Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: De gave van geloof DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van geloof.

‘De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest.’ – 1 Korinthiërs 12:9

De gave van geloof is ongetwijfeld de belangrijkste van de drie gaven van kracht (de gave van genezingen, de gave van wonderen en de gave van geloof). Geloof is een van de wonderbare dingen van de Bijbel. Geloof is nodig om God te kunnen behagen.

Verschillende soorten geloof
Het woord geloof heeft veel betekenissen en er zijn ook verschillende soorten geloof. Daarom is het belangrijk om te weten welke betekenis van geloof toepasselijk is voor de gave van geloof. De apostel Paulus zei het volgende over reddend geloof:

‘Door je geloof in Hem ben je gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet je eigen verdienste, maar een geschenk van God.’ – Efeziërs 2:8

Reddend geloof is een geloof dat door God wordt gegeven, zodat je kunt geloven in de redding van je ziel en het reddende offer dat Jezus voor jou heeft gebracht. De gave van geloof kun je pas na je redding ontvangen.

De gave van geloof is een gave van de Geest aan hen die zijn gered en heilig zijn gemaakt door de Geest. Deze gave wordt gegeven, zodat zij wonderen zullen doen, of beter gezegd: kunnen ontvangen. De gave van geloof is wonderbaarlijk en bovennatuurlijk, zoals de andere gaven van de Geest.

Reddend geloof stelt je in staat om alles te geloven over de redding en de beloften die daaraan verbonden zijn. Wondergeloof brengt onverwachte dingen teweeg; dingen die alleen het geloof verwacht.

Ook is er natuurlijk geloof. Het natuurlijke geloof verschilt in elk opzicht van alle vormen van goddelijk geloof. Natuurlijk geloof is het geloof dat bijvoorbeeld de boer gebruikt wanneer hij zaad zaait. De boer gelooft dat het zaad zal gaan groeien. Dit soort geloof komt uit het verstand, terwijl reddend geloof uit het hart komt.

Op het moment dat wij geloven dat God Zijn Zoon gaf om voor ons te sterven, dan geloven we dat niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Wij geven ons over aan alles wat dit getuigenis met zich meebrengt.

Ook demonen hebben geloof. Het geloof dat zij hebben, is slechts verstandelijk. Zij weten en geloven dat Jezus de Zoon van God is. Daarom sidderen ze bij het horen van Zijn naam. Boze geesten roepen twijfel op aan dingen die ze wel geloven en niet aan wat ze niet geloven.

Hierin vindt de strijd van geloof plaats. Zij proberen met hun woorden ongeloof en twijfel te zaaien in de gedachten van de mens. De duivel is bezig met het uitwerken van zijn eigen plannen. Daarom maakt hij het de mens zo moeilijk om te geloven in wat hij wel gelooft en ook persoonlijk kent.

De gave van geloof en geloof als vrucht van de Geest
In Galaten 5:22 komt geloof ook naar voren als vrucht van de Geest. Het is veelzeggend dat geloof zowel voorkomt in de vrucht van de Geest en ook in de gaven van de Geest. Geloof als vrucht is bedoeld voor het karakter en geloof als gave is bedoeld voor kracht.

Gods kinderen die geloof hebben als vrucht, geloven God op zo’n manier dat ze zeker zijn van hun redding. Ze geloven Zijn Woord en zijn daar ook gehoorzaam aan. Maar zij die geloof als gave van de Geest bezitten, geloven God op zo’n manier dat God hun woord op wonderlijke wijze in vervulling laat gaan.

Wonderen door de gave van geloof
Net als de gave van wonderen, brengt de gave van geloof wonderen voort. Toch is er een belangrijk verschil tussen deze gaven. De uitingen van de gave van wonderen zijn meer actief dan passief, terwijl de uitingen van de gave van geloof meer passief dan actief zijn.

De gave van wonderen brengt wonderen tot stand door de Geest. De gave van geloof ontvangt en verblijdt zich in dingen door de Geest, waardoor wonderen tot stand komen. De gave van wonderen gebruikt actief geloof, waardoor een actief wonder tot stand komt. De gave van geloof gebruikt actief geloof dat passief een wonder verwacht, een aanhoudend wonder.

