Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: De gave van wonderen DEEL 2

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van wonderen.

In deel 1 hebben we beschreven hoe de gave van wonderen tot uiting komt en wat deze gave inhoudt. Om je een beter beeld te geven, zullen we in dit deel de werking en de bedoeling van de gave van wonderen beschrijven.

a) De gave wordt gebruikt om Gods volk of kinderen te verlossen
In Exodus 14 lezen wij dat het volk van God geen kant op kon. Er was geen redding mogelijk. Ze zaten gevangen tussen de zee, de woestijn en het leger van de Egyptenaren. Het volk begon te klagen en Mozes zei:

‘Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar je bent en kijk hoe de Here ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zul je nooit meer zien! De Here zal voor je vechten, je hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken!’ – Exodus 14:13-14

God zei tegen Mozes dat hij zijn staf moest uitstrekken over de Rode Zee en dat de zee zich dan zou splitsen. Wat God zei, gebeurde. Toen Mozes zijn staf over het water strekte, kwam er een krachtige wind. Het water spleet uiteen, waardoor er een pad ontstond. Zo bracht God de Israëlieten veilig aan de overkant en bedolf de Egyptenaren onder het water. God doet vandaag ook zulke wonderen om Zijn dienstknechten en Zijn kinderen van de ondergang te redden. God is vandaag Dezelfde en heeft dezelfde kracht!

b) Om te voorzien in noden
Als wij noden hebben, dan is God daar om te voorzien. Daarom is het belangrijk om Hem te zoeken in tijd van nood én in tijd van overvloed. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, hadden ze dorst. Ze hadden dus een nood. Maar in plaats van dat ze in geloof naar God toegingen, werden ze boos op Mozes.

Maar zelfs in die omstandigheden was God daar om te voorzien in hun nood. Hij deed een groot wonder door water uit een rots te laten stromen. God is in staat om ook vandaag wonderen van voorziening te doen. Waar het tijdperk van geloof is, is het tijdperk van wonderen.

c) Om goddelijke oordelen en terechtwijzing te bewerken 
Gods kracht werkt op twee manieren: ter aanmoediging en terechtwijzend. Een groot voorbeeld hiervan zien we in het leven van de farao. Niemand heeft ooit een machtiger getuigenis gekregen van het bestaan van de levende God dan hij. En niemand heeft ooit méér gelegenheid gehad om zich te bekeren dan hij.

Voordat God de farao veroordeelde door zijn verdorven hardnekkigheid, liet Hij hem nog de verbazingwekkendste wondertekenen zien die de Bijbel bevat. De 10 plagen die Egypte troffen, waren werkelijk verwoestend en de ene was nog erger dan de andere.

Al die wonderen – misschien met uitzondering van het laatste – gebeurden door de wonderkracht en het gezag waarmee God Zijn dienstknecht Mozes had toegerust. En dan moet je ook nog bedenken dat niet één van deze wonderen schade of overlast veroorzaakte onder de Israëlieten.

Gods wonderwerkende kracht is nog steeds werkzaam. God vecht nog steeds voor Zijn volk en Hij laat hen niet in de steek. Gods kinderen hebben door de gaven van de Geest volmacht ontvangen om de wil van de Allerhoogste te bekrachtigen. Hetzij met medewerking van de mensen, hetzij ondanks hun georganiseerd verzet.

d) Om het gepredikte Woord te bevestigen 
In Handelingen 13 lezen we dat Paulus van Jezus getuigde voor de gouverneur van Cyprus. Maar Paulus ondervond tegenstand van Elymas, een Joodse tovenaar. Elymas deed er alles aan om de gouverneur van het geloof af te houden.

Paulus was vol van de Heilige Geest en door Zijn leiding sprak hij met autoriteit tegen Elymas. Elymas werd op dat moment blind. De Heilige Geest bevestigde door dit wonder dat de boodschap die Paulus bracht, de waarheid was. De gouverneur bekeerde zich op dat moment en erkende dat Jezus Heer is.

e) Om redding te brengen in onvermijdelijke situaties van gevaar 
Soms gebeurt het dat je als christen plotseling in een situatie van groot gevaar komt. Bijvoorbeeld in het leven van de discipelen, van wie de meesten vissers waren.

Hoewel zij geoefende vissers waren, kwamen zij terecht in vreselijke stormen op het water. Stormen komen nu eenmaal voor en zijn iets natuurlijks. Maar zelfs in die momenten bracht Jezus redding door de wonderen die Hij voor hen deed (lees Mattheüs 8:23-27). Soms is een wonder Gods enige uitweg voor ons. Hoe ongelukkig zijn op zulke momenten degenen die daar niet in geloven!

f) Om de doden op te wekken 
We zullen dit bespreken wanneer we toegekomen zijn aan de gave van geloof.

g) Om Gods kracht en heerlijkheid te tonen 
Door de hele Bijbel heen komt het bewijzende karakter van alle wonderen sterk naar voren. ‘Prijs Hem voor Zijn machtige daden!’ Wonderen tonen ‘Zijn buitengewone grootheid’.

Jezus’ wonderen overtuigde Johannes de Doper ervan dat Jezus de Messias was (Mattheüs 11:5). De wonderen die Jezus deed, waren voor Johannes van grotere betekenis dan de woorden van de machtigste profeten (Johannes 5:36; 10:25). Zijn wonderen waren zelfs een grotere bevestiging van Zijn goddelijkheid dan de woorden die Jezus sprak (Johannes 5:38).

Jezus’ aanraking heeft vandaag nog altijd dezelfde kracht. Hij kan ons nu, vandaag, door de gezegende gaven van de Geest, genezen en wonderen doen.

Tags:
Next Post

Wallpaper: Hope anchors the soul