Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: De gave van genezingen DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van genezingen.

‘… en de ander de gave om zieken te genezen.’ – 1 Korinthiërs 12:9

Er zijn in totaal negen gaven van de Geest, die zijn op te delen in drie categorieën. We hebben in de serie van de gaven van de Geest al de openbaringsgaven toegelicht. Na de openbaringsgaven komen de gaven van kracht naar voren. Onder de gaven van kracht vallen de gaven van genezingen, geloof en wonderen. De gaven van genezingen wordt vaker geuit. Hieruit kunnen we concluderen dat dit de minste van deze groep gaven is. Daarom zullen we deze gave als eerste toelichten.

De gaven van genezingen
In 1 Korinthiërs 12:9,28 & 30 (HSV) wordt de gaven van genezingen telkens in meervoudsvorm benoemd. Dit is een belangrijk iets, want dit is de enige gave die op zichzelf een serie is. De andere gaven staan namelijk allemaal beschreven in enkelvoud. Maar om de gaven van genezingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, zullen we deze gaven toelichten in enkelvoud.

De gave van genezing is een bovennatuurlijke uiting van genezing die zonder natuurlijke middelen tot stand komt. Het is een uiting van de wonderwerkende kracht van de Geest die vrijmaakt van elke ziekte, wat de oorzaak of duur ook is.

Uiting van de gave van genezing
De gave van genezing kwam heel duidelijk naar voren in de bediening van Jezus, en ook in die van Zijn leerlingen. Jezus had hun de volmacht gegeven om dezelfde grote werken te doen als Hij door deze gave. De gave van genezingen is bovennatuurlijk en heeft niets te maken met de natuurlijke bekwaamheden van de mens. Genezingen die door deze gave worden verricht, komen tot stand door de kracht van Christus door de Heilige Geest.

Wanneer deze gave tot uiting komt, maakt het niets uit wat je weet over ziekten of het menselijk lichaam. Want al Gods wondergaven zijn bovennatuurlijk en zijn een antwoord op geloof. De gaven van de Geest werken zonder hulpmiddelen. De gave van genezing is ook vandaag werkzaam, want God heeft nog altijd medelijden met de zieken. Hij heeft nog altijd een weg van verlossing uit de macht van de vijand. Het is nog altijd de weg die in Zijn Woord is geopenbaard.

De meervoudsvorm van de gaven van genezingen
De gaven van genezingen is meervoudig, omdat er vele soorten genezingen zijn. Het kan zijn dat een gelovige die de gaven van genezingen heeft ontvangen, meer succes heeft bij het genezen van bepaalde ziektegevallen. De één heeft meer succes bij kankergevallen of juist bij blindheid of doofheid. Maar het principe waar het allemaal op neerkomt, is dat de wil van de Heer gebeurt.

De uiting van de gaven van genezingen
De gaven kunnen in werking treden door een aanraking of een woord. In het laatste geval vormt afstand geen belemmering. In uitzonderlijke gevallen kunnen genezingen voorkomen door alleen al de aanwezigheid van degene die deze gaven bezit, zoals bij Petrus. Zelfs Petrus schaduw was zo doordrenkt met Gods zalving, dat als zijn schaduw op je kwam, ziekten en kwalen moesten verdwijnen (Handelingen 5:15).

In het geval van Paulus was het dat zijn zweetdoeken naar de zieken gebracht werden, waarna zieken genazen en boze geesten uit hen weggingen (Handelingen 19:12). Hoe geweldig is het dat je ook je wonder kan ontvangen op afstand, als het niet mogelijk is om te komen.

Genezing door zalven met olie is niet een uiting van de gaven van genezingen, maar het is als een antwoord op gelovig gebed (Jakobus 5:14). Genezing door handoplegging is niet alleen een uiting van de gaven van genezingen, maar is ook een daad van geloof voor ‘iedere gelovige’. Want in Marcus 16:17-18 heeft God ons de belofte gegeven dat als wij handen opleggen in geloof, mensen worden genezen.

Het zalven met olie is alleen voor zieke gelovigen, terwijl handoplegging is voor zowel gelovigen en ongelovigen die willen dat er voor hen wordt gebeden. De enige vraag die ertoe doet, is: wil je gezond worden? Verbazingwekkend genoeg leert de ervaring ons dat zondaars gemakkelijker genezen worden dan gelovigen!

Toen Jezus op aarde was, had hij Zijn discipelen en zeventig volgelingen kracht gegeven om zieken te genezen (Mattheüs 10:1). Maar die kracht was niet blijvend en begon af te nemen (Mattheüs 17:16). We kunnen hieruit opmerken dat zij niet de gaven van de Geest hadden, want de gaven houden niet op (Romeinen 11:29). Toch werken ze alleen als de Geest dat wil en moet er een reactie van actief geloof zijn van de kant van de zieke (Mattheüs 9:22; 13:58).

Geloof is noodzakelijk
Geloof is absoluut noodzakelijk voor de werking van deze en van alle andere gaven. Het kunnen verschillende soorten geloof zijn, zoals:

    1. Plaatsvervangend geloof, wanneer de zieke te zwak is om zelf te geloven (Marcus 2:5);
    2. Het geloof van alleen de zieke (Mattheüs 9:22);
    3. Het geloof van alleen Gods dienstknecht onder bijzondere omstandigheden, zoals een coma of bewusteloosheid (Mattheüs 9:25);
    4. Het gezamenlijk geloof van de zieke en de dienstknecht van God (Mattheüs 9:28-29).

Dit laatste schijnt het meest gebruikelijk te zijn. Maar degene die de gaven van genezingen bezit, mag nooit de zieke de schuld geven wanneer de genezing niet volledig is. Natuurlijk ligt het anders bij zalving met olie, gebed en handoplegging.

Lees hier deel 2 van ‘De gaven van de Geest: De gave van genezingen’

Tags:
Next Post

Jezus verandert levens! DEEL 1