Bevrijd-mij

Bevrijd mij!

Vandaag zijn er veel mensen die de vrede, rust en blijdschap van God missen. Het trieste is dat ze het niet doorhebben en denken dat dit is waar het leven om draait. Koning David maakte dit ook mee. Maar hij wist wat God voor hem had en wilde dat terug.

David schreef in een van zijn psalmen:

‘Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen. Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van U weg en laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over Uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven. Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat Uw wil is, zodat zij zich bekeren en U ook zullen volgen. Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over Uw rechtvaardigheid juichen.’
– Psalm 51:9-16

David roept hier uit: ‘Red mij!’ Met andere woorden: ‘Bevrijd mij! Verlos mij!’ Maar er was een tijd in het leven van koning David dat hij zich wel vrij voelde. Hij was vrij om God te loven, te prijzen en te aanbidden. Hij voelde zich zo licht als een huppelend hert (Psalm 18:34).

David speelde gezalfde liederen op zijn harp en diep vanuit zijn hart zong hij de liederen tot eer van God. David was zelfs zo gezalfd dat, wanneer koning Saul werd aangevallen door een boze geest, hij voor de koning op zijn harp mocht spelen. In de Bijbel lezen we dat wanneer David speelde op zijn harp, de boze geest Saul met rust liet.

Maar als we Psalm 51 lezen, zien we dat David zijn rust en vrede is kwijtgeraakt. Hij zegt:

‘Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen.’ – Psalm 51:10-12

Met andere woorden: ‘Here God, maak mij weer gelukkig! Geef mij mijn blijdschap terug!’ Ook vraagt hij God om Zijn Heilige Geest niet van hem weg te nemen (vers 13). David voelde de Geest van God niet meer zoals hij die altijd had ervaren. Hoe kwam dit? David had gezondigd. Hij had overspel gepleegd met Batseba, de vrouw van Uria.

God was hier niet blij mee, want David had gezondigd. Zonde brengt scheiding tussen ons en God. Zonde is voor een kort moment prettig, maar al snel neemt deze je blijdschap weg. Zo gebeurde het ook bij David. David kon God niet meer loven en prijzen met heel zijn hart. Hij miste Gods vrede, rust en blijdschap.

David voelde zich in één woord verschrikkelijk. De zonde knaagde aan hem. Het enige wat hij nog kon doen, was het uitroepen tot God:

‘Here, bevrijd mij! Red mij uit deze verschrikkelijke situatie!’

Lof en prijs in de kerk
Vandaag zijn er veel mensen die zich voelen zoals David. Zij zitten een zelfde soort situatie. Ze zijn niet blij. Ze voelen zich depressief. Ze missen vrede, rust en blijdschap in hun hart. Ze voelen zich energieloos, moe en ellendig. En diep in hun hart is daar een noodkreet: ‘Help mij! Red mij! Bevrijd mij!’ God wil dat je vrij zult zijn, zodat je de Here kan loven, prijzen en aanbidden met heel je hart. In Psalm 150 lezen we:

‘Prijs de Here ! Loof God in Zijn heilige hemel, prijs Hem om de machtige hemel die Hij maakte. Prijs Hem om de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Prijs Hem omdat Hij zo geweldig groot is! Prijs Hem met het schallen van de trompetten, prijs Hem met de harp en citer. Prijs Hem met reidans en tamboerijnen. Prijs Hem met fluiten en snaarinstrumenten. Prijs Hem met klinkende cimbalen, prijs Hem met schallende cimbaalslagen. Laat alles wat adem heeft, de Here prijzen! Prijs de Here!’ –  Psalm 150:1-6

Het is heel Bijbels om de Here te loven en te prijzen in de kerk. God heeft het nooit zo bedoeld dat de kerk een plaats is waar we stilletjes zitten. God wil juist dat we Hem aanbidden met alles wat in ons is.

‘Laat de hele aarde voor de Here jubelen. Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied. Zing een loflied wanneer je de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.’ – Psalm 100:1-2, 4

Laat je bevrijden
Paulus zegt in Efeze 6:12 dat wij te maken hebben met vele boze machten. De duivel houdt veel mensen gebonden in een gevangenis van angst en vrees, leugens enz. Dit hebben ze vaak niet eens door. Maar God leert ons dat als we hierin verstrikt zijn geraakt, we bevrijding nodig hebben.

