Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Het onderscheiden van geesten

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op het onderscheiden van geesten.

‘De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is.’
– 1 Korinthiërs 12:10

De gaven van de Geest bestaan uit negen gaven die je in drie verschillende categorieën kan verdelen. Het woord van wijsheid, het woord van kennis en het onderscheiden van geesten maken deel uit van de openbaringsgaven.

Het woord van kennis en woord van wijsheid hebben we in eerdere studies al toegelicht. Het woord van kennis openbaart Gods kennis van het verleden, heden en de toekomst aan de mens. Het woord van wijsheid openbaart aan de mens de toepassing van Zijn kennis.

Maar deze twee gaven omvatten niet alles wat God weet en wat Hij wil openbaren aan de mens. De gave van het onderscheiden van geesten maakt namelijk weer een andere kant bekend van Gods kennis. Deze drie gaven samen kunnen alles wat God weet en ziet aan de mens openbaren, zoals de Geest wil.

Het onderscheiden van geesten
De gave van het onderscheiden van geesten onderscheidt zich van de andere twee gaven, doordat het zich beperkt tot het openbaren van de geestelijke wereld. Ook is deze gave volledig bovennatuurlijk. Maar dit wil niet zeggen dat het woord van kennis en het woord van wijsheid niet bovennatuurlijk zijn. Ook die gaven zijn bovennatuurlijk. Zij maken de mens dingen bekend die de mens zelf nooit kan krijgen door eigen kracht, kennis of wijsheid.

Het verschil is dat de kennis en de wijsheid die de mens wordt geopenbaard, vaak op het natuurlijke vlak ligt. Bij de gave van het onderscheiden van geesten is deze openbaring ook bovennatuurlijk. Kort gezegd openbaart de gave van het onderscheiden van geesten de mens wat de oorsprong van een wonder is.

Het onderscheiden van geesten geeft de mens bovennatuurlijk inzicht in de verborgen geestelijke wereld. Het laat zien welk soort geest een persoon beïnvloedt op het moment dat er een wonder gebeurt. Het biedt op een bovennatuurlijke manier informatie die men buiten deze gave om niet zou hebben ontvangen.

Door deze gave weten we bij elke bovennatuurlijke openbaring of deze van God of van de duivel komt. De oorsprong van zo’n geestelijke manifestatie kan alleen worden vastgesteld door deze gave te gebruiken.

Er bestaan drie soorten van geesten: de goddelijke, de satanische en de menselijke. Alleen de goddelijke en de satanische geest zijn bovennatuurlijk. De gave van het onderscheiden van geesten is bedoeld om de goddelijke van de satanische geest te onderscheiden wanneer er een wonder gebeurt waarvan de oorsprong twijfelachtig is voor het beperkte menselijke verstand. In de Bijbel lezen we dat er alleen één goede geest is, en dat is de Heilige Geest. De overige geesten zijn duivelse geesten van satanische oorsprong.

Het doel van het onderscheiden van geesten
De doelen van het gebruik van de gave van het onderscheiden van geesten zijn vandaag hetzelfde als in de tijd van de Bijbel.

A) Om te helpen bij de verlossing van de gekwelden, de verdrukten en de gemartelden
Demonische bezetenheid is vandaag verantwoordelijk voor meer gevallen van geestelijke stoornissen en verwarring dan de meeste mensen denken. Om de een of andere onverklaarbare reden denken velen dat de Bijbelse gevallen van bezetenheid plaatselijk en alleen van die tijd waren.

Niet iedereen beseft dat vandaag veel ziekten, vreselijke daden en zelfmoorden het werk van de boze zijn. Veel mensen worden in hun verstand en in hun gedachten onderdrukt, vernietigd en opgejaagd door onreine, kwellende geesten (Marcus 5:5; Lucas 9:39). Dit alles gebeurt niet zonder gevolgen, want deze geesten maken mensen gek, zetten ze aan tot geweld en moedigen zelfvernietiging aan.

Er zijn zoveel inrichtingen voor mensen met een geestelijke stoornis. Deze zitten vol met mentale wrakken, voor wie er geen aandacht is van vrienden en specialisten. Deze mannen en vrouwen moeten ‘losgemaakt’ worden door de gaven van de Geest en niet ‘vastgebonden’ worden door de hulpeloze autoriteiten.

Jongeren worden door ‘onreine geesten’ (Handelingen 5:16) gedreven tot opstandigheden, onzedelijke uitingen en afschuwelijke ziekten. De kracht om te spreken, te horen of om te zien kan worden ontnomen door boze geesten (Mattheüs 12:22; Marcus 9:17,25). Lichamen van volwassenen en kinderen zijn vergroeid en gebonden door ‘geesten van zwakheid’ (Lucas 13:11,16). Dit zijn geen gevallen voor dokters of therapeuten, maar voor eenvoudige gelovigen die toegerust zijn met de gaven van de Geest.

Als je vol bent van de Geest en als je spreekt tegen de boze geesten in de autoriteit van de naam van Jezus, dan zullen zij hun aanwezigheid, aantal en namen bekendmaken. In de Bijbel lezen we hiervan in Lucas 8:26-33. Jezus sprak tegen de boze geesten en zij moesten in gehoorzaamheid antwoorden en uit de man weggaan.

Dit wil niet zeggen dat elke vorm van ziekte of zwakheid wordt veroorzaakt door boze geesten. Maar door deze gave is het mogelijk om te ontdekken of een bepaalde kwaal het gevolg is van zieke organen of van een geestelijke macht die een goed werkend orgaan heeft aangegrepen.

Als iemand een boze geest in zich heeft, dan zal die geest nooit uitgaan door menselijke methoden. Dit betekent niet dat er geen hoop is. Want alle boze geesten en alle ziekten zijn onderworpen aan de herstellende kracht van de gaven van de Geest.

B) Om een dienstknecht van de duivel te ontmaskeren 
In Handelingen 13:8-11 lezen we over de tovenaar Elymas. Hij wilde Paulus en Barnabas tegenhouden om het evangelie te vertellen. Deze Elymas had een boze geest in zich, waaraan hij zich vrijwillig onderwierp en waarvan hij zich bewust was.

Daarom sprak Paulus onder leiding van de Heilige Geest tot Elymas en er viel een waas over zijn ogen, waardoor Elymas niet meer kon zien. In dit geval was er geen sprake van verlossing, maar van ontmaskering. Er werd zichtbaar met wat voor soort geest Elymas zich had ingelaten.

C) Om de plannen van de duivel te voorkomen
In Handelingen 16 lezen wij over de slavin die een helderziende geest had. Ze viel Paulus en zijn reisgenoten lastig om zo het werk van de Here tegen te houden. Nadat ze haar uitspraken vele dagen hadden verdragen, onderscheidde Paulus de boze geest en wierp hem uit in de naam van Jezus Christus.

Hierdoor werd een meisje bevrijd van een boze geest en werd Paulus verlost van een demonische stem, die op een subtiele manier wilde voorkomen dat het evangelie werd verspreid. Dit meisje was in de greep van een boze geest, die haar stem had gestolen voor zijn boze bedoelingen. Zij was onvrijwillig in bezit genomen door een boze geest, in tegenstelling tot Elymas, die zich vrijwillig overgaf aan de boze geest.

D) Om valse leren aan het licht te brengen 
Misleidende geesten zijn verantwoordelijk voor valse leren die niet gebaseerd zijn op het Woord van God (1 Timotheüs 4:1; 2 Petrus 2:1). Heel wat onreine geesten gaan vandaag schuil in mensen die zichzelf christen noemen.

Soms staan ze ook op het podium en onderwijzen ze anderen in onlogische leugens in plaats van het Woord van God. Hierom is het ook belangrijk om je te verdiepen in het Woord van God, om zelf gefundeerd te zijn op de waarheid. Op het moment dat deze leugens samengaan met duivelse tekenen en wonderen, is de gave van het onderscheiden van geesten zeker nodig om te kunnen zien wat de bron is.

E) Om satanische wonderen en tekenen te onderscheiden
Als er iets echt is, dan is er ook iets nep en namaak. Zo zijn satanische wonderen en tekenen (2 Thessalonicenzen 2:9) het krachtigste bewijs van het bestaan van de goddelijke, echte tekenen en wonderen. Het succes van de satanische wonderen is dat het zo echt lijkt. Zonder de gaven van de Geest zou je het verschil niet kunnen zien (Openbaringen 16:14).

Het onderscheiden van geesten in deze tijd
Juist in deze tijd, waarin we uitzien naar de terugkomst van Jezus, is het belangrijk dat wij als Lichaam van Christus streven naar de gaven van de Geest. Het Lichaam van Christus moet toegerust zijn met Gods kracht, zodat we als Kerk bewust zijn van de toenemende tekenen en wonderen van satan en dat we er ook tegen beschermd zijn.

Ook vandaag zijn er mensen die worden beïnvloed door boze geesten en door hen worden onderdrukt. Maar nooit mag je zeggen dat iemand bezeten is door een boze geest zonder het te hebben gehoord van de Heilige Geest door de gave van het onderscheiden van geesten.

Het bestaan van deze gave bewijst al de realiteit van boze geesten vandaag. Ze verwoesten en martelen de levens van mensen op dezelfde verschrikkelijke manieren als in de tijd van Jezus. Durven wij uit onze comfortzone te stappen en te streven naar deze gaven, die de mens zullen bevrijden uit de macht van de duivel?

Tags:
Next Post

Onze ouderwetse normen en waarden zijn niet slecht