Lifestyle - De geschiedenis van het jodendom

De 10 geboden toen en nu DEEL 2

De 10 geboden zijn duizenden jaren geleden door God aan Mozes gegeven, zodat de Israëlieten wisten hoe ze in Gods wil konden leven. Vandaag de dag zijn de 10 geboden nog steeds van toepassing en leren ze ons hoe wij met God en de mensen om ons heen moeten omgaan. In deze tweedelige serie gaan we dieper in op de 10 geboden en waarom ze ook voor ons belangrijk zijn.

De 10 geboden werden door God geschreven op 2 stenen tafelen. De eerste groep van de geboden gaat over de relatie tussen God en de mens. De tweede groep gaat over de relatie tussen mensen onderling. In dit tweede deel zullen we de tweede groep van de tien geboden bestuderen.

5. EER JE OUDERS

‘Heb eerbied voor je vader en je moeder, dan krijg je een lang en goed leven in het land dat de Here, jouw God, je zal geven.’ – Exodus 20:12

Het principe en de betekenis
God wil dat iedereen de mensen respecteert en eert die God autoriteit heeft gegeven. Behandel je ouders met respect, ongeacht de situatie. God belooft daarbij een lang leven. De Bijbel maakt ook duidelijk dat we soms God moeten volgen in plaats van onze ouders te gehoorzamen.

In de Bijbel
• Koning Salomo schreef dat wijsheid komt door het gehoorzamen van je ouders (Spreuken 23:22-26).
• De apostel Paulus beval de kinderen om hun ouders in alles te gehoorzamen, en zei dat het vijfde gebod een belofte bevatte: een lang leven (Efeziërs 6:1-3; Colossenzen 3:20).

De leer van Jezus
Jezus berispte de joodse autoriteiten van Zijn tijd, omdat ze excuses maakten om hun ouders niet te hoeven gehoorzamen (Mattheüs 15:4-6). Jezus leerde dat Hij de prioriteit moest hebben, zelfs boven iemands familie. Hij zei:

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is Mij niet waard.’ – Mattheüs 10:37

Jezus eerde en respecteerde Zijn ouders door hen te gehoorzamen terwijl Hij opgroeide. Ook voorzag Hij in de zorg voor Zijn moeder toen Hij weg was (Lucas 2:51; Johannes 19:26-27).

6. DOOD NIET

‘Je mag niemand doodslaan.’ – Exodus 20:13

Het principe en de betekenis
God schiep het mensenleven en in Zijn ogen is het heilig. Moord is het onwettig doden van een ander mens, meestal met voorbedachten rade. God schiep de mens naar Zijn beeld. Als je het leven van iemand in eigen handen neemt, vernietig je het evenbeeld van God.

In de Bijbel
• Na de zondvloed leerde God Noach en de generaties die zouden komen, dat de dood de voorgeschreven straf zou zijn voor moord (Genesis 9:6).
• De apostel Paulus bemoedigde de gelovigen om met iedereen in vrede te leven. Hij zei dat persoonlijke wraak alleen God toekomt (Romeinen 12:18-19).
• De apostel Johannes schreef dat een ieder die zijn broeder haat, een moordenaar is (1 Johannes 3:15).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘Je hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: ‘Je mag niemand doodslaan’ en ‘wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden.’ Maar Ik zeg zelfs: iedereen die kwaad is op een ander, zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden, ja, die zal voor het hellevuur komen te staan.’ – Mattheüs 5:21-22

7. PLEEG GEEN OVERSPEL

‘Je mag geen overspel plegen.’ – Exodus 20:14

Het principe en de betekenis
God hecht waarde aan trouw en seksuele reinheid. Huwelijksgeloften moeten ondanks moeilijkheden nagekomen worden. Seks is een gave van God en alleen bedoeld voor binnen het huwelijk. Wanneer we het zevende gebod overtreden, zondigen we tegen God, onze echtgenoot/echtgenote en ons eigen lichaam (1 Korinthiërs 6:18).

In de Bijbel
• De Bijbel zegt in het Oude Testament dat een ieder die overspel pleegt, ter dood gebracht moet worden (Leviticus 20:10).
• God stelt ontrouw aan Hem gelijk aan overspel (Jeremia 3:6-9).
• Jezus vergaf een vrouw die was betrapt op overspel en zei dat ze niet meer moest zondigen (Johannes 8:10-11).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘De wet van Mozes zegt: ‘Je mag geen overspel plegen.’ Maar Ik zeg: wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Maar Ik zeg: als je je van je vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijf je haar tot overspel. En wie met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt ook overspel.’ – Mattheüs 5:27-28,32

8. STEEL NIET

‘Je mag niet stelen.’ – Exodus 20:15

Het principe en de betekenis
God hecht waarde aan productiviteit, integriteit en gulheid. Stelen betekent onder andere: het nemen van spullen die niet van ons zijn, het niet betalen van rekeningen enz., en het niet geven aan God.

