Boodschap - Ben je van plan om op te geven

Ben je van plan om op te geven?

Veel christenen vandaag kunnen niet goed omgaan met tegenslagen in het leven. Zij kunnen niet geloven dat God iets goeds uit hun nare situatie kan voortbrengen. Wanneer zij geconfronteerd worden met leed, verlies, pijn, moeite en zorgen, zijn ze geneigd om ‘het op te geven’. Vandaag wil ik jou bemoedigen om de moed niet op te geven. Laten we op God vertrouwen en geloven dat Hij alles doet meewerken ten goede.

Een grote storm in het leven van Johan en Willy Maasbach
In 1958 werd op het Malieveld in Den Haag een grote campagne gehouden. Evangelist T.L. Osborn uit Amerika bracht het evangelie van Jezus Christus en sprak over redding en goddelijke genezing. Iedere dag kwamen er over de honderdduizend mensen bij elkaar en velen ontvingen redding en genezing.

Vlak voor deze campagne werd mijn oudere broertje, John Henry, ernstig ziek. Toen hij twee jaar was, kreeg hij pleuritis. Papa en mama Maasbach geloofden in goddelijke genezing en dat predikten zij ook. Ze hadden hun kleine jongen gezalfd met olie, zoals de Bijbel het ons in Jakobus 5:14 leert.

Zij hebben hun jongen de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Zij geloofden dat de Here God hun kleine jongen zou genezen, maar in plaats daarvan stierf hij in hun armen. Dit was een van de donkerste uren in het leven van mijn vader en moeder, Johan en Willy Maasbach.

Door deze gebeurtenis hadden ze heel makkelijk een bitter hart kunnen krijgen. Ze hadden boos op God kunnen worden en kunnen zeggen: ‘God, waarom doet U ons dit aan? Waarom is ons dit overkomen? Heer, wij doen onze uiterste best om U te dienen, om U te volgen en te gehoorzamen.


Wij hebben alles in ons leven prijsgegeven. Wij hebben onze jongen gezalfd met olie en voor hem gebeden. Heer, wij hebben toch geloofd en we hebben toch alles gedaan? Dit is niet eerlijk!’ Maar in deze enorme storm in het leven van mijn ouders hebben ze geen bitterheid in hun hart toegelaten en zijn ze niet boos op God geworden.

In plaats daarvan gingen ze naar Hem toe voor troost, hulp en kracht. Toen de kleine John Henry gestorven was, kwam God met de vraag: ‘Geloven jullie nu nog steeds dat Ik de grote Heelmeester ben?’ Ze antwoordden: ‘Ja, Here, wij geloven dit, omdat Uw Woord het zegt.’

In plaats dat ze boos wegrenden van God, renden zij naar God toe. Drie maanden later stond mijn vader, Johan Maasbach, door een wonder, naast evangelist T.L. Osborn op het platform op het Malieveld. Velen en nog eens velen kwamen tot Jezus en velen werden door God genezen.

Papa Maasbach was door God aangesteld als de gezalfde vertaler van evangelist T.L. Osborn, de dienstknecht van God. Als mijn ouders hun hart niet hadden afgesloten voor bitterheid en boosheid, en als zij niet hadden vertrouwd op de Here, dan was die campagne nooit zo’n succes geweest. God zegende hun trouw aan Hem die standhield door de grootste storm van hun leven.

Onze houding tegenover problemen is belangrijk
Ervaar jij op dit moment grote tegenslagen in jouw leven? Weet dat God onze moeilijke omstandigheden ten goede kan gebruiken wanneer wij op Hem vertrouwen. We kunnen door heel moeilijke tijden heengaan, maar God heeft ons beloofd dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben.

Wie weet of God juist die tegenslag kan gebruiken om jou geestelijk sterker te maken. Misschien is het juist die pijn in jouw leven, waar jij geen raad mee weet en waarin jij niets positiefs ziet, die God gebruikt om een wonder te doen of om iets moois en prachtigs uit te werken in jouw karakter.

Is het niet juist omdat wij zelf pijn hebben ervaren, dat wij anderen beter zullen begrijpen? God gebruikt tegenslagen niet als een afstap, maar als een opstap. God schrijft ons niet af wanneer het tegenzit in ons leven. Ja, wanneer wij bitterheid toelaten, zullen tegenslagen ons kunnen vernietigen.

