Ben je van plan om op te geven?

Ben je van plan om op te geven?

Veel mensen hebben moeite met tegenslagen in het leven. Zij kunnen niet geloven dat hun nare situatie tot iets goeds kan leiden. Wanneer er leed, verlies, pijn, moeite en zorgen op hun pad komen, willen ze het al gauw opgeven.

Een grote storm in het leven van Johan en Willy Maasbach

In 1958 werd op het Malieveld in Den Haag een grote campagne gehouden. Evangelist T.L. Osborn uit Amerika bracht het evangelie van Jezus Christus en sprak over redding en goddelijke genezing. Iedere dag kwamen er over de honderdduizend mensen bij elkaar en velen ontvingen redding en genezing.

Vlak voor deze campagne werd mijn oudere broertje, John Henry, ernstig ziek. Toen hij twee jaar was, kreeg hij pleuritis. Papa en mama Maasbach geloofden in goddelijke genezing en dat predikten zij ook. Ze hadden hun kleine jongen gezalfd met olie, zoals de Bijbel het ons in Jakobus 5:14 leert.

Zij hebben hun jongen de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Zij geloofden dat de Here God hun kleine jongen zou genezen, maar in plaats daarvan stierf hij in hun armen. Dit was een van de donkerste uren in het leven van mijn vader en moeder, Johan en Willy Maasbach.

Door deze gebeurtenis hadden ze heel makkelijk een bitter hart kunnen krijgen. Ze hadden boos op God kunnen worden en kunnen zeggen: ‘God, waarom doet U ons dit aan? Waarom is ons dit overkomen? Heer, wij doen onze uiterste best om U te dienen, om U te volgen en te gehoorzamen.

Tegenslagen | In plaats van dat ze boos van God wegrenden, renden zij naar God toe.
Wij hebben alles in ons leven prijsgegeven. Wij hebben onze jongen gezalfd met olie en voor hem gebeden. Heer, wij hebben toch geloofd en we hebben toch alles gedaan? Dit is niet eerlijk!’ Maar in deze enorme storm in het leven van mijn ouders hebben ze geen bitterheid in hun hart toegelaten en zijn ze niet boos op God geworden.

In plaats daarvan gingen ze naar Hem toe voor troost, hulp en kracht. Toen de kleine John Henry gestorven was, kwam God met de vraag: ‘Geloven jullie nu nog steeds dat Ik de grote Heelmeester ben?’ Ze antwoordden: ‘Ja, Here, wij geloven dit, omdat Uw Woord het zegt.’

In plaats dat ze boos wegrenden van God, renden zij naar God toe. Drie maanden later stond mijn vader, Johan Maasbach, door een wonder, naast evangelist T.L. Osborn op het platform op het Malieveld. Velen en nog eens velen kwamen tot Jezus en velen werden door God genezen.

Papa Maasbach was door God aangesteld als de gezalfde vertaler van evangelist T.L. Osborn, de dienstknecht van God. Als mijn ouders hun hart niet hadden afgesloten voor bitterheid en boosheid, en als zij niet hadden vertrouwd op de Here, dan was die campagne nooit zo’n succes geweest. God zegende hun trouw aan Hem die standhield door de grootste storm van hun leven.

Onze houding tegenover problemen is belangrijk

Elk mens maakt wel moeilijkheden mee in het leven. Ook christenen blijven deze moeilijke momenten niet bespaard. Onze houding tegenover onze problemen en tegenslagen is heel belangrijk. Onze houding bepaalt namelijk hoe we door het leven gaan.

God gebruikt tegenslagen niet als een afstap, maar als een opstap.God kan onze moeilijke omstandigheden ten goede gebruiken wanneer wij op Hem vertrouwen. Hij gebruikt die tegenslag om jou geestelijk sterker te maken. Misschien is het juist die pijn in jouw leven, die God gebruikt om een wonder te doen of om iets moois uit te werken in jouw karakter.