In de Bijbel
• De apostel Paulus schreef aan de gemeente in Efeze dat ze moesten stoppen met het stelen en moesten werken voor hun geld, zodat ze anderen met gebrek konden helpen (Efeziërs 4:28).
• De Bijbel zegt dat alle mensen hun belasting moeten betalen en hun schulden moeten afbetalen. Ook wordt er gewaarschuwd voor het niet terugbetalen van leningen (Romeinen 13:6-8; Spreuken 22:26-27).
• De profeet Maleachi schreef dat wanneer mensen niet hun tienden brengen en aan God offeren, ze direct van God stelen. God belooft degenen te zegenen die Hem hun tienden en offers geven (Maleachi 3:8-12).

De leer van Jezus
Wanneer we stelen, vertrouwen we niet op Gods voorziening. Jezus zei:

‘Ik geef je deze raad: maak je geen zorgen over eten, drinken en kleren. Je leven is belangrijker dan het voedsel! En je lichaam is belangrijker dan kleding!’ – Mattheüs 6:25

9. LIEG NIET

‘Beschuldig niemand op valse gronden.’ – Exodus 20:16

Het principe en de betekenis
God is waarheid en Hij stelt eerlijkheid op prijs. Wees betrouwbaar en integer door eerlijk te zijn. Het is belangrijk om onze beloften na te komen en verantwoordelijk te zijn voor onze verplichtingen.

In de Bijbel
• De Bijbel zegt dat de wijzen alle valsheid en leugens ver van zich houden (Spreuken 30:8).
• De Bijbel zegt dat God een leugenachtige tong haat, en Zich verheugt in degenen die de waarheid spreken (Spreuken 12:22).
• In de eerste gemeente verkocht een echtpaar een eigendom en beweerde de hele opbrengst te schenken aan de kerk. In plaats daarvan hielden ze een deel van het geld voor zichzelf achter. Het gevolg van hun leugen was een onmiddellijke dood door de hand van God (Handelingen 5:1-11).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘Onthoud dit: op de dag van het grote oordeel zul je je moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat je hebt gezegd. Je lot hangt af van je woorden. Of je wordt erdoor vrijgesproken of je wordt erdoor veroordeeld.’ – Mattheüs 12:36-37

10. BEGEER NIET

‘Je mag het huis van je naaste niet begeren en ook zijn vrouw niet, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van je naaste.’ – Exodus 20:17

Het principe en de betekenis
God waardeert nederigheid, tevredenheid en vrede. Begeer niet de dingen van anderen. God belooft dat Hij zal zorgen voor onze noden, als we Hem eerst zoeken en niet geld, populariteit of bezittingen.

In de Bijbel
• Koning David begeerde de vrouw van zijn naaste en pleegde overspel met haar. David vermoordde daarna haar man om zijn ontrouw te verbergen (2 Samuël 11:1-27).
• De apostel Paulus bemoedigde de eerste gemeente om tevreden te zijn met wat ze hadden. Hij zei dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad (Filippenzen 4:11-12; 1 Timotheüs 6:6-10; Hebreeën 13:5).

De leer van Jezus
Jezus zei:

‘Maak je dus geen zorgen over wat je zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Je hemelse Vader weet heel goed wat je allemaal nodig hebt. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal jou dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:31-33

WAT IS HET BELANGRIJKSTE GEBOD?

Toen de Farizeeërs Jezus vroegen wat het grootste gebod in de wet was, zei Jezus:

‘Heb de Here, je God, lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste.’ – Mattheüs 22:37-38

In de tijd van Jezus gehoorzaamden velen de wet, maar ze hielden zich niet aan Gods principes. Jezus moedigde de mensen aan om door de geest van de wet te leven in plaats van door de letter van de wet. Hij wilde hun duidelijk maken dat ze begrepen waarom ze een gebod moesten gehoorzamen.

Paulus schreef dat door de komst van Jezus de wet niet langer geschreven is op stenen tafelen, maar in ons hart. De reden dat we een gebod overtreden, heeft te maken met wat er in ons hart is. Op dezelfde manier gehoorzamen we, omdat ons hart veranderd is in Christus (2 Korinthiërs 3:1-17). •

Tags:
Next Post

Adam & Eva en de schepping DEEL 1