Boodschap - De draak is boos

De draak is boos

De Bijbel spreekt over de langste oorlog in het universum: de strijd in de hemelse gewesten tussen God en de gevallen aartsengel Lucifer. De boze weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en doet er alles aan om Gods kinderen te misleiden met allerlei leugens.

De aartsengel Lucifer
De Bijbel zegt over het allereerste begin:

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ – Johannes 1:1

In het begin was er niets dan God. God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest; de Drie-enige God. God is altijd geweest en Hij zal altijd zijn.

Op een zeker moment maakte God engelen. Niet een paar duizend, nee: miljarden! Tienduizend maal tienduizendtallen. Een van de mooiste engelen uit al die miljarden engelen was Lucifer. Alles in de hemel was perfect, in harmonie.

Maar plotseling klonk daar een valse noot. De Bijbel vertelt ons dat er kwaad werd gevonden in het hart van Lucifer. Dit gebeurde niet van het ene op het andere moment. Er ontwikkelde zich hoogmoed in het hart van Lucifer vanwege zijn schoonheid. Toen hij naar God keek en alles wat in de hemel was, kreeg hij het verlangen om net als God te zijn. Hij begon te lobbyen bij de engelen.

God had meteen kunnen ingrijpen, maar dit deed Hij niet. Hij liet het uit het hart komen, zodat het openbaar en zichtbaar werd. Toen Lucifer eenmaal aardig wat engelen om zich heen had verzameld, begon hij zich sterk te voelen. Hij zag zichzelf al zitten op de troon van God, als regeerder van het universum. Op het moment dat hij dacht dat hij sterk genoeg was, maakte hij zijn ‘coup-move’ tegen God.

Oorlog in de hemel
‘Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid … Daarom moet de hemel en ieder die er woont, blij zijn. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.’ – Openbaring 12:7-12

Deze oorlog is de langste oorlog in het universum. Hij is vandaag nog steeds aan de gang! Je kunt deze oorlog vergelijken met een schaakspel. Achter elke zet zit een strategie. Ook al lijkt het vandaag alsof de duivel de oorlog heeft gewonnen, dat is zeker niet het geval. Het ‘spel’ is nog niet uit. Maar hoe langer in het spel duurt, hoe ingewikkelder het wordt.

Ook wij als mensen zijn in oorlog. De duivel speelt vandaag hetzelfde ‘spel’ op aarde bij de mensen als hij in de hemel bij de engelen deed. Hij probeert heel listig met allerlei leugens op
ons in te praten en ons te misleiden.

Toen Lucifer zijn ‘coup-move’ deed, volgde Gods reactie. Michaël en zijn engelen versloegen Lucifer. Daarna werd hij uit de hemel gegooid. Hij is bij kop en staart beetgepakt en uit de hemel gekuild. Dat was het moment dat God zei: ‘Hier scheiden onze wegen.’

Verterend vuur
Toen deze scheiding plaatsvond, moesten er keuzes gemaakt worden. Want je kunt geen twee heren dienen of uit twee bekers drinken. De engelen waren de eersten die de keuze moesten maken tussen God en Lucifer. Een derde van de engelen koos de kant van Lucifer en twee derde de kant van God.

God is ook vandaag bezig om Zijn Lichaam, de Kerk, de Gemeente, te reinigen met Zijn verterend vuur. Het is mijn gebed dat dit mag doorwerken door heel Nederland, zodat iedereen het zal horen en weten. Er moeten keuzes worden gemaakt!

Jozua zei tegen het volk van Israël:

‘Besluit dan vandaag nog wie u wilt gehoorzamen. Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen.’ – Jozua 24:15.

Dat is wat wij vandaag nodig hebben in de Kerk: het zeggen zoals het is en rechte voren trekken. De Bijbel zegt:

‘Weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God.’ – Jakobus 4:4

De Heilige Geest
Na de zondeval is er vijandschap gekomen tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw. Dit is eigenlijk altijd al het probleem geweest. De duivel is een grote na-aper. Hij presenteert de leugen als waarheid. Daarom is het vandaag heel moeilijk om het verschil te zien tussen echt en nep.

Jezus zegt over de duivel:

‘Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen.’ – Johannes 8:44.

Ook waarschuwde Jezus ons over de tijd waarin wij vandaag leven:

‘Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar, geloof hem niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede. Ik heb je gewaarschuwd.’ – Mattheüs 24:23-25

Er is er maar Eén die het verschil ziet tussen wat van God is en wat niet van God is, en dat is de Heilige Geest. Hij is een Persoon. Daarom is het zo belangrijk om gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest en tijd door te brengen in gebed en Bijbel lezen.

Het allergrootste probleem in het kiezen welke weg je moet gaan, is dat de meeste mensen niet gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Ze wandelen en leven niet op zo’n niveau met de Heilige Geest dat ze echt de stem van de Heilige Geest verstaan. Zij zijn niet gewend om op die manier met God te praten.

De Heilige Geest weet alle dingen en is altijd een stap voor. Als je gevoelig bent voor de Heilige Geest, dan weet je en voel je: dit is van God of dit is niet van God. En als je voelt dat iets niet van God is: Klik weg, hang op, lees je Bijbel en bid elke dag. Ook al zijn het familieleden of vrienden! Dan blijf je vrij van de leugens van de boze!

Maar als je dat niet doet, door medelijden te hebben met het vlees, dan zit je vast en kom je er niet meer uit. Om jezelf te beschermen, moet je vandaag beslissingen maken. En als je vrij wilt blijven, dan moet je wegklikken, ophangen, deleten, blokkeren, je afscheiden, breken. Want wie is je echte familie? Jezus zei: ‘Ieder die doet wat Mijn hemelse Vader wil, is Mijn broer, Mijn zuster en Mijn moeder.’ (zie Mattheüs 10:37; 12:48-50)

De opstand van Korach
In Numeri 16 lezen we het verhaal van de opstand van Korach in de tijd van Mozes. Korach stond tegen Mozes op. Hij had precies dezelfde rebelse geest als Lucifer. Korach was in staat om 250 belangrijke mannen van naam, leiders van het volk, aan zijn kant te krijgen, tegenover Mozes.

Maar wie was Korach vergeleken bij Mozes, de grote Godsman, die zo veel in Gods naam tot stand heeft gebracht? Toch kozen die 250 mannen van naam de kant van Korach in plaats van Mozes. Hieruit blijkt hoe er van tevoren gelobbyd en gepraat is, waardoor mensen zich hebben opengesteld voor de leugen.

De leugengeest
Deze misleidende, manipulerende leugengeest van de duivel gaat rond en iedereen krijgt ermee te maken. Het moment dat je in gesprek gaat met de slang, speel je een spel dat je niet kunt winnen en waaruit je niet zomaar kunt ontsnappen. Daarom zeg ik altijd: Klik weg, hang op, lees je Bijbel en bid elke dag! Want wat je niet ziet en hoort, daardoor word je ook niet beïnvloed.

Het moment dat je je openstelt voor de leugengeest, ben je ermee besmet. Maar zo is het ook met dat verterend vuur van de Heilige Geest. Het moment dat je je daarvoor openstelt, komt God met Zijn vuur en brandt alles weg wat niet uit Hem is. Je kunt daarvan niet vrij blijven.

Het is mijn gebed dat het verterend vuur van Gods Geest zal rondgaan door heel Nederland en alles zal wegbranden uit Zijn Kerk wat niet uit Hem is. Alle leugen, alle manipulatie, alle misleidingen enz.

Ik bid dat het Gods Gemeente mag reinigen en dat het zelfs de leiders zal raken. Dat er een opwekking, een beweging en een bekering in ons land tevoorschijn komt die we nog nooit eerder hebben meegemaakt, zelfs niet in 1958. Ik geloof dat alleen God machtig is om dat te doen.

De draak en het Kind
‘Toen tot de draak doordrong dat hij op de aarde was neergegooid, achtervolgde hij de vrouw uit wie het jongetje was geboren … De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen.’ – Openbaring 12:13,17.

De draak had niet eens door wat zich zo snel in de hemel had afgespeeld. Toen hij tot de ontdekking kwam dat hij alles kwijt was, ging hij achter de vrouw aan (de Gemeente).

Ik wil graag dat men weet, ook de geestelijke leiders van Nederland: het blijft niet zoals het is. De tijden veranderen in snel tempo, want alles waar de Bijbel over spreekt, gaat in vervulling. De duivel is zó woedend, razend, ziedend.

Hij stond klaar om Jezus Christus, die geboren zou worden als Redder, te doden. Hij zag in dat Kind zijn rivaal, zijn overwinnaar, en moest Hem uit de weg ruimen. Hij gebruikte Herodes om alle pasgeboren jongetjes om te brengen om dat ene Kind te doden. Maar dit lukte hem niet!

Later stierf Jezus aan het kruis en de duivel dacht: ik heb Hem! Maar dit was een heel domme inschattingsfout. Want de dood van Christus was juist de ultieme strategie van God om voor eeuwig de overwinning op de duivel te behalen. De dood kon Jezus niet vasthouden en op de derde dag stond Hij op uit de dood.

Daarna ging Hij terug naar de Vader in de hemel. En toen de duivel ontdekte dat hij Jezus niet kon vasthouden, ging hij vol woede achter de vrouw en haar nageslacht aan. De Gemeente, jij en ik, zijn het nageslacht van de vrouw. Wij zijn geboren uit Jezus Christus.

De boze is woedend
De duivel is woedend op Jezus en daarom ook op alles wat van Hem is. Op de heilige Bruid, Gods kinderen, die gereinigd en geheiligd zijn. Zij die keuzes hebben gemaakt en hebben gezegd: ‘Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Ik volg Jezus en ik keer niet meer terug!’

We zijn vandaag al zo ver in deze langste oorlog, dat het einde dichtbij komt. Terwijl de tijd verder gaat en de techniek zich ontwikkelt, wordt de strijd steeds ingewikkelder. De duivel gebruikt alle technieken en middelen om de mens met zijn geest te besmetten.

De stem van de slang kan op allerlei manieren tot je komen, vooral door de multimedia. Daarom is het zo belangrijk om je hiervoor af te sluiten. Die stem heeft als doel om alles te beschadigen wat van God is. Zijn oorlog is namelijk niet met ons, maar met God.

De Bijbel zegt:

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.’ – Johannes 10:10

Als er mensen zijn die, door wat zij zeggen, schrijven en doen, het werk van de Here en de Gemeente beschadigen, dan is dat niet van God, maar het werk van de slang. We lezen in de Bijbel nergens dat God Zijn Gemeente beschadigt. God is een Bouwer van Zijn Gemeente, terwijl de duivel een sloper is.

Het zaad in het zaad
De meeste mensen begrijpen niet wat de gevolgen zijn van een bepaalde zet die gedaan wordt door de slang. Hierdoor wordt het Lichaam van Christus, het werk van God, beschadigd, gehinderd of kapotgemaakt. Dit heeft weer als gevolg dat een ziel niet gered wordt, maar verloren gaat.

Als die ene ziel niet gered wordt, worden ook hele gezinnen en families niet gered. Dat is het zaad in het zaad in het zaad, dat verloren gaat. Maar het tegenovergestelde werkt ook. Als wij geld geven, kan het evangelie uitgaan. Daardoor wordt een ziel gered, en komen hele gezinnen en families tot bekering.

En dat is precies wat wij met de Johan Maasbach Wereldzending al meer dan 65 jaar doen.

‘Ons doel is om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.’

De draak is boos
De slang is vreselijk boos! De Bijbel zegt over de duivel:

‘Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.’ – 1 Petrus 5:8

Hij neemt iedereen mee die hij kan meenemen. De enige redding is dat je Jezus Christus aanroept. Dat je dicht bij Hem blijft. Dat je luistert naar Zijn Woord en naar Zijn stem. Dat je trouw blijft en opmerkzaam bent. Klik weg, hang op, lees je Bijbel en bid elke dag!

Als je de Bijbel gaat lezen; als je je gaat verdiepen in het Woord van God; als je gaat bidden; als je jezelf gaat geven in de dingen van de Heer, dan wordt de draak nog woedender. Waarom? Omdat hij geen grip op je krijgt. Hij krijgt geen grip op de Kerk van Jezus Christus, want ‘de poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen’, zegt Jezus in Mattheüs 16:18.

De duivel gestraft
Op een dag zal er een einde komen aan de langste oorlog, wanneer God gaat afrekenen met het kwaad.

‘Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat.’ – Openbaring 19:20-21

‘En de duivel die hen heeft misleid, werd in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig.’ – Openbaring 20:10

Ons doel: zielen winnen
Het is mijn gebed dat God ons een bovennatuurlijke groei van nieuwe vrucht zal geven. Niet ‘het rondpompen’ van christenen van gemeente naar gemeente, maar het winnen van nieuwe zielen. Daarmee bouwen wij de Kerk van Jezus Christus! Dat is ons doel en daarmee houden wij ons bezig: zielen het Koninkrijk van God binnenbrengen, die de wil van God doen en wandelen naar Gods Woord.

Als er iets oneerlijks over jou gezegd of geschreven wordt, dan is het vlees geneigd om met de draak in gevecht te gaan. Maar mijn geheim is: geef geen krimp. In plaats van met de slang in gesprek te gaan, ga ik er niet op in. Klik weg, hang op, lees je Bijbel en bid elke dag!

Ik luister alleen naar de stem van de Heilige Geest en het Woord van God. En hoe meer de draak mij aanvalt, hoe meer ik word gedreven om mij bezig te houden met Gods Meesterplan: het winnen van zielen. En omdat dat zo’n effect heeft, begrijp ik dat de draak zo ontzettend boos is op mij, het zendingswerk, en op iedereen die aan mijn kant staat.

‘Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’ – Openbaring 12:11

De boze gaat achter de mensen aan die hun keuzes hebben gemaakt. Zij die het getuigenis hebben, het bloed van het Lam en de geest van Jozua en Kaleb. En niet de christenen die de stem en tong van de tien verspieders hebben. Alles wat de duivel bij mij kan doen, is mijn lichaam kapotmaken, ofwel doden. En dan nog win ik.

De apostel Paulus zegt:

‘Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst.’ – Filippenzen 1:21.

Met Christus winnen we altijd! We staan niet alleen tegenover de draak. De Here is met ons, alle dagen van ons leven, tot het einde van de tijd. En met God zijn we altijd in de meerderheid!

Tags:
Next Post

Share your story: Dwain & Rachella Olsem