Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: De gave van genezingen DEEL 2

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van genezingen.

In deel 1 hebben we beschreven hoe de gave van genezingen tot uiting komt en wat deze gave inhoudt. Om je een beter beeld te geven, zullen we in dit deel de werking en de bedoeling van de gave van genezingen beschrijven.

a) Om zieken te verlossen en de werken van de duivel in het menselijk lichaam te verbreken 
De Bijbel staat vol met voorbeelden van genezing. Het maakt niet uit hoe hopeloos het ziektegeval was; God was en is groter dan elke nood. Er zijn soms mensen die geloven dat Jezus kan genezen, maar dat het misschien niet naar Zijn wil is. Maar wees op dit moment bemoedigd door de woorden van Jezus in Mattheüs 8:2-7, waar Hij meerdere keren zegt dat Hij kan én wil genezen.

‘Er kwam een melaatse man naar Jezus toe. Die viel voor Hem op de knieën, keek naar Hem op en zei: ‘Here, als U het wilt, kunt U mij genezen.’ Jezus raakte de man aan. ‘Ik wil het,’ zei Hij. ‘Word weer gezond.’ Hij had het nog maar net gezegd of de melaatsheid was verdwenen.’ – Mattheüs 8:2-3

‘Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het Romeinse leger op Hem toe. Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. ‘Ja,’ zei Jezus, ‘zal Ik meegaan om hem te genezen?’’ – Mattheüs 8:5-7

Het is de GEOPENBAARDE WIL VAN DE HEER om de zieken te genezen. Maar wil je genezen worden? Dan moet je tot Hem gaan zoals beschreven staat in het WOORD. Want ook vandaag wordt Jezus’ bediening voortgezet door gelovigen die vervuld zijn met de Heilige Geest en die de gave van genezingen tot uiting te brengen.

b) Om Jezus’ uitspraken te bevestigen
Jezus bevestigde Zijn uitspraken door bovennatuurlijke wonderen en tekenen. Dit was nodig omdat Jezus zei dat Hij zonden kon vergeven. Maar hoe konden mensen geloven dat Jezus daar de macht voor heeft? Daarom liet Jezus Zijn macht zien door zieken en zelfs de ergste ziektegevallen te genezen. Want wat is ‘makkelijker’: een verlamming genezen of zonden vergeven? De kracht om het ene wonder te doen, is net zo bovennatuurlijk als de kracht om het andere wonder te doen!

‘Hoe kunt u dan beweren dat Ik God beledig wanneer Ik zeg dat Ik zijn Zoon ben? Ik ben nog wel door de Vader uitgekozen en naar de wereld gestuurd. Als Ik niet dezelfde wonderen doe als Mijn Vader, hoeft u Mij niet te geloven. Maar als Ik dat wél doe en u gelooft Mij nog niet, geloof dan in de dingen die Ik doe! Dan zult u weten en ook moeten erkennen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ – Johannes 10:36-38

c) Om de evangelieboodschap te bevestigen
”Geef Uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat U hun opdraagt. Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens Uw dienaar Jezus optreden.’ Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God … De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen.’ – Handelingen 4:29-31, 33

‘De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk.’ – Handelingen 5:12

Zoals Jezus Zijn uitspraken bevestigde met wonderen en tekenen, bevestigde Hij ook het werk van Zijn leerlingen. En ook vandaag wil Jezus Zijn woorden bevestigen in deze ongelovige wereld door grote wonderen en tekenen.

d) Om de opstanding van Jezus te bewijzen
‘Maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.’ – Handelingen 3:15-16 (HSV)

Vandaag zijn er vele gelovigen die niet geloven in Jezus’ opstanding, terwijl dit toch een fundamenteel principe is van ons geloof. Maar ook voor hen is er hoop, want wanneer er grote wonderen van genezingen zullen gebeuren, zullen zelfs de grootste sceptici weten dat Jezus LEEFT!

e) Om het evangelie te verspreiden 
‘Een menigte mensen volgde Hem, omdat zij zagen dat Hij de zieken genas.’ – Johannes 6:2

Het doel van de gaven van genezingen is om zieken te genezen. Maar dat is niet het enige doel. Want waar zieken worden genezen door wonderen, daar komen velen bij elkaar en daar zullen zij het evangelie horen. Er is niets wat Jezus, de Redder, zo krachtig aanbeveelt als Jezus, de Geneesheer!

Dit geldt ook voor onze tijd, waar velen leven in duisternis en gebonden zijn door de duivel. Daarom is het voor een zendeling/evangelist zo belangrijk om deze gave van genezingen te ontvangen en te uiten. Wonderen van genezing bewijzen namelijk dat de boodschap die ze brengen echt en waar is.

f) Om mensen te bekeren
Bekering van verloren zielen is het allerhoogste doel waarnaar alle bedieningen en gaven streven. In Handelingen zien wij hiervan een voorbeeld:

‘Petrus nu maakte een rondreis langs alle plaatsen waar volgelingen van Jezus woonden en kwam ook in de stad Lydda. Daar trof hij Eneas aan, een verlamde man die al acht jaar op bed had gelegen. Petrus zei tegen hem: ‘Jezus Christus geneest u, Eneas. Kom uit uw bed en maak het zelf op.’ De man stond onmiddellijk op. Toen de bewoners van Lydda en Saron hem gezond en wel zagen rondlopen, bekeerden zij zich ook tot de Here Jezus.’ – Handelingen 9:32-35

De inwoners van een grote stad bekeerden zich allemaal omdat zij dit wonder van genezing zagen. Dit moet ons aanmoedigen om dit ook te geloven voor onze tijd en voor onze steden. Er is zo’n grote nood en velen gaan verloren als ze Jezus niet aannemen.

g) Om de ongelovigen te overtuigen van de waarheid van Gods Woord
‘Geloof Mij … en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf’, zei Jezus in een poging om met al Zijn genadige kracht en argumentatie de mensen te brengen tot geloof voor hun tijdelijke en eeuwige redding. Wonderen van genezing die vandaag gebeuren, bewijzen de waarheid van de Bijbel en de echtheid van het geloof.

h) Om God te verheerlijken 
‘En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!’ – Marcus 2:12 (HSV)

De blijdschap van zieken die plotseling verlost zijn van verlamming of ongeneeslijke ziektes, geven God alle eer. Het geloven in Gods almachtige kracht en Zijn wil om goed te doen geeft zo’n blijdschap, dat je niet anders kan dan God de eer te geven.

i) Om Gods volk tot geloof en moed aan te sporen
Er is een groeiend ongeloof in de wereld. Maar zelfs in zo’n wereld wil God Zijn kinderen bemoedigen. Hij wil laten zien dat Hij nog steeds met Zijn kinderen is en wonderen doet. In de Bijbel zien wij ook dat God Zijn dienstknechten bemoedigt door wonderen te doen, zodat zij blijven geloven. Elk wonder van genezing is een bewijs van Jezus’ opstanding en Zijn leven.

Genezingen
In de Bijbel lezen we over de zuilengangen van Bethesda, waar vele zieken wachtten op hun wonder. Maar in dit verhaal komt naar voren dat alleen één van de velen zijn genezing ontving, doordat hij in aanraking kwam met de levende kracht van Jezus.

We lezen in de evangeliën dat iedereen die in aanraking kwam met Jezus, werd genezen. Het is niet mogelijk om uit te leggen waarom de één genezen wordt en de ander niet. Maar zelfs in die gevallen komt God tot Zijn doel en zal Hij verheerlijkt worden. Tijd ontbreekt om in dit artikel in te gaan op deze grote vraag.

Maar laten we het aangezicht van de Here zoeken om deze en nog machtiger gaven te mogen ontvangen en gebruiken. Zodat we op Zijn aanwijzingen de roep van zieken mogen veranderen in kreten van blijdschap en lofprijs tot eer van Jezus!

Lees ook: Er is hoop’

Tags:
Next Post

Jezus verandert levens! DEEL 2