Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 12 DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In deze serie gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de gaven van de Geest.

In 1 Korinthiërs 12:8-11 worden de gaven van de Geest beschreven. Als wij deze verzen goed willen begrijpen, dan is het belangrijk dat we ook kijken naar de verzen en hoofdstukken eromheen. In de hoofdstukken 10-14 ligt de nadruk op het gedrag van de gelovigen tijdens de diensten.

Hoofdstuk 10 laat zien dat Gods volk in de woestijn ook bepaalde wetten en leefregels kende, die wij vandaag ook kennen en volgen. God deed veel wonderen in de woestijn en Hij ging met het volk mee. Toch was hij niet tevreden over hen. De Israëlieten waren ondankbaar en ongehoorzaam aan Zijn wetten en leefregels.

In hoofdstuk 11 komt naar voren hoe mannen en vrouwen zich tijdens de diensten moesten kleden en waarmee ze rekening moesten houden. Verder geeft Paulus informatie over hoe zij zich tijdens het heilig avondmaal moesten gedragen.

Hoofdstuk 12-14 gaat in op de bovennatuurlijke uitrusting die God aan de gelovigen wil geven voor tijdens de gezamenlijke diensten, ter opbouw van de gemeente. Deze hoofdstukken laten Gods visie voor de samenkomst zien, wanneer wij als gelovigen bij elkaar komen.

De gaven van de Geest zijn onmisbaar, niet alleen voor de bedieningen, maar ook voor de samenkomsten. De gaven van de Geest zijn belangrijke manieren waardoor God Zijn plan wil en kan laten zien. Ook zijn deze gaven manieren waardoor God verhoogd en geëerd kan worden.

Zonder de gaven van de Geest zijn onze diensten niet compleet. We kunnen al Gods wetten, voorschriften en leefregels navolgen. Maar als onze diensten zonder Zijn kracht en bovennatuurlijke leiding zijn, dan is God ook niet tevreden met ons.

‘Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten.’
– 1 Korinthiërs 12:1

God wil dat we ons bewust zijn van de gaven van de Geest en wat die allemaal voor ons betekenen.

De gemeente in Korinthe was zich bewust van de gaven van de Geest, want zij hadden die ontvangen. Maar zij wisten niet hoe zij die op de juiste manier moesten gebruiken. Het is belangrijk om de gaven van de Geest te onderzoeken in het Woord door de krachtige lens van de Geest. Daaruit zijn deze gaven namelijk ontstaan. Op die manier zullen wij de gaven van de Geest naar Gods wil gebruiken.

‘Toen u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed van afgoden. Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt.’ – 1 Korinthiërs 12:2-3

We moeten niet vergeten dat Paulus deze brief schreef aan mensen die dagelijks in aanraking kwamen met het bovennatuurlijke. Zij hadden te maken met echte goddelijke bewegingen, maar ook met bewegingen die door satan geïmiteerd waren. Daarom was het zo belangrijk dat Paulus hen ervan bewust maakte dat er een groot verschil is en dat niet alles van God is. Hij gaf hen manieren om te kunnen onderscheiden wat van God was en wat van de duivel was.

Het is jammer dat vandaag veel christenen zich meer bewust zijn van de bovennatuurlijke imitaties van de tegenstander dan van de bovennatuurlijke beweging van Gods kracht. Dit heeft als gevolg dat veel christenen alle bovennatuurlijke werken de rug toekeren en ook slecht spreken van christenen die zich uitstrekken naar de gaven van de Geest.

‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.’
– 1 Korinthiërs 12:4-7

De gaven zijn verschillend, maar de Gever is Dezelfde. De gaven van de Geest hebben verschillende uitwerkingen, maar hebben één en dezelfde Bron. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Ze zijn er niet voor individuele geestvervoering, maar voor de kracht van de hele gemeente.

‘De Geest openbaart Zich door elk van ons.’ – 1 Korinthiërs 12:7

Wie is ‘elk van ons’? Het slaat niet op iedereen de geboren is en ook niet op iedereen die opnieuw geboren is. Het gaat hier om iedereen die vervuld is met de Heilige Geest. De gaven van de Geest zijn het uiterlijke bewijs van het feit dat de Heilige Geest in je woont en je gedoopt heeft.

‘De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn gaven uit zoals Hij wil.’ – 1 Korinthiërs 12:8-11

De Heilige Geest is niet alleen uit de hemel neergedaald om ons te dopen met Zijn Geest. Hij is ook gekomen om Zijn almacht en alwetendheid onder Gods kinderen uit te storten. Zijn kracht en alwetendheid heeft Hij verdeeld in negen gaven.
Deze gaven kan je verdelen in drie groepen. Er zijn drie gaven van openbaring, drie gaven van kracht en drie gaven van inspiratie.

GAVEN VAN OPENBARING:
(a) Het woord van wijsheid. Bovennatuurlijke openbaring van goddelijke bedoelingen.
(b) Het woord van kennis. Bovennatuurlijke openbaring van feiten uit het goddelijk bewustzijn.
(c) Het onderscheiden van geesten. Bovennatuurlijk inzicht in de geestenwereld.

GAVEN VAN KRACHT:
(a) Geloof. Bovennatuurlijk vertrouwen (passief) in God voor het wonderbaarlijke.
(b) Het werken van krachten. Bovennatuurlijk ingrijpen (actief) in de normale loop van dingen.
(c) Gaven van genezing. Bovennatuurlijke kracht om ziekten te genezen.

GAVEN VAN INSPIRATIE:
(a) Profetie. Bovennatuurlijke uiting in een bekende taal.
(b) Allerlei tongen. Bovennatuurlijke uiting in een onbekende taal.
(c) Vertolking van tongen. Bovennatuurlijke verkondiging van de betekenis van andere tongen.

Maar dit is niet de volgorde zoals ze beschreven worden in 1 Korinthiërs 12:8-11. In de Bijbel vloeien de gaven over in elkaar. Eerst twee openbaringsgaven en een krachtgave. Dan komen er twee krachtgaven en een inspiratiegave. En als laatste openbaringsgave en twee inspiratiegaven.

Hierin zien we dat Gods oneindigheid niet deelbaar is. Zijn almacht is niet gescheiden van Zijn alwetendheid. Beide zijn gelijk en werken samen om Zijn grootheid te laten zien. We kunnen de gaven van de Geest één voor één onderzoeken. Maar wie kan zeggen waar de ene gave begint en de andere ophoudt?

De Heilige Geest geeft de mens een ervaring van Gods oneindige kennis, bekwaamheid en tegenwoordigheid, wanneer de gaven van de Geest geuit worden in het leven van een mens. Door de gaven van de Geest ziet de mens wat God ziet, doet hij wat God doet, is hij daar waar God is, naar de wil van de Heilige Geest.

Elk van de gaven is bovennatuurlijk, ofwel wonderbaarlijk. Dit betekent dat er totaal geen natuurlijk element in zit. Alle gaven gaan ver uit boven elke kennis of bekwaamheid die de mens heeft of kan hebben zonder deze gaven.

Lees hier: ‘De gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 12 DEEL 2’

Tags:
Next Post

Pasen komt eraan!