Is het niet juist omdat wij zelf pijn hebben ervaren, dat wij anderen beter begrijpen? God gebruikt tegenslagen niet als een afstap, maar als een opstap. Hij schrijft ons niet af wanneer het tegenzit in ons leven. Wanneer wij bitterheid toelaten, zullen tegenslagen ons kunnen vernietigen. Maar als we onze hulp van Jezus verwachten en kracht putten uit de Bijbel, dan mogen we weten dat alles goed komt. Met die positieve geloofshouding zal geen enkele tegenslag in je leven maken dat je verbitterd raakt en boos op God wordt.

‘Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets in de hele schepping ons kan scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:37-39

Ons huis afgebrand

Midden in de grote verbouwing van ons kantoor jaren geleden, terwijl ik aan het werk was en mijn vrouw Regina de kinderen naar school bracht, is ons huis volledig afgebrand door kortsluiting in de meterkast. We hielden niets over; alles was verwoest. God zij dank heeft Hij ons bewaard.

De brandweercommandant zei dat het een wonder was dat het niet – zoals meestal – ’s nachts is gebeurd, want dan ben je tegen de tijd dat je de brand ontdekt, al bewusteloos geraakt door de rook. Het feit bleef dat het een grote beproeving was, vooral voor mijn vrouw en kinderen. Maar gelukkig heeft de Here voorzien en stonden we niet op straat.

Drie maanden voor de grote heropening van ons zendingskantoor hadden mijn vrouw en ik het even moeilijk. De kinderen huilden om hun verloren speelgoed. We woonden in een huis dat niet van ons was, met spullen die niet van ons waren. Regina en ik begrepen dat we dit moeilijke punt in de handen van God moesten leggen. Toen wij die avond onder tranen alles aan de Here overgaven, vervulde Gods liefde ons hart. Daarna kregen we er iets beters en mooiers voor terug.

God gebruikt tegenslagen ten goede

De Bijbel leert ons dat God alles doet meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. De oorzaak van onze tegenslagen is verschillend. Het kan zijn dat we door een onvoorziene gebeurtenis in moeilijkheden terechtkomen. Soms zijn we misschien door eigen schuld in moeilijkheden gekomen, doordat wij een domme fout hebben gemaakt. Dan is het zeker nodig om vergeving aan God te vragen, en ook aan mensen die je gekwetst hebt.

God kijkt niet naar diploma’s, intelligentie, bekwaamheid, rijkdom of talenten. Hij zoekt naar gehoorzame harten. God kan meer van jouw leven maken dan je ooit had durven dromen. Zijn plan voor jouw leven is zo veel groter dan jij denkt.

Tegenslagen kunnen je een enorme ‘duw’ in het leven geven. We worden geduwd in de richting die wij zelf nooit zouden kiezen: Gods richting! Jij bepaalt zelf welke richting jij opgaat. Met een positieve houding ga je vooruit en kom je dichter bij God; met een negatieve houding ga je achteruit, van God af.

Tegenslagen | God kan meer van jouw leven maken dan je ooit had durven dromen.
Je zal versteld staan wat je kan bereiken, wanneer je een positieve houding hebt en de tegenslagen jou een duw in de goede richting geven. Dat zien we ook in het leven van veel mannen en vrouwen in de Bijbel. Lees de verhalen maar van Mozes, Gideon, David, Esther enzovoort. Zij hadden ook hiermee te maken. God zegt in Zijn Woord:

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en Mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de uwe. – Jesaja 55:8-9

Vertrouw op God

Als je God niet kunt begrijpen, als het leven geen zin meer heeft door die enorme tegenslagen, vertrouw dan met jouw hele hart op de Here God. De Bijbel zegt:

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.– Spreuken 3:5-6

Hij zal die tegenslagen laten meewerken ten goede als jij een positieve houding hebt. Geef niet op! Laat je niet ontmoedigen, want dat is precies wat de duivel wil, maar ga de goede kant op.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor wie U bent. U heeft in Uw Woord beloofd dat U alles laat meewerken ten goede voor wie U liefhebben. U kent mijn moeilijkheden en problemen. Help mij om in alle omstandigheden een positieve geloofshouding te hebben. Ik vertrouw op U en verwacht een wonder van U. Ik geloof dat U mijn situatie ten goede zal keren en dat U er iets moois uit laat voortkomen. Dank U dat U altijd bij mij bent en voor mij zorgt. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘Vooruit kijken’

Tags:
Next Post

Vertel het de kinderen