiligdom – dat is Gods tegenwoordigheid – binnen te gaan en daar te wonen. De vereniging met God is het doel van Jezus’ verlossingswerk. De Bijbel zegt:

‘Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam 
is met schoon water gewassen.’ – Hebreeën 10:22

5. Overwinning over de satan
‘Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd.’ – Openbaring 12:11

Toen Jezus stierf aan het kruis, leek het alsof de macht van de duisternis had gewonnen. Maar prijs God: Jezus stond op uit de dood! De schijnbare overwinning bleek voor de boze de vreselijkste nederlaag te zijn. Door de Levensvorst te laten doden, liet hij Degene binnen die de poorten van zijn rijk kon openbreken. Satan is een overwonnen vijand, en met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars!

‘Door de dood heeft Hij de duivel, die de macht over de dood had, machteloos gemaakt.’ – Hebreeën 2:14

‘God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:57

Geef jezelf over en richt je oog en hart op het bloed van Jezus. Stel je hele wezen open voor Hem. Vraag het Lam van God om Zelf Zijn bloed te laten werken in jouw leven. Je zult ervaren dat er niets te vergelijken is met de wonderlijke kracht van het bloed van Jezus!

‘En zij zongen een nieuw lied: ‘U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt met Uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen’’ (Openbaring 5:9).

Lees ook: Andrew Murray – Geloofslessen van de Oude Leermeesters’ over de Heilige Geest

Tags:
Next Post

Op weg naar de eeuwigheid DEEL 6