Boodschap - De barmhartige Samaritaan

De Barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan is een bekende gelijkenis van Jezus. Dit verhaal maakt ons duidelijk wie Jezus is en wat Hij voor ons kan betekenen. Misschien voel jij je net als de hoofdpersoon in dit verhaal: verslagen of ellendig. Je voelt je door niemand begrepen en eenzaam. Maar er is een Barmhartige Samaritaan die naar jou omziet en van jou houdt. Hij wil jou helpen uit álle nood.

‘Jezus zei: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Ze beroofden hem niet alleen, maar gaven hem ook slagen. Ze gingen weg, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Bij toeval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, maar ging aan de overkant voorbij. Zo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam bij hem in de buurt en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag gaf hij de herbergier twee schellingen en zei: Verzorg hem en mocht u meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis.’ – Lucas 10:30-35

Een zeker mens
Jezus vertelde deze geschiedenis niet zomaar. Het was Zijn antwoord op de vraag wie onze naaste is. Deze vraag werd gesteld door een bijbelgeleerde, een geestelijk leider. Jezus gaf hem het antwoord door middel van deze gelijkenis.

Een zeker mens verliet Jeruzalem en ging naar Jericho. Jericho is in de Bijbel een typebeeld van de wereld. We lezen dus dat er iemand was die Jeruzalem de rug toekeerde en naar Jericho ging. Toen werd hij overvallen door rovers. Deze bandieten beroofden hem niet alleen, maar sloegen hem verschrikkelijk in elkaar, scheurden de kleren van zijn lichaam en lieten hem halfdood liggen.

Jezus zei: ‘Een zeker mens’. Hij geeft ons geen naam van de persoon, maar het was een mens. Als Jezus een mens zag, dan zag Hij in die mens een levende ziel, een schepping van God, Zijn Vader. En Jezus wist dat God zielen in nood wil helpen en dat God Hem had gestuurd om mensen te vertellen dat God liefde is.

Jezus wist dat de duivel de mens wil vernietigen. Dat door ongehoorzaamheid aan God, de Schepper, de mens gekomen is in de greep van de duivel. Hij wist dat zonden, ziekten, dood en alle ellende die er is, het werk van de boze is. Maar dat Hij, Jezus,  door God was gestuurd om een einde te maken aan de activiteiten van de duivel.

Wat zijn er vele miljoenen van zulke zielen, die door de duivel van alles beroofd zijn. Ze liggen ergens langs de weg van het leven. Ze zijn verwond, beroofd van hun gezondheid, van hun krachten, van hun geld. Hun gaven en talenten kunnen ze niet meer gebruiken. Langzaam vloeit het leven, dat God hun eens gaf, in het stof van de aarde weg. Juist op die weg, van de heilige stad Jeruzalem naar het wereldse Jericho, vinden wij zulke mensen.

Een priester
De Bijbel zegt dat bij toeval een priester dezelfde weg langs kwam, waar deze verwonde, ellendige, door de rovers meer dood dan levend was achtergelaten. Maar toen de priester hem zag, ging deze geestelijke aan de overkant aan hem voorbij en liet hem liggen.

We zien in deze geestelijke een typebeeld van de godsdienst. Maar het is belangrijk om te weten dat er een groot verschil is tussen godsdienst en christendom. Een echte christen is een opnieuw geboren mens. Een nieuwe schepping. Niet een imitatie van Jezus, maar een incarnatie van Jezus, de Opstanding en het Leven, in ons.

Je kunt godsdienstig zijn door naar de kerk te gaan. Je kunt zelfs de Bijbel lezen en lange gebeden doen, en toch verloren gaan, omdat je niet opnieuw geboren bent. Omdat je Jezus niet hebt aangenomen als je Redder en Verlosser. Godsdienst kan de mens in nood niet geven wat hij nodig heeft.

Een Leviet
Daarna kwam een Leviet. In deze man zien wij een typebeeld van de wet. En ook de wet heeft de mens niet uit zijn ellende kunnen halen. Er zijn nog heel wat mensen die denken dat ze  gered kunnen worden door de wet te gehoorzamen en na te leven.

