Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Charles G. Finney – Geloofslessen van Oude Leermeesters

Opwekkingen zijn nodig om de Kerk van Jezus Christus opnieuw te activeren en tot leven te brengen. Volgens Charles Finney, een echte opwekkingsprediker, is een opwekking niets meer en niets minder dan een nieuw begin van gehoorzaamheid aan Gods Woord. In dit artikel geeft hij ons enkele principes die te maken hebben met bekering, een belangrijk onderdeel van een opwekking.

Charles Finney
De opwekkingsprediker Charles G. Finney (1792-1875) was de meest effectieve evangelist die Amerika ooit gekend heeft. Meer dan een miljoen mensen zijn onder zijn bediening tot bekering gekomen. Hij was een van de bekendste gezichten van een grote opwekking in Amerika, de Second Great Awakening (1790-1840), die de koers van hun nationale geschiedenis heeft veranderd.

‘Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël?’Ezechiël 18:31

Principe 1

Bekering is geen lichamelijke verandering
Wat betekent het om een nieuw hart en een nieuwe geest te krijgen? In de tekst hierboven betekent ‘hart’ niet ons vleselijke hart, en ook niet onze ziel. Zij die een nieuw hart hebben, hebben geen enkele verandering doorgemaakt in hun lichaam of geest. De verandering zit hem in de manier waarop ze hun geestelijke en lichamelijke krachten gebruiken. Een verandering in het lichaam of de geest zou namelijk de persoonlijke identiteit kunnen vernietigen. Als dit zou gebeuren bij de bekering, zou degene met een nieuw hart niet meer hetzelfde individu zijn als daarvoor. Gehoorzaamheid en volharding zouden dan ook geen keuze meer zijn, maar een plicht. En dit zou betekenen dat het werk van de Heilige Geest in ons na onze bekering niet meer nodig is.

Principe 2

Bekering is een vrijwillige keuze
Alle heiligheid in God, in engelen of in mensen moet vrijwillig zijn, of het is geen heiligheid. Het is daarom verkeerd om iets wat deel is van de geest of het lichaam ‘heilig’ te noemen. Heiligheid is een deugd; het is iets positiefs. Heiligheid is de keuze om gehoorzaam te zijn aan de principes van God. Ons vleselijke hart is de fontein van het fysieke leven en verspreidt leven door het menselijke lichaam. Het geestelijke hart is de fontein van het geestelijke leven, van waaruit ons karakter ontstaat. Het geestelijke hart is iets waarover we controle hebben. We zijn verplicht om er iets aan te veranderen.

Bekering | Heiligheid is de keuze om gehoorzaam te zijn aan de principes van God

Een vernieuwd hart is niets meer dan het veranderen van de voorkeur in ons leven. We kiezen een nieuw doel om na te streven. Een vernieuwd hart kiest de glorie van God in plaats van zijn eigen geluk. Met andere woorden: een veranderd hart is een verandering van egoïsme naar gehoorzaamheid. De Bijbel zegt:

‘Ik zal je een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in je planten. Ik zal je versteende hart wegnemen en je een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat Mijn Geest in je zal wonen, zul je Mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van je vraag.’ – Ezechiël 36:26-27

Principe 3

Bekering is een verandering in heerser
Een ongelovige heeft satan als heerser, maar een gelovige heeft Christus als heerser. De niet-christen kiest zijn eigen, zelfzuchtige belangen boven de glorie van God. Maar de christen kiest de glorie van God en Zijn Koninkrijk boven zijn eigen, zelfzuchtige belangen. Het grote verschil tussen een christen en een niet-christen ligt dus in een verandering in heerser. Daaruit komen onze emoties en handelingen voort. De apostel Paulus zegt:

‘Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God je heeft gegeven en die nu in je woont? Je bent niet van jezelf! God heeft je tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van je lichaam om God eer te geven.’ – 1 Korinthiërs 6:19-20

Principe 4

Bekering is een verplichting
God heeft de mens de opdracht gegeven om zijn hart te vernieuwen, zodat hij niet voor eeuwig verloren gaat. Dit betekent dat de mens ook in staat is om dit te doen. God zal ons namelijk niet iets vragen wat we niet kunnen. We hebben allemaal de macht gekregen om te kiezen tussen goed en kwaad, gehoorzaam te zijn of ongehoorzaam te zijn. De glorie van God is een oneindig groter goed dan wat dan ook. Daarom zijn alle mensen verplicht om dit te kiezen boven alles.