Als je in zo’n gevangenis zit, dan ben je niet gelukkig. Je voelt je niet vrij; je blijdschap is weg. Je moet dan op het punt komen dat je met heel je hart uitroept tot God: ‘Red mij! Bevrijd mij! Verlos mij!’ Laat je bevrijden door Jezus Christus. Hij heeft gezegd:

‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18-19

Verder lezen we in Mattheüs:

‘Jezus trok door heel Galilea. Hij sprak in de synagogen en vertelde overal het goede nieuws van het Koninkrijk. Hij genas de mensen van alle ziekten en kwalen. Het nieuws over Hem bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommige hadden boze geesten. Andere leden aan vallende ziekte. Weer andere waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal.’ – Mattheüs 4:23-24

Hij genas hen allemaal. Het maakte niet uit wat er mis was; Hij was groter dan alles wat de mensen hadden. Sommigen zeggen misschien: ‘Ja, dat was vroeger. Toen gebeurde dat nog, maar nu niet meer.’ Maar dit is een leugen, want Jezus is Dezelfde vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is onveranderlijk.

Want vandaag gebeuren er nog steeds wonderen en worden mensen genezen. Mensen worden nog altijd gered en bevrijd. De reden dat je vaker hoort dat er wonderen in andere landen gebeuren, is omdat de mensen daar meer kinderlijk geloof hebben. God reageert op geloof. Maar prijs God, want ook in Nederland gebeuren er wonderen!

In de tijd van Jezus waren er ook mensen die niet geloofden in Jezus en de wonderen die Hij deed. Maar gelukkig waren er ook mensen die wél geloofden in Jezus en gered, bevrijd en genezen werden. Jezus zei:

‘Dan zul je de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’ – Johannes 8:32

Vrienden, als je je hart opent voor de waarheid van Gods Woord, dan zal die waarheid je vrijmaken. Het resultaat ervan is dat je uit die ‘gevangenis’ komt en je God kunt loven en prijzen. Maar zij antwoordden Jezus:

‘Wij zijn nooit slaven geweest. Wij stammen af van Abraham. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden?’ – Johannes 8:33

Ze wilden hiermee zeggen dat zij geen redding en bevrijding nodig hadden, omdat zij nooit slaven zijn geweest. Veel mensen denken vandaag zo: ze denken dat ze vrij zijn. Maar wij kunnen alleen vrij zijn als Jezus ons vrij heeft gekocht. Jezus antwoordde:

‘Vergis u niet. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.’ – Johannes 8:34-36

Op het moment dat we niet zijn vrijgekocht door Jezus, zitten we in de gevangenis van de zonde. Hier kunnen we niet door eigen kracht uitkomen. Ook als wij zeggen dat Jezus onze Redder is, maar we alsnog vastzitten aan de zonde, dan heeft de duivel grip op ons.

Wij kunnen alleen door Jezus uit de grip van de duivel verlost worden, want Hij is de Verlosser. Jezus is gekomen om mensen uit de greep van satan te verlossen. Hij is gekomen zodat iedereen vrij zal zijn. Ja, echt vrij! Hij wil ons innerlijke rust, vrede en blijdschap geven. Hij heeft niet gezegd dat we nooit meer pijn en verdriet zullen meemaken. Maar Hij heeft beloofd dat we nooit meer alleen door de moeilijkheden heen hoeven te gaan. Want Hij zal bij ons zijn.

Door Hem in ons leven, kunnen wij alle moeilijkheden aan, omdat Hij kracht, troost, wijsheid en hulp geeft. Dan kunnen wij samen met andere gelovigen God loven en prijzen. Want de last van de zonde drukt niet meer op onze ziel. Misschien voel jij je niet vrij en wil jij vandaag Gods bevrijding ervaren in jouw leven. Leg dan je hand op je hart en bid het gebed met mij mee.

Gebed voor bevrijding
‘O God, ik kom tot U en vraag U om mij door Jezus Christus, Uw Zoon, te bevrijden van alle boze machten. Laat de gevangenisdeuren voor mij opengaan. Haal mij uit deze ellendige plaats waarin ik opgesloten zit. Maak mijn hart helemaal vrij door Uw waarheid. Ik laat Uw waarheid binnen, Heer, en ik geloof wat Uw Woord zegt. Namelijk dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Verlos mij van alles wat niet van U is en maak mijn leven vol van Uw blijdschap, rust en vrede.
Ik vraag U dit in Jezus’ naam. Amen.’

Tags:
Vorig artikel

Israël, mijn glorie! DEEL 2

Volgend artikel

Nieuw Leven April