Maar de Bijbel zegt dat wij alleen verlost worden en vergeving van zonden kunnen ontvangen door in Jezus Christus, Gods enige Zoon, te geloven. Nee, ook de Leviet, die net zoals de priester toevallig voorbijkwam, heeft voor de ellendige niets kunnen doen.

Een Samaritaan
Maar er was een vreemdeling, een Samaritaan. Er staat niet over deze vreemdeling dat hij toevallig langs die weg kwam. Hij moest die weg dus voorbijgaan. Deze Samaritaan zag de ellendige stumper en werd met innerlijke ontferming bewogen over die ziel. Hij ging naar hem toe en boog zich over hem heen. Hij maakte zijn wonden schoon, goot er olie en wijn op om de pijn te verzachten, en verbond zijn wonden. Hij tilde hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een hotel, een plaats van rust.

Hij zei tegen de eigenaar van het hotel: ‘Zorg goed voor deze man.’ Hij gaf hem twee geldstukken en zei: ‘Alles wat het meer zal kosten, zal ik u vergoeden als ik weer kom.’ De Bijbel zegt: ‘Hij zag hem en hij ging naar hem toe.’ Hij ging niet, zoals de priester en de Leviet, aan de overkant voorbij. Hij hielp hem! Hij verzorgde hem!

In deze barmhartige Samaritaan zien wij niets anders dan een typebeeld van Jezus, de vreemdeling van Galilea, die in de wereld is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is! En Jezus heeft twee belangrijke dingen voor ons achtergelaten, totdat Hij terugkomt: 1) het Woord van God en 2) de Heilige Geest. Dat zijn de typebeelden van de twee geldstukken.

Bewogenheid voor zielen
Heb jij er ooit over nagedacht wie jouw naaste is? Het is makkelijk om iemand je naaste te noemen, van je iets kan krijgen. Maar wat denk je van die ellendige stumpers? Mensen die in de goot ergens aan de kant van de weg liggen. Mensen die door de duivel van alles beroofd zijn. Langzaam kwijnt en vloeit hun leven weg. Ze gaan voor eeuwig verloren… als wij hen laten liggen. De godsdienst zal die mensen niet kunnen redden. Er gaan miljoenen mensen naar de kerk. Ze zitten keurig in hun godsdienstige model. Maar velen van hen missen iets: ze hebben geen bewogenheid voor zielen, geen liefde voor de verloren mensen.

Ik bid God dat dit artikel jouw hart zal breken. Dat je van een godsdienstig mens een opnieuw geboren christen zult worden. Dat je op je knieën zult gaan en zult uitroepen: ‘O God, wat wilt U dat ik doe? Hier ben ik! Gebruik mij! Neem mij! Zend mij! Ik leg mijn leven voor U neer!’

Jezus is met ontferming over jou bewogen
Er zijn zonder twijfel ook mensen die dit lezen, die zich in de goot langs de weg van het leven bevinden. Misschien ben jij zo iemand. De duivel heeft je genadeloos in elkaar geslagen en verwond. Er is niets wat jou uit de ellende kan halen. Godsdienst heeft je niet geholpen. Je bent krachteloos, je hebt pijn, je hebt verdriet. Angst en vrees vullen jouw hart.

Let nu goed op, lieve lezer. Misschien ben je in het oog van sommigen een zielig hoopje mens, maar in Gods oog ben je een kostbare ziel. En Jezus heeft Zijn oog op jou! Wil je door Hem gered worden? Wil je Jezus toelaten in jouw hart? Jezus is met ontferming over jou bewogen.

Hij is nog precies dezelfde Barmhartige Vreemdeling van Galilea. Hij wast de wonden van de zonden schoon met Zijn eigen bloed en geneest van alle pijn. Hij wil jou vandaag redden. Hij wil jou echte rust en vrede geven!

Tags:
Vorig artikel

Leven zonder krukken

Volgend artikel

Bemoedigende woorden: Congo