Principe 5

Bekering is een gift van God
Een nieuw hart is een gift van God en het werk van de Heilige Geest. Vier factoren zijn belangrijk bij bekering of een vernieuwd hart: 1) de Geest van God, 2) de waarheid, 3) de prediker of de persoon die de waarheid verkondigt, en 4) de zondaar zelf. De echte ommekeer of verandering is het werk van de zondaar zelf. Het middel dat hem overhaalt, is de Geest van God. De waarheid is het instrument dat de Geest gebruikt om hem te overtuigen. Het tweede middel is de prediker of de persoon die de waarheid verkondigt. Met andere woorden: de Geest van God, door middel van de waarheid, beïnvloedt de zondaar om te veranderen. Gods Geest zal ons overtuigen, maar wij zullen zelf de keuze moeten maken om ons te bekeren.

7 dingen die de gelovige ontvangt:
➊ Het eeuwige leven (Johannes 17:2-3)
➋ Verlichting van vermoeidheid (Mattheüs 11:28-29)
➌ Verlichting van zware lasten (Mattheüs 11:28-29)
➍ Diepe innerlijke rust (Mattheüs 11:28-29)
➎ Waarheid, wijsheid en inzicht (Mattheüs 11:28-29,
Johannes 14:6, 1 Korinthiërs 1:30)
➏ Een eenvoudig juk (Mattheüs 11:29, Handelingen 15:10,
Galaten 5:1)
➐ Een lichte last (Mattheüs 11:30, Psalm 55:23)

Principe 6

Bekering | Een vernieuwd hart kiest de glorie van God in plaats van zijn eigen geluk

Zondaars hebben de Heilige Geest nodig
De voorkeur van de zondaar voor zonde is een vrijwillige keuze. Hun gedrag is erop gericht om zichzelf voldoening te geven. Dit staat recht tegenover het karakter en de eisen van God. Met zo’n hart is de redding van de zondaar onmogelijk.

De zondaar is dus afhankelijk van Gods Geest om zijn koppigheid te overwinnen. Omdat geen mens de zondaar kan overhalen om zich te bekeren, is het nodig dat de Heilige Geest ingrijpt. Het is Gods Geest die zijn voorkeur verandert en hem redt van de hel. Jezus zei:

‘Wanneer de Heilige Geest komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel.’ – Johannes 16:8

Principe 7

Zondaars hebben goede argumenten nodig
Predikers zouden te werk moeten gaan met zondaars zoals een advocaat te werk gaat met een jury. Ze moeten met goede argumenten komen. Dan zou de zondaar deze argumenten moeten afwegen en een beslissing moeten nemen alsof hij onder ede stond. Daarna wordt volgens de wet en de bewijzen het vonnis uitgesproken. Jezus zei:

‘Je zult nooit in Mij geloven als je geen duidelijke bewijzen en wonderen ziet.’ – Johannes 4:48

Dit is geen verwijt, maar een eenvoudig feit. De Heilige Geest doet meer dan alleen leiding geven. Hij zorgt er ook voor dat de zondaar nadenkt over zijn leven, en uiteindelijk tot bekering komt.

Principe 8

Zondaars moeten een beslissing nemen
Sommige mensen in de kerk geloven dat zondaren veel tijd nodig hebben om overtuigd te worden. Plotselinge bekeringen hebben een verdacht karakter. Maar deze gedachte is niet van God. We lezen nergens in de Bijbel over lange perioden van overtuiging. Op de Pinksterdag was Petrus niet bang dat de luisteraars niet genoeg overtuigd waren. Hij vertelde hun niet om te bidden en te vasten voor een nog indrukwekkender besef van hun zonden, en dan te wachten op de Heilige Geest om hun hart te vernieuwen. Hij vond het belangrijk dat ze op dat moment een beslissing namen. Als hij ze eerst naar huis had laten gaan, terwijl ze nog steeds in hun zonden leefden, waren waarschijnlijk honderden – misschien wel duizenden – van hen helemaal niet tot bekering gekomen. God zegt in de Bijbel:

‘Op het goede moment verhoorde Ik jouw gebed, op de dag van redding kwam Ik je te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding.’  – 2 Korinthiërs 6:2

Laat de waarheid van het evangelie je geweten vastgrijpen en maak vandaag nog de keuze voor Jezus. Want morgen kan het te laat zijn!

Lees ook: ‘Getuigen van Jezus: Charles G. Finney’

Tags:
Next Post

Geef Gods zegen door aan je kinderen en kleinkinderen!