Lifestyle - De geschiedenis van het jodendom

De 10 geboden toen en nu DEEL 1

De tien geboden zijn duizenden jaren geleden door God aan Mozes gegeven, zodat de Israëlieten wisten hoe ze in Gods wil konden leven. Vandaag zijn de 10 geboden nog steeds van toepassing. Ze leren ons hoe wij met God en de mensen om ons heen moeten omgaan. In deze tweedelige serie gaan we dieper in op de tien geboden en waarom ze ook voor ons belangrijk zijn.

Het Oude Testament
God Zelf graveerde Zijn wil voor Zijn volk op twee stenen tafelen. De eerste serie geboden gaat over de relatie tussen God en de mens. De tweede serie over de relatie van mensen onderling. Als iemand een gebod had overtreden, moest hij een boete betalen, degene vergoeden die hij onrecht had aangedaan en een offer brengen om de vrede met God te herstellen.

De wet moet gezien worden als een grote genadegift van God voor Zijn volk Israël. Tijdens de volgende 1400 jaar werd de wet vaak vergeten. God had gezegd dat Hij op een dag een Redder zou sturen en een nieuw verbond met Zijn volk zou sluiten. De wet zou in hun harten geschreven zijn, en niet alleen op stenen tafelen. Ze zouden het juiste doen, omdat ze God met hun hart liefhebben (Jeremia 31:31-33).

Het Nieuwe Testament (Nieuwe Verbond)
God stuurde een Redder, Jezus Christus, om de straf op de zonde te dragen. Dat kon Jezus alleen doen door een perfect leven te leiden en uiteindelijk te sterven aan het kruis voor al onze zonden. Doordat Jezus dit heeft gedaan, mogen en kunnen wij nu vergeving vragen en in eenheid met God leven.

Jezus kwam om de wet te vervullen. Daardoor maakte Hij ons door geloof volmaakt in Gods ogen (Romeinen 3:20; Galaten 2:16, 3:9-14). Hierdoor zijn wij nu kinderen van God en hebben wij Hem lief.

‘Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook Zijn kinderen liefhebben. Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk.’ – 1 Johannes 5:2-3

1. GEEN ANDERE GOD

‘U mag geen andere goden aanbidden dan Mij.’ – Exodus 20:3

Het principe en de betekenis
God is de Schepper en Heer van het universum. Hij verdient als eerste dat wij Hem trouw zijn. God zal altijd de hoogste prioriteit moeten hebben, boven alles en iedereen.

In de Bijbel
• Abraham bewees dat God zijn eerste prioriteit was door zijn enige zoon op te willen geven (Genesis 22:1-14).
• Israël aanbad andere goden. Daarom daagde de profeet Elia de profeten van die andere goden uit voor een wedstrijd. Elia bad dat God hem zou antwoorden, zodat iedereen zou weten dat de Here God is. De Heer antwoordde en bewees Zijn superioriteit (1 Koningen 18:20-40).
• Daniël en zijn drie vrienden zetten hun leven op het spel, omdat ze toegewijd bleven aan de Here als hun enige God (Daniël 1,3,6).

De leer van Jezus
Er werd aan Jezus gevraagd: ‘Wat is de belangrijkste wet van Mozes?’ Jezus antwoordde hierop:

‘Heb de Here, jouw God, lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste.’ – Mattheüs 22:37-38

2. GEEN AFGODEN

‘Je mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.’ – Exodus 20:4

Het principe en de betekenis
God is geest en Hij is groter en machtiger dan wij ooit kunnen bevatten. Stel je vertrouwen alleen op God. Bij afgoderij aanbid of dien je iets of iemand in plaats van God.

In de Bijbel
• De profeet Habakuk schreef dat het afgoderij is wanneer een mens zijn eigen creatie meer vertrouwt dan God (Habakuk 2:18-19).
• De profeet Jesaja sprak over het aanbidden van afgoden, en zei dat een mens een boom verbrandt voor warmte en om te koken, terwijl hij dezelfde boom gebruikt om er een afgod van te maken (Jesaja 44:9-20).
• De apostel Paulus bracht afgoderij in verband met onreinheid, hartstocht, boze begeerten en hebzucht (Colossenzen 3:5).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.’ – Johannes 4:23-24

3. MISBRUIK GODS NAAM NIET

‘Je mag de naam van de Here, jouw God, niet zonder goede reden gebruiken, want de Here zal degene die dat wel doet, zeker straffen.’ – Exodus 20:7

Het principe en de betekenis
Gods naam is heilig, machtig en vol glorie. Gods naam moeten we met respect behandelen. Op het moment dat wij Zijn naam zonder doel gebruiken, onteren we God. Dit betekent dat we Hem op dat moment niet de eer geven die Hij eigenlijk toekomt.

In de Bijbel
• Toen de zoon van Selomit de naam van God lasterde met een vloek, gaf de Heer de opdracht dat deze jongeman buiten het kamp gebracht en gestenigd moest worden (Leviticus 24:10-16).
• Jakobus waarschuwde de gelovigen om te letten op hun woorden, omdat de tong vatbaar is voor kwaad en gif en iemand gemakkelijk kan bederven (Jakobus 3:5-9).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘Wat voor verkeerds je ook doet, het kan je worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden.’ – Mattheüs 12:31

Jezus zei dat we ons gebed moeten beginnen met:

‘Onze Vader in de hemel, laat Uw naam alle eer ontvangen.’ – Mattheüs 6:9

4. RUST OP DE SABBAT

‘Onderhoud de sabbat als een heilige dag.’ – Exodus 20:8

Het principe en de betekenis
God waardeert rust, geestelijke verfrissing, en tijd voor Zijn volk om Hem te aanbidden. God geeft alle mensen een dag om te rusten, na zes dagen van arbeid. De ware kern van rust is de aanbidding van God. Daar vinden we onze voldoening, omdat we gemaakt zijn voor aanbidding. De sabbatdag is een gelegenheid om onze relatie met God te vernieuwen en onze aandacht opnieuw op Hem te vestigen.

In de Bijbel
• De sabbat werd tijdens de schepping ingesteld, zelfs voordat de geboden waren gegeven op de berg Sinaï (Genesis 2:2-3; Exodus 16:23-29).
• God stelde zeven feestdagen in als heilige vergaderingen en speciale sabbatsdagen (Leviticus 23:1-2).

De leer van Jezus
Jezus genas mensen op de sabbat. De overste van de synagoge dacht dat genezing op de sabbat een schending was van het vierde gebod. Jezus berispte hem en zei dat het goed was om op de sabbat genade voor iemand te hebben, zelfs als het erop lijkt dat je de wet overtreedt (Lucas 13:15-16).

Jezus zei:

‘De sabbat is er voor de mensen, niet de mensen voor de sabbat.’ – Marcus 2:27

Tags: