Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bovennatuurlijke kracht

In Handelingen lezen we hoe de eerste gemeente leefde en geloofde. De eerste kerk maakte veel tegenslagen mee, maar had een onwankelbaar geloof. Omdat zij hun kracht kenden, stonden ze standvastig. Het was de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die ze door Jezus hadden gekregen.

In Handelingen baden de discipelen:

‘‘Kijk, Here, hoe zij dreigen! Geef Uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat U hun opdraagt. Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens Uw dienaar Jezus optreden.’ Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’
– Handelingen 4:29-31

De Geest van God gaf de discipelen een bovennatuurlijke vrijheid om te spreken. Ze hadden die vrijheid om te spreken zeker nodig, want ze werden vervolgd.

Petrus en Johannes waren net uit de gevangenis gekomen. Het werd hun verboden te spreken in de naam van Jezus. Ze vroegen de Heer ook Zijn hand uit te strekken tot genezing. We weten dat genezing door Gods hand een bovennatuurlijke genezing is. De discipelen baden tot God dat tekenen en wonderen zouden gebeuren door Zijn heilige knecht Jezus. Met andere woorden: het gebed in de naam van Jezus openbaart Gods bovennatuurlijke kracht door de werking van de Heilige Geest.

Vanuit de bovenkamer kwamen mannen en vrouwen om vrijmoedig van Jezus’ naam te getuigen. De bovennatuurlijke stroom die stroomde door de handen van de apostelen, deed de Judese/Romeinse regering op haar grondvesten schudden.

‘De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk. De gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar in de tempel, in de Zuilenhal van Salomo, één van hart en ziel.’
– Handelingen 5:12

Zij hadden ontdekt dat de naam van Jezus die zij liefhadden, autoriteit had. Die naam had dezelfde kracht die Jezus liet zien toen Hij nog met hen was. Als jij die naam ontdekt, besef dan dat je een rijke schat in jouw leven bezit! Als jij Gods Woord ziet werken, bouwt dit het geloof op dat God jou gegeven heeft.

Soms zien we Gods bovennatuurlijke kracht niet aan het werk, omdat we in onze gedachten bezig zijn met andere dingen. Hier waren mannen en vrouwen die baden in het vaste geloof: God zal antwoorden. Ondanks dat ze niet wisten hoe Hij zou antwoorden. Het is belangrijk dat we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest en zeggen: ‘Heer, ga Uw gang maar.’

Als het verstand de plaats van het bovennatuurlijke inneemt, verliest de christen zijn heilige waarde, zijn aantrekkingskracht en zijn vruchtbaarheid. Christen-zijn is niet het volgen van een religie, waarbij men gebonden is aan allerlei verstandelijke leerstellingen. Christen-zijn is het leven van God in de mens.

Het bovennatuurlijke trekt mensen aan. De duivel weet dit en lokt mensen met het occulte, waardoor velen gebonden worden door boze machten. Maar het antwoord voor het bovennatuurlijke is te vinden in de wedergeboorte door het Woord van God, in de doop met de Heilige Geest en in de naam van Jezus.

De mensen zoeken het bovennatuurlijke. Dit alles is te vinden in Jezus. De Bijbel zegt:

‘Vraag de Here om regen in het voorjaar en Hij zal antwoorden met onweer en stortbuien. Op ieders veld zullen de gewassen goed groeien.’ – Zacharia 10:1

De wereld verlangt naar die regen, zodat het dorre zal gaan bloeien en er overal vernieuwing in Jezus zal zijn; zodat velen bevrijd worden van satans macht en genezen worden in de naam van Jezus; zodat zwakte wordt omgezet naar kracht.

Hoe is dat mogelijk? Doordat God een Hoorder van gebeden is. Hij zal die bliksemstralen sturen. Wanneer komt er onweer? Meestal na een periode van droogte en vlak voor de stortregen. Het is het Licht waardoor zondaren zich onder tranen bekeren.

Dank God! Hij zit nog steeds op de troon. Het is ons verlangen dat we Gods lichtstralen mogen zien en dat velen gedoopt en vervuld zullen worden met de Heilige Geest. Je kunt het bovennatuurlijke van God niet negeren. God heeft het voor ons, Zijn kinderen, voorbereid. Dank God, prijs Hem voor altijd en eeuwig!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik heb Uw Heilige Geest nodig en verlang deze te ontvangen. Uw Heilige Geest zal mij kracht geven, troosten en mij helpen te onderscheiden wat goed en wat slecht is. Vader, vul mij met Uw Heilige Geest. Niet omdat ik het verdien, maar omdat U genadig en barmhartig bent. Ik prijs Uw naam, o Heer. Ik loof U en eer U. Halleluja. Glorie voor Jezus. Amen!’

Lees meer over de bovennatuurlijke kracht in ‘De gaven van de Geest’.

Tags:
Next Post

Recept: Zomerse trifles