Maar als wij op Hem blijven zien, onze hulp van Hem verwachten en kracht putten door het lezen van de Bijbel, Gods Woord, dan mogen we weten dat alles goed komt. Met die positieve geloofshouding zal geen enkele tegenslag in je leven maken dat je verbitterd raakt en boos op God wordt.

Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. – Romeinen 8:38-39

Onze houding tegenover onze moeilijkheden, problemen en tegenslagen, is heel belangrijk. Onze houding bepaalt namelijk hoe we door het leven gaan. Ik ken mensen die bij het minste of geringste helemaal gefrustreerd zijn. Vanwege een kleinigheid lopen ze al van God weg en zijn ze verslagen, depressief, gestrest, verbitterd en boos.

Maar er zijn ook mensen die door enorme tegenslagen in hun leven zijn gegaan – zoals de dood van hun kind, faillissement, een pijnlijke scheiding of een dodelijke ziekte – en toch niet opgeven, omdat ze ervoor gekozen hebben niet bitter te worden, maar op God te blijven zien. En doordat zij zich vasthouden aan de goedheid van God, zie je in hun leven dat het weer goed komt. Zij dragen de vrede en blijdschap van God in hun hart.

Ons huis afgebrand
Midden in de grote verbouwing van ons kantoor, terwijl ik aan het werk was en mijn vrouw Regina de kinderen naar school bracht, is ons huis volledig afgebrand door kortsluiting in de meterkast. We hielden niets over; alles was verwoest. God zij dank heeft Hij ons bewaard.

De brandweercommandant zei dat het een wonder was dat het niet – zoals meestal – ’s nachts is gebeurd, want dan ben je tegen de tijd dat je de brand ontdekt, al bewusteloos geraakt door de rook. Het feit bleef dat het een grote beproeving was, vooral voor mijn vrouw en kinderen. Maar gelukkig heeft de Here voorzien en stonden we niet op straat.

Drie maanden voor de grote heropening van ons zendingskantoor hadden mijn vrouw en ik het even moeilijk. De kinderen huilden om hun verloren speelgoed. We woonden in een huis dat het onze niet was, we sliepen in bedden die de onze niet waren en zaten aan een tafel die de onze niet was.

Als we tegen elkaar zeiden: ‘We gaan naar huis’, dan klonk dat vreemd in onze oren. We hadden zo graag weer ons familiepatroon willen oppakken door ons oude huis te herstellen. Maar daar was – door de drukte op het zendingskantoor – geen tijd en geen geld voor.


Zowel Regina als ikzelf begrepen dat we dit moeilijke punt op het altaar moesten leggen. ‘De Here eerst’, zo zijn wij opgevoed. Toen wij die avond onder tranen alles op het altaar brachten, vervulde de liefde van God ons hart en waren we blij dat we dit mochten doen. De Here in alles eerst! De Here heeft ons vervolgens iets beters, iets mooiers teruggegeven.

God gebruikt tegenslagen ten goede
God doet alles meewerken ten goede. Geloof je dat? Ja, dat is wat de Bijbel ons leert. De oorzaak van onze tegenslagen is verschillend. Het kan zijn dat nood ons leven treft door een onvoorziene gebeurtenis. Er zijn beproevingen, maar ook verzoekingen.

Soms zijn we misschien door eigen schuld in moeilijkheden gekomen, doordat wij een domme fout hebben gemaakt. Dan is het zeker nodig om je zonden te belijden en vergeving aan God te vragen, en ook aan mensen die je gekwetst hebt. God wil ons altijd verder brengen en ons vormen naar Zijn beeld, zodat wij nog meer bruikbaar zijn voor Hem.

God kijkt niet naar diploma’s, intelligentie, bekwaamheid, rijkdom of talenten. Nee, God zoekt naar gehoorzame harten. God kan meer van jouw leven maken dan je ooit had durven dromen. Gods plan voor jouw leven is zo veel groter dan jij denkt. Beperk God niet.

Tegenslagen kunnen je een enorme ‘duw’ in het leven geven. Als we eerlijk zijn, zijn er tijden dat ook wij een duw nodig hebben. Die duw duwt ons in de richting die wij zelf nooit zouden kiezen: Gods richting! Wij mensen zeggen: ‘God, gebruik mij’, en als Hij dat dan wil doen en ons een opdracht geeft, dan zeggen we: ‘Ik kan dat niet’, of ‘Dat durf ik niet’, enz.

Als ik zelf niet verschillende keren door God was geduwd, zou ik nooit op de plaats zijn gekomen waar ik nu ben. God gooit je geestelijk in het diepe; dat is de beste manier om te leren zwemmen. Maar je bepaalt zelf welke richting die duw op gaat. Met een positieve houding ga je vooruit en kom je dichter bij God; met een negatieve houding ga je achteruit, van God af.


Je zal versteld staan van wat je door Gods kracht kan bereiken, wanneer je een positieve houding hebt en de tegenslagen jou een duw in de goede richting geven. Dat zien we ook in het leven van grote Godsmannen in de Bijbel. Lees de verhalen maar van Mozes, Gideon, David enz. Zij hadden ook hiermee te maken. God zegt in Zijn Woord:

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en Mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de uwe. – Jesaja 55:8-9

Vertrouw op God
Als je God niet kunt begrijpen, als het leven geen zin meer heeft door die enorme tegenslagen, vertrouw dan met jouw hele hart op de Here God. De Bijbel zegt:

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.– Spreuken 3:5-6

Hij zal die tegenslagen laten meewerken ten goede als jij een positieve houding hebt. Geef niet op! Laat je niet ontmoedigen, want dat is precies wat de duivel wil, maar ga de goede kant op.

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om vergeving
‘O God, ik kom tot U omdat ik vergeving nodig heb. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ook ik een zondaar ben. Ik geef toe dat ik Uw vergevende genade nodig heb. Ik heb gehandeld naar wat ik dacht dat goed was. Maar nu kom ik tot U om vergeving te vragen. Help mij om naar Uw wil te leven en Uw leiding te zoeken in mijn leven. Het spijt me dat ik U niet heb liefgehad met mijn hele hart, ziel en alles wat in mij is. Vergeef mij, Here, verlos mij van het kwaad. Was mij schoon met Uw kostbaar bloed. Ik dank U dat ik Uw kind mag zijn en dat ik U de rest van mijn leven mag volgen en dienen. Dit bid ik in Jezus’ naam.’
Amen!

Gebed om genezing
‘Lieve Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus’ naam. Ik dank U dat Hij al mijn zonden en ziekten gedragen hebt op het kruis van Golgotha. Vader, ik voel me zo ziek en ellendig. Ik heb pijn, maar ik weet dat Jezus al mijn ziekten en pijn gedragen heeft en dat ik genezen ben door de wonden in Zijn lichaam. Ik houd me vast aan Uw Woord en aan deze beloften, die alle ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik loof en prijs en verhoog Uw wonderbare naam! Halleluja!’
Amen!

Gebed voor hulp tijdens tegenslagen
‘Almachtige God, ik kom tot U voor hulp. Op dit moment ga ik door een moeilijke periode heen met enorme tegenslagen. Ik voel me zo hulpeloos en weet niet hoe ik uit mijn problemen moet komen. Ik kan deze lasten niet alleen dragen. Maar Uw Woord zegt dat ik al mijn zorgen en problemen aan U mag overgeven, en dat U voor mij wilt zorgen. Here God, ik weet dat U daar bent met Uw liefde en Uw genade. Vergeef mij als ik door mijn eigen fouten hierin terecht ben gekomen. U bent een genadige, liefhebbende Vader en U zult mij nooit verlaten. Dank U dat U alles doet meewerken ten goede voor degenen die U liefhebben. Help mij door deze tegenslagen heen. Laat mij een positieve houding hebben en laten deze tegenslagen mij dichter bij U brengen. Geef mij de kracht, de sterkte, de liefde en de genade om erdoorheen te komen. Ik neem Uw hulp en troost aan en prijs Uw heerlijke naam. U bent mijn Rots; bij U schuil ik voor alle stormen en tegenslagen in het leven. Met U ben ik meer dan overwinnaar! Ik vraag dit, ik bid dit en ik dank U ervoor, in Jezus’ naam.’
Amen!

Tags: