Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 12 DEEL 2

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In deze serie gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de gaven van de Geest.

‘Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het Lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? Nee, God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals Hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’’
– 1 Korinthiërs 12:12-21

Het is voor Christus heel belangrijk dat wij de geestelijke gaven hebben. ‘Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus’ (vers 12). De gaven zijn voor Hem even belangrijk voor Zijn werk in onze tijd als de ledematen en zintuigen voor het natuurlijke lichaam.

Deze verzen laten duidelijk zien dat wanneer het Lichaam van Christus de gaven van de Geest mist, het vergelijkbaar is met een lichaam zonder ledematen. De gaven in de mensen zijn als goddelijke functies voor de Heer. Wij zijn leden van het Lichaam en voor Hem zijn de gaven als ogen, oren, voeten, lippen, handen.

Toen Jezus de aarde verliet, zorgde Hij ervoor dat Zijn volgelingen vol van kracht zouden zijn om zonder beperking Zijn wonderlijke bediening voort te zetten. Door de gaven van de Geest zijn wij Gods handen, voeten, mond en nog veel meer, om Zijn goddelijke wonderen te doen die Hij ook deed toen Jezus hier op aarde wandelde.

Maar sommige christenen zijn het hier niet mee eens en zeggen: ‘De gaven van de Geest zijn niet onmisbaar en we kunnen ook zonder de gaven van de Geest leven.’ In principe hebben ze gelijk, want als mens kan je ook leven zonder ogen, oren en spraakvermogen. Maar het nadeel is dat je niet volwaardig kan deelnemen aan het leven en dat je belemmert wordt op bepaalde gebieden van het leven.

Zonder de gaven kan je een heilig leven leiden en God tot op een bepaalde hoogte gehoorzamen. Maar zonder de gaven kan je niet sterk of krachtig zijn in God. Door de gaven van de Geest kunnen wij leven in de volheid die God ons heeft beloofd en voor ons heeft klaarliggen.

Er zijn verschillende redenen waarom sommige christenen niet geloven in de gaven van de Geest of de werking van de Heilige Geest in onze tijd. Maar uiteindelijk komt het erop neer of ze in wonderen geloven of niet. Want onze God is niet veranderd en Hij is een God van wonderen. Wat Hij in de dagen van de Bijbel heeft gedaan, kan Hij vandaag weer doen en dat doet Hij ook.

Eenheid in afhankelijkheid
‘Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het Lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest.’ – 1 Korinthiërs 12:13

Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn we allemaal vervuld met Dezelfde Geest. Wij zijn één in het Lichaam van Christus en wij delen in Zijn goddelijke natuur. Het feit dat we één zijn, wordt duidelijk in 1 Korinthiërs 12:

‘De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er onenigheid in het lichaam zijn. Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij.’ – 1 Korinthiërs 12:22-26

Hoewel de gaven van de Geest verschillend zijn, zijn zij afhankelijk van elkaar. Dit kan je goed zien in het menselijk lichaam. Ons lichaam bestaat uit verschillende delen. Elk deel is belangrijk en draagt bij aan hoe wij elke dag leven. Zoals de voeten de weg zouden kwijtraken zonder het hoofd, zo zou het hoofd de beweeglijkheid missen zonder de voeten.

Zo is het ook bij de gaven van de Geest. Ze zijn allemaal verschillend, maar ze hebben elkaar nodig om hun gezamenlijke doel te bereiken. Sommige gaven lijken belangrijker en meer nodig om dat doel te bereiken, maar uiteindelijk zijn ze allemaal van elkaar afhankelijk en allemaal belangrijk. De ‘beste gaven’ hebben de ‘mindere gaven’ nodig om helemaal tot uiting te komen.

Het belang van de mindere gaven
We hoeven niet neer te zien op de mindere gaven, zoals de gaven van profetie, het spreken in klanktalen of en het uitleggen daarvan. God laat het belang van deze gaven zien, door deze rijkelijk uit te delen onder de gelovigen die vervuld zijn met de Heilige Geest.

1 Korinthiërs 14 wordt helemaal besteed aan de zorg en bescherming van deze gaven. Terwijl de hogere gaven in slechts één zin worden samengevat, als zeldzame hemellichamen aan het geestelijk uitspansel. Hun pracht en zeldzaamheid is hun belangrijkste bescherming.

Het Lichaam van Christus
‘Jullie zijn het Lichaam van Christus en ieder van jullie is een deel van dat lichaam. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degenen die Gods woord doorgeven en ten derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gave hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders en sommigen die in klanktalen spreken. Maar zij zijn toch niet allemaal apostelen en geven toch niet allemaal Gods woord door? Zij zijn toch ook niet allemaal leraren? Doet iedereen soms wonderen? Of hebben allen de gave om zieken te genezen? Spreken ze soms allemaal in klanktalen of kan ieder die talen uitleggen? Je moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die je nog veel verder brengt in jouw verhouding tot God.’ – 1 Korinthiërs 12:27-31

Alle gelovigen hebben deel aan Christus, want het kruis redt en maakt de mens een levend lid van Gods familie. Maar we hebben alleen deel aan het Lichaam van Christus als wij vervuld zijn met de Heilige Geest. En alleen door deze vervulling kunnen wij de gaven van de Heilige Geest krijgen.

In 1 Korinthiërs 12:31 staat dat we moeten streven naar de belangrijkste gaven. Dit is dan ook zeker iets wat wij moeten doen en waarvoor we God bewust moeten zoeken. Op het moment dat wij door genade de gaven van de Geest hebben ontvangen, dan is het heel belangrijk om de gaven te gebruiken naar de wil van God. Dit kunnen wij ook zien in vers 31:

‘Je moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die je nog veel verder brengt in jouw verhouding tot God.’ – 1 Korinthiërs 12:31

God wil ons een weg laten zien die belangrijker is dan de gaven zelf. Die weg is de volmaakte liefde van God. Als wij vanuit die liefde handelen en de gaven gebruiken, dan zal God geëerd worden.

De gaven van de Geest zijn instrumenten waardoor God Zijn wil aan ons kan bekendmaken. Ze zijn ter opbouw van Zijn Gemeente; voor inspiratie van Zijn kinderen; voor uitkomst voor de mensen in nood; voor het voorkomen van de plannen van de tegenstander; voor de voortgang van het Koninkrijk van Jezus Christus.

Lees ook: ‘De gaven van de Geest: Het woord van kennis DEEL 1’

Tags: