Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 13 DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de liefde en de gaven van de Geest.

In 1 Korinthiërs 12 en 14 worden de gaven van de Geest benoemd. Paulus legt uit hoe die gaven in de praktijk gebruikt kunnen worden. Het kan daarom vreemd lijken dat 1 Korinthiërs 13, het hoofdstuk van de liefde, ertussen staat. Maar het is niet toevallig dat Paulus over de liefde schrijft tussen de hoofdstukken over de gaven van de Geest.

1 Korinthiërs 13 is geen verslag over de liefde. Het onderwerp van dit hoofdstuk is niet de liefde. Het onderwerp is: liefde, de echte motivatie tot de geestelijke gaven. Het is niet een vergelijking tussen geestelijke gaven en liefde, maar tussen geestelijke gaven ZONDER de liefde en geestelijke gaven MET de liefde!

Het laatste vers van hoofdstuk 12 spoort ons aan om de gaven aan te nemen en ze onder toezicht te stellen van de liefde. Het eerste vers van hoofdstuk 14 keert de volgorde om, maar houdt dezelfde gedachte vast en zegt:

‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.’ 1 Korinthiërs 14:1

Zo zijn de drie hoofdstukken met elkaar verbonden. Zonder de liefde zijn de gaven eigenzinnig en onafhankelijk. Zonder de gaven is de liefde onbenut (voor zover haar vele taken te maken hebben met wonderen).

God is in staat om door de liefde en door de gaven van de Geest Zijn wonderbare Licht te laten schijnen en wonderen te doen voor hen die in de duisternis leven en wanhopig zijn. Dit is zeker de boodschap van 1 Korinthiërs 13.

De liefde, de gaven en goede daden
De eerste drie verzen van hoofdstuk 13 gaan over de gaven van de Geest en goede daden.

‘Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.’
1 Korinthiërs 13:1-3

De gaven van de Geest zijn goed en bereiken altijd hun doel. Maar op het moment dat we ze in praktijk brengen zonder de liefde, dan missen wij wat God voor ons heeft. Zo is het ook op het moment dat we goede dingen doen voor anderen, maar niet vanuit de liefde handelen.

Dit betekent niet dat de gaven en de goede daden hun doel missen. Nee, zeker niet. Want als iemand een wonder ontvangt door de gaven van de Geest, dan is het zeker tot opbouw geweest voor die persoon. Maar God wil dat de gaven ook tot opbouw zijn voor hen door wie de gaven van de Geest geopenbaard worden.

Liefde moet onze bron, onze motivatie zijn voor wat wij doen, zodat het tot opbouw is van de gemeente en van onszelf. Daarom moeten we erop letten dat wanneer de geestelijke gaven tot uiting komen, ze nuttig zijn voor degenen die het ontvangen en ook voor onszelf.

Stel dat je de gave van genezing hebt. Je wordt door God als instrument gebruikt bij de directe verlossing van iemand die een ernstige ziekte had. Maar zelf ben je onvoldaan en mis je wat God in jou wilde doen! Gaven zijn, net als goedheid, uitingen van goddelijke liefde. De liefde moet de basis zijn; niet alleen van de goedheid, maar ook van de gaven.

Liefde, het lieflijkste
Liefde is het lieflijkste wat er bestaat. Ze staat bovenaan de lijst van lieflijke dingen in Galaten 5:22-23. Hoewel ze bovenaan staat, sluit ze alle andere lieflijkheden niet in of uit.

‘De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.’ – Galaten 5:22-23

Bekijk het prachtige boeket eens met de liefde als de roos van de schoonheid. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Maar er bestaat verschil tussen deze negenvoudige vrucht en de negenvoudige gaven die we bestuderen. Elk deel van deze negenvoudige vrucht hoort in iedere christen aanwezig te zijn, terwijl de negen gaven worden uitgedeeld onder de leden van de gemeente, de ene hier en de andere daar.

De vrucht wordt door de Geest in ons ontwikkeld voor zover je het toelaat. De gaven worden door de Heilige Geest uitgedeeld naar Zijn wil. Een geestelijke gave van iemand kan volmaakt tot uitdrukking komen, ook al is het maar één enkele gave in die persoon. Maar geen deel van de vrucht van de Geest kan tot uitdrukking komen als de andere delen van de vrucht niet zichtbaar zijn. De liefde is niet volmaakt als het niet samengaat met geduld. Dat zien we in Galaten en Korinthiërs.

Liefde en de vrucht van de Geest

‘De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.’
1 Korinthiërs 13:4-7

Deze verzen zijn als een herhaling van de vrucht van de Geest. Maar het verschil is dat in deze verzen de hele vrucht van de Geest gezien wordt onder de koepel van de liefde als belangrijkste vrucht. Een mens kan nooit perfect zijn, wanneer slechts een deel van de vrucht zichtbaar is in zijn leven. Ook al is dat het belangrijkste deel: de liefde.

Liefde en de gaven
Toen Paulus 1 Korinthiërs 13 schreef, had hij de gaven van de Geest voor ogen in combinatie met liefde. Deze liefde brengt bezitters van geestelijke gaven ertoe om deze gaven in opbouwende zin te gebruiken. En niet-bezitters van de gaven worden opgewekt om naar deze gaven te streven.

Paulus dacht aan de zuiverheid, de eenheid en de kracht van het Lichaam van Christus, zoals hij dat ook deed in hoofdstuk 12. Hij besefte dat de afwezigheid van kracht nooit eenheid laat zien.

Elk vers van 1 Korinthiërs 13:4-7 gaat over de liefde en de geestelijke gaven. Zoals hoofdstuk 12 en 14 instructies geven hoe de gaven gebruikt moeten worden, geeft hoofdstuk 13 aan hoe de liefde als motivatie gebruikt moet worden. De liefde mag niet zelfzuchtig, kritisch, ongeordend zijn en mag zeker niet ontbreken.

Het is belangrijk dat de liefde de bron en motivatie is waaruit de gaven worden geuit. Want wonderen worden nog beter in de handen van uitmuntende liefde. Als we de liefde als motivatie voor de gaven zien, dan zullen we de liefde ook toepassen in ons dagelijks leven.

De liefde is het lieflijkste, in gehoorzaamheid aan Hem, die geheel en al lieflijk is. De liefde neemt direct het Woord van de Heer aan en haast zich om Zijn aanwijzingen op te volgen. De liefde verlangt daarom naar de geestelijke gaven.

De liefde streeft naar de hoogste gaven. De liefde veracht de profetieën niet. De liefde verbiedt het spreken in tongen niet. De liefde zou er niet aan denken de geestelijke gaven te verwaarlozen. Daarom, geliefde volgeling van Jezus, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest.

Lees ook: ‘De gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 13 DEEL 2’

Tags:
Next Post

Alle mensen hebben het recht om Jezus Christus te leren kennen