Als de discipelen in het midden van de vreselijke storm kalm waren gebleven en hadden geloofd dat ze veilig door de storm heen zouden komen, dan zou de Heer hun een wonder van geloof hebben getoond. Hij zou ze veilig door de storm heen hebben geleid, alsof die enorme golven niet bestonden.

Maar omdat zij niet geloofden en geen vertrouwen in Zijn bescherming hadden, was Hij genoodzaakt om het water rustig te maken door een kleiner wonder door de gave van wonderen. Hij kon hen er niet toe brengen om te geloven voor een veilige, behouden reis, waardoor de gave van geloof zichtbaar zou zijn.

De gave van geloof verschilt van de gaven van genezingen. Alle wonderen van genezing zijn uitingen van de gave van genezingen, door wat we algemeen geloof kunnen noemen. Want ook voor de gave van genezingen is geloof nodig.

De definitie van de gave van geloof
De gave van geloof is een bovennatuurlijke toerusting van geloof door de Geest, waardoor zal gebeuren wat gewenst wordt door een mens of uitgesproken door God.

Deze uiting van bovennatuurlijk geloof, menselijk zowel als goddelijk, kan betrekking hebben op zegen of vloek, schepping of verwoesting en verwijdering of verandering. De uiting van deze gave verschilt met de gave van wonderen en genezingen door het feit dat de uitingen van deze gave vaak niet plotseling of zelfs algemeen niet waargenomen worden.

De uiting van de gave van krachten komt vaker voor door een handeling, zoals toen het water gescheiden werd door Mozes en Elia bij de Jordaan. Het resultaat van de gave van wonderen en genezing zie je vaak meteen.

De uiting van de gave van geloof heeft meer weg van een proces, zoals de zegen die Isaak uitsprak over Jakob. Deze zegen kon pas na verloop van een langere tijd in vervulling gaan (lees Genesis 27:27; Hebreeën 11:20). Geloof als gave is net zo wonderlijk als de andere gaven, maar de uiting van deze gave wordt vaak pas gezien na verloop van tijd.

Misvattingen over de gave van geloof
Vaak wordt de gave van geloof gezien als de ‘basis gave’, waardoor de andere gaven tot uiting gebracht kunnen worden. Maar in dat geval wordt deze gave verward met ‘algemeen geloof’, zoals eerder in deze studie beschreven.

Algemeen geloof doet gaven werken en tot uiting komen. Het is de basis van alles: van reddend geloof tot het geloof dat je nodig hebt om tot de verlossing in de heerlijkheid te komen. Algemeen geloof is een gave van God; het is het zaad en ook de vrucht waardoor wij God kunnen behagen hier op aarde en in de hemel.

‘Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’ – Romeinen 1:17

Reddend geloof is als het zaad en geloof als vrucht van de Geest is als de vrucht die voortkomt uit reddend geloof. Deze vrucht kan alleen opkomen en groeien als je het kweekt en onderhoudt. Reddend geloof garandeert niet het bezit van geloof als vrucht.

De gave van geloof is niet de vrucht van reddend geloof, maar de gave van geloof kan er zeker niet zonder. De gave van geloof kan tot uiting komen zonder dat geloof als vrucht van de Geest aanwezig is. Deze twee soorten geloven staan namelijk los van elkaar. Maar het is wel zo dat de gave beter werkt als de vrucht van de Geest aanwezig is. Als geloof als vrucht niet aanwezig is, dan sluimert de gave van geloof.

De gave van geloof omvat niet alle soorten van geloof en kan ze ook niet vervangen of overtreffen. Denk dus niet dat de gave van geloof de bezitter in staat stelt om zelf nooit meer bewust de keuze te hoeven maken om God te geloven voor de gewone en buitengewone dingen. De bezitter van de gave is in dat opzicht als alle christenen en zal telkens moeten geloven.

De gave van geloof is bestemd om hemelse wonderen voort te brengen aan deze kant van de hemel. Geloof als vrucht brengt vrucht voort door de Heilige Geest en geloof als gave brengt wonderen voort op aanwijzing van de Geest. Geloof is een blijvend aspect, zoals we kunnen lezen in de studie over 1 Korinthiërs 13. Dit geloof is voor eeuwig en is de volmaakte vrucht die de volmaakte gave hanteert.

Tags: