De-belangrijkheid-van-het-geschreven-woord

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 4

Word geïnspireerd door deze boodschap van wijlen Johan Maasbach, de oprichter van de Johan Maasbach Wereldzending.

Het Woord van God is een leidraad voor ons leven. Als we Gods Woord lezen, weten we wat Zijn wil is voor ons leven. Het Woord van God is er niet alleen om Zijn wil bekend te maken, maar ook om ons te waarschuwen voor wat er komen gaat, zodat we niet onwetend zijn over de toekomst.

Johannes en het geschreven Woord
Toen de apostel Johannes vanwege zijn geloofsovertuiging naar het eiland Patmos werd verbannen, heeft hij daar zijn tijd niet verspild. Net als Paulus in de gevangenis, had Johannes op deze eenzame plaats een grote taak te vervullen.

Want het was juist daar, tijdens zijn ballingschap, dat God hem op bijzondere wijze gebruikte. Op dit eiland gaf God hem heel belangrijke openbaringen voor nu en voor de toekomst. Johannes ontving visioenen en profetieën over Israël en over de eindtijd, voor de gemeente van toen en nu.

Ook schreef hij vermanende brieven, hem ingegeven door de Heilige Geest, naar de zeven gemeenten in Asia. Maar deze brieven gelden ook voor de gemeenten van vandaag. Alles wat Johannes zag en hoorde, moest hij in een boek schrijven (Openbaring 1:11). God zei:

‘Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest en gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij.’ – Openbaring 1:3

In hoofdstuk 2 en 3 lezen wij: ‘Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in …’

Het was blijkbaar de enige manier waarop God Johannes het diepzinnige, unieke en wonderlijke boek ‘Openbaring’ kon laten schrijven. Dit laatste boek in de Bijbel heeft hoogst belangrijke en interessante inhoud, die heel betrouwbaar is.

‘Deze woorden zijn waar en betrouwbaar. De Here God, die de profeten ingeeft wat zij moeten zeggen, heeft Zijn engel gestuurd om Zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren.’ – Openbaring 22:6

Het boek eindigt met de woorden:

‘Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt.’ – Openbaring 22:18-19

Het boek Openbaring geeft ons inzicht in wat komen gaat. Het waarschuwt ons om opmerkzaam te zijn. God wil niet dat we onwetend zijn over wat God zal doen in de eindtijd. Daarom is het belangrijk dat we Zijn Woord bestuderen.

Het Boek van het Leven
In het boek Openbaring wordt geschreven over een boek dat heel erg belangrijk is: ‘het levensboek’. Johannes schrijft het volgende hierover:

‘Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid.’ – Openbaring 20:15

Ben jij gered voor de eeuwigheid? Staat jouw naam geschreven in het levensboek? Als je Jezus nog niet hebt aangenomen in je leven en Jezus nog niet aanvaard hebt als jouw Redder, bid dan het gebed hieronder mee.

Dan kan je met zekerheid zeggen dat God je naam geschreven heeft in het ‘Boek van het Leven’. Je zal niet in de poel van vuur gegooid worden, maar voor eeuwig leven met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus.

Gebed
Bid met mij mee

‘O God, wees genadig voor mij en red mijn ziel. Kom in mijn hart, Here Jezus. Ik neem U aan als mijn Redder. Here God, neem mij aan als Uw kind en help mij in mijn leven. Vergeef mij op dit moment al mijn fouten en maak mijn hart en gedachten rein. Vul mij met Uw liefde, blijdschap en vrede. Help mij standvastig te blijven en bewaar mij voor de boze. Wees met mij overal waar ik ga en laat Uw beschermende hand steeds op mij zijn. Dank U wel, Vader, dat U vanaf nu altijd bij mij bent en dat ik U alles mag vertellen. Ik hou van U en ik wil U volgen en dienen. U verdient alle eer. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Discipelprofiel: Johannes’

Tags: