De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 1

Word geïnspireerd door deze boodschap van wijlen Johan Maasbach, de oprichter van de Johan Maasbach Wereldzending.

In Genesis kunnen we lezen hoe God door Zijn Woord het licht, het water, het heelal, de planten, de dieren en de mens heeft gemaakt. Hij sprak en het was er. Hier zijn wij dat het Woord van God een ontzettend grote kracht heeft.

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ – Johannes 1:1-4

God heeft Zijn wil, Zijn gedachten, Zijn principes, Zijn daden bekendgemaakt door de Bijbelboeken heen. Geïnspireerd door Gods Geest hebben mannen en vrouwen in gehoorzaamheid aan God Zijn openbaringen, profetieën, visioenen en geschiedenis van volken opgeschreven. Het Woord van God heeft door de eeuwen heen een enorm grote invloed gehad op heel de mensheid en ook nu is het ons nog steeds tot grote inspiratie.

Daniël gebruikt Het Woord van God om Israël te bevrijden
Daniël was geboren toen het volk van God in Babylonië leefde. Hoewel hij niet in Israël was geboren, was hij godvrezend en had hij grote belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst van Gods uitgekozen volk. Een interesse die wellicht voortkwam uit de moeilijke omstandigheden waarin Israël zich bevond.

‘In dat eerste jaar van zijn regering las ik, Daniël, de woorden van de Here aan de profeet Jeremia en leidde daaruit af dat Jeruzalem zeventig jaar een verwoeste stad zou blijven. Ik begon de Here God te smeken een eind te maken aan onze ballingschap. Terwijl ik bad, vastte ik. Ik droeg een ruige zak als kleding en bestrooide mijzelf met as.’ – Daniël 9:2-3

De tijd van zeventig jaar was verstreken, maar men was nog steeds in ballingschap. Hier was een man, die ging pleiten op Gods Woord; met positief geloof in zijn hart ging hij bidden, in de verwachting dat God zijn gebed zou verhoren.

Hij riep de God van Israël aan, die getrouw en rechtvaardig is in alles wat Hij doet. Maar… er kwam niet meteen antwoord. Toch gaf deze geloofsman niet zomaar op. Toen Daniël ontdekte in de Schriften dat de vijand het recht niet had om langer dan 70 jaar over het erfdeel van de Heer te heersen, weigerde hij dit langer te accepteren.

Geloof in het Woord en positief gebed brengen echter niet alleen Gods werk in beweging, maar dat van de duivel. Want vanaf het moment dat Daniël zich vernederde voor de Here, de zonden van het volk beleed en op Gods Woord begon te pleiten, brak er een strijd uit in de onzichtbare wereld.

Nadat Daniël 21 dagen gevast had, verscheen Gods boodschapper, de aartsengel Gabriël aan hem en zei:

‘‘Wees niet bang, Daniël,’ zei hij. ‘Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.’ – Daniël 10:12-13

Wat kunnen wij christenen vandaag veel leren van Daniël die het niet opgaf, maar zich vasthield aan hetgeen hij ontdekt had in het Woord van God. 21 dagen lang streed hij in het gebed tot het moment aanbrak dat hij van God antwoord ontving. Hij was vastbesloten en ervan verzekerd dat de bevrijding zou komen.

Zonder twijfel was Daniël dankbaar dat Jeremia het profetische woord onder Gods inspiratie had opgeschreven. Hiervan kunnen wij lezen in Jeremia 29:10:

‘Dit is de waarheid: u zult zeventig jaar in Babel blijven. Maar daarna zal Ik komen en alle goede dingen voor u doen die Ik heb beloofd en u weer naar uw vaderland terugbrengen.’

En in Jeremia 30:1-3:

‘Dit is een volgende boodschap van de Here aan Jeremia: ‘De Here God van Israël zegt: “Schrijf alles wat Ik tegen u heb gezegd, op in een boek. Er komt namelijk een tijd waarin Ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat Ik hun voorouders gaf, zij zullen het bezitten en er opnieuw in wonen.”’’

Het geschreven Woord van God is de bron waaruit wij kracht putten en geeft ons inzicht in de wil van God voor ons leven. Wij hoeven geen tekort te hebben in ons leven, want Jezus heeft ons leven en overvloed gegeven. Onderzoek het Woord van God en ontdek wat God voor jou heeft. Begin te pleiten op Gods Woord voor jouw leven en voor de mensen om je heen. Als wij Hem aanroepen, dan zal Hij ons horen en antwoorden!

Lees ook: ‘De kracht van positief bidden’ geschreven door Willy Maasbach

Tags:
Next Post

POINT: Zij gaven hun leven DEEL 1