De-belangrijkheid-van-het-geschreven-woord

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 3

Word geïnspireerd door deze boodschap van wijlen Johan Maasbach, de oprichter van de Johan Maasbach Wereldzending.

Het Woord van God blijft zijn waarde houden, want God is de Waarmaker van Zijn Woord en Hij is Dezelfde God als toen Zijn Woord werd geschreven. Zoals we in het vorige deel lazen, zien we dat Gods Woord niet vergaat en altijd zijn kracht behoudt.

Ook vandaag mogen we de kracht van Gods Woord ervaren, doordat de Bijbel beschikbaar is voor ons. Het geschreven Woord van God wordt door de moderne apparatuur en technologie in grote hoeveelheden geproduceerd en verspreid in bijna alle talen.

Dit is een werkelijk voorrecht, want dit was niet altijd het geval. Vroeger had alleen de kerk een Bijbel en werd het Woord van God voorgelezen in het Latijn. Daardoor kende het grootste deel van het volk Gods Woord niet zelf. Maar nu kunnen we in onze eigen taal en in onze eigen tijd het Woord van God lezen, om zo Gods wil voor ons leven te ontdekken.

Paulus en het geschreven woord
In de tijd van Paulus was het Woord van God niet zo makkelijk toegankelijk als vandaag. Nee, Paulus ging van plaats naar plaats en naar verschillende landen om aan allerlei volken het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, bekend te maken.

God was met Paulus en veel mensen bekeerden zich en werden christen. Dit was een doorn in het oog van de duivel. Dus zorgde hij ervoor dat Paulus in de gevangenis terechtkwam. Maar wat de duivel niet wist, was dat God dit ten goede zou gebruiken ter versterking van vele christenen door de eeuwen heen.

God gebruikte de opsluiting van Paulus om Zijn wil voor de mens bekend te maken. Paulus had in de gevangenis een grote taak te vervullen. Het was in deze vreselijke plaats dat Paulus de leerzame brieven schreef aan de verschillende gemeenten. Deze brieven, die we in de Bijbel kunnen vinden, laten ons zien hoe wij als volgeling van Jezus horen te leven.

Als de duivel toen had geweten wat een enorm effect de brieven van Paulus op de komende generatie christenen zou hebben, dan zou hij Paulus nooit in de gevangenis hebben laten gooien. Zo zien wij dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en zich niet schamen voor Zijn woorden.

Het evangelie verspreiden
Het is belangrijk dat de waarheid van Jezus’ overwinnende offer aan het kruis op Golgotha verspreid wordt en dat bekend wordt dat duivel al reeds overwonnen is en een verslagen vijand is. Wij moeten het evangelie en Gods Woord over het heden, verleden en de toekomst aan iedereen bekendmaken. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:12-13:

‘Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen, niets kan verborgen blijven voor Hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan.’

Voor de één zal Gods Woord een ergernis zijn, voor de ander leven en genezing. Gods Woord dringt door tot onze diepste gedachten. Het laat zien wie we werkelijk zijn. Gods Woord stelt ons bovendien voor keuzes die velen proberen te ontvluchten, omdat ze geen keuze willen maken.

Het ergert hun omdat hun iets voorgeschreven wordt. Maar er komt een moment in de toekomst dat wij allemaal verantwoording moeten afleggen voor alles wat we hebben gedaan.

Laat Gods Woord je inspireren om te leven in gehoorzaamheid aan Zijn wil en Woord. Maar houd Zijn Woord dat leven geeft en redding brengt niet alleen voor jezelf. Word moedig en vertel de mensen om je heen van Zijn liefde en Zijn genade!

Lees ook: ‘Ken de waarheid’ geschreven door Willy Maasbach

Tags: