De-belangrijkheid-van-het-geschreven-woord

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 2

Word geïnspireerd door deze boodschap van wijlen Johan Maasbach, de oprichter van de Johan Maasbach Wereldzending.

Het Woord van God is onze bron van kracht om ons tegen de duivel te beschermen en om terug te nemen al wat hij van ons gestolen heeft. Trek Gods wapenrusting aan om jezelf te beschermen.

‘Bewapen je met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken je geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen je dus met al Gods wapens om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak je klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. In elk gevecht zul je het geloof nodig hebben, als een schild waarmee je alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. Je zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.’ – Efeze 6:11-17

Met het zwaard van de Geest, het Woord van God, kunnen we in de tegenaanval gaan, wanneer de duivel ons probeert aan te vallen.

Jezus en het geschreven Woord
Nadat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt was, leidde de Geest van God Hem naar de woestijn, waar Hij 40 dagen door de duivel werd verzocht. Nadat Jezus 40 dagen had gevast, begon Hij honger te krijgen. Toen kwam de duivel bij Hem en zei:

‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.’
– Lucas 4:3

Op deze manier werkt de duivel altijd: hij maakt misbruik van de omstandigheden en probeert ons tot zonde te verleiden.

‘Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.’ – Lucas 4:4 (HSV)

De duivel probeerde Jezus tot ongehoorzaamheid aan de Vader te verleiden. Maar iedere keer verzette Jezus Zich tegen de duivel en verdedigde Zichzelf met het geschreven Woord van God. Het moment dat satan opmerkte dat Jezus Gods Woord gebruikte, maakte ook hij gebruik van het Woord van God door Psalm 91 te citeren.

‘En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot (Psalm 91:11-12). Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.’ – Lucas 4:9-12 (HSV)

Hier zien we dat het belangrijk is om de Bijbel in zijn geheel te kennen. Want hoewel de duivel Psalm 91 citeerde, wist Jezus wat Gods wil was door het Woord van God. Want in antwoord op de duivel citeerde Jezus Deuteronomium 6:16.

Op het moment dat het Woord in ons is en wij ons ermee bewapenen, krijgen we kracht om de duivel te weerstaan en onszelf te verdedigen, zodat hij niet anders kan dan van ons wegvluchten.

‘Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.’ – Lucas 1:37 (NBG)

Telkens wanneer wij dus Gods woorden spreken, zal dit effect hebben. Zijn woorden bevatten namelijk kracht. God zegt:

‘Zo is Mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.’ – Jesaja 55:11

Geloof Gods Woord en sterk jezelf door Gods Woord. Want Gods Woord zal altijd tot zijn doel komen!

Lees ook: ‘Jouw speciale outfit!’

Tags: