Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Het woord van kennis DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In deze serie gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van de gaven van de Geest.

Zoals we in eerdere studies van de Gaven van de Geest hebben gelezen, weten we dat de gaven verschillend zijn, maar alsnog van elkaar afhankelijk zijn. In 1 Korinthiërs 12:31 zegt God ons dat we moeten streven naar de belangrijkste gaven. Alleen geeft Hij niet aan welke de belangrijkste zijn.

Waarschijnlijk kunnen we ervan uitgaan dat de volgorde waarin de gaven van de Geest genoemd worden, iets zegt over de belangrijkheid. Want zoals we in Spreuken 4:7 kunnen lezen, is wijsheid het belangrijkst. De eerste twee gaven die genoemd worden, zijn een woord van wijsheid en een woord van kennis. Kennis en wijsheid hebben duidelijk met elkaar te maken. Om het zo duidelijk mogelijk te kunnen uitleggen, zullen we eerst de gave van kennis van dichterbij bekijken.

Gods kennis
Gods kennis is niet te vergelijken met de kennis van de mens. Wij, als mensen, slaan feiten en gebeurtenissen op in onze gedachten en bouwen op die manier kennis op. Maar God slaat niets op in Zijn geheugen, want Hij is alwetend. God heeft het heden, verleden en de toekomst voor ogen. God heeft elk aspect van het hele universum voor ogen, en daar is Zijn kennis uit opgebouwd.

Als je van God een woord van kennis krijgt, dan is het een openbaring van bepaalde feiten uit het denken van God. Het is een door God geschonken fragment van goddelijke kennis. Deze kennis kan je niet krijgen door te studeren of jezelf in te spannen. Nee, het is kennis die op een wonderlijke manier aan jou wordt overgedragen.

Deze kennis is verborgen voor de mens. Het woord van kennis is een uiting van Gods kennis die je ontvangt door de Heilige Geest, zodat je voor een bepaald doel een klein deel van Gods alwetendheid te weten komt. Op het moment dat God deze gave aan je geeft en Zijn kennis aan jou laat zien, ben je als een passieve ontvanger. Geen enkele eigenschap van de mens en niets van onze kennis kan bijdragen aan Gods alwetendheid.

Het woord van kennis is een openbaringsgave en geen gesproken gave. Als je deze gave ontvangt, dan is het iets wat in jou wordt geopenbaard door Gods Geest. Dit hoeft niet te betekenen dat je deze kennis uitspreekt. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat God je vraagt om het te delen met anderen. Dan wordt er meestal ook gebruik gemaakt van een andere gave, zoals de gave van profetie.

Het woord van kennis in het Oude en Nieuwe Testament
In de Bijbel lezen we in het Oude en het Nieuwe Testament over mensen die een woord van kennis kregen door een openbaring van de Heilige Geest. Door dieper op deze voorbeelden in te gaan, krijgen we een beter beeld wat de gave van het woord van kennis inhoudt.

In Openbaring 1, 2 en 3 lezen wij over de 7 gemeentes en hoe zij er geestelijk voor stonden. Deze kennis had Johannes niet zelf kunnen ontdekken, want hij was verbannen op het eiland Patmos. De kennis over de gemeentes was hem gegeven door de Geest. Het woord van kennis is een wonderlijke openbaring. Je kan het niet door je eigen kracht of inspanning krijgen. Het gaat namelijk verder dan ons menselijk kunnen. Dit komt duidelijk naar voren in het verhaal van de profeet Elisa in 2 Koningen 6.

God liet aan Elisa zien waar het Syrische leger zijn kamp wilde gaan opslaan. Hierdoor kon Elisa de koning van Israël waarschuwen. Daarna kon de koning actie ondernemen door het Israëlische kamp op die plek op te slaan. God gaf Elisa een wonderbaarlijke openbaring over iets wat nog niet was gebeurd.

Het woord van wijsheid kan verschillende doelen hebben. In het leven van de profeet Elia was het doel vertroosting. Hij had een grote overwinning behaald op de berg Karmel. Het hele volk had Gods machtige werk gezien en de afgodspriesters werden uitgeroeid.

Dit had wel als gevolg dat Izebel, de koningin, kwaad was op Elia en hem met de dood bedreigde. Hierdoor was hij gevlucht en zag hij het leven niet meer zitten. Op het moment dat hij het uitriep naar God, gaf God hem de openbaring dat hij niet de enige was. Naast hem waren er nog 7000 mannen die niet voor de afgoden hadden gebogen.

In de Bijbel staan er nog meer voorbeelden van een woord van kennis. Elk had zo zijn eigen doel.

In Johannes 4:18-19,29 had Jezus een woord van kennis. Hij wist wie de vrouw bij de put was en wat ze had gedaan. Hij gebruikte het woord van kennis om haar te laten weten dat ze redding nodig had en ook gered kon worden.

In 1 Samuël 10:22 lezen we dat ze Saul niet konden vinden toen ze de eerste koning van Israël zouden zalven. God gaf toen een woord van kennis, zodat ze Saul konden vinden tussen de bagage.

In Handelingen 9:11 kreeg Ananias een woord van goddelijke kennis. God liet hem zien wat er met Saulus was gebeurd en wat hij moest doen. Daarna kon Saulus als Paulus zijn roeping vervullen.

In Handelingen 5:3 werd het woord van kennis gebruikt om de verborgen gedachtes en handelingen van Ananias en zijn vrouw aan het licht te brengen. God kent onze gedachten en Hij kent ons hart.

Het woord van kennis en de Bijbel
Eén van de taken van de Heilige Geest is om het Woord van God tot leven te brengen in de geest en het verstand van de mens. Maar bij het woord van kennis zijn de gedachten van de Geest actief betrokken en niet die van de mens. Het menselijk denken ontvangt zonder enige inspanning een indruk van Gods gedachten. Deze kennis kan men nooit uit zichzelf krijgen, ook niet door de meest zorgvuldige bestudering van het Woord of de theologie.

Het woord van kennis voor jong en oud
Sommigen denken dat je het woord van kennis krijgt door de kennis die je door de jaren heen verzamelt door God te volgen. Maar bij het uitdelen van de gaven let Gods Geest niet op leeftijd of ervaring in Gods wegen. Jongeren en mensen die nieuw zijn in het geloof, kunnen ook door God gebruikt worden en machtige openbaringen ontvangen door Gods Geest. Kijk maar naar de jonge Samuël en de oude priester Eli in 1 Samuël 3:7, 11-14.

Eli wist veel over Gods Woord en wetten en kende God langer dan Samuël. Toch was het zo dat God niet meer tot Eli sprak. God gaf de jonge Samuël het woord van kennis over wat God zou gaan doen in Israël en in het leven van Eli en zijn zonen.

Samuël had nooit door zijn eigen kennis of verstand kunnen weten wat God tegen Eli had gezegd. Dit maakt duidelijk dat wij nooit door onze eigen kennis of verstand het woord van kennis kunnen krijgen. Het is echt een gave. Het is geen verdere ontwikkeling van de natuurlijke kennis, maar een wonder van goddelijke kennis. Deze kennis zal iemand nooit tot een geleerde maken, en een geleerde zal nooit door zijn studie deze kennis bereiken.

Lees hier deel 2 van deze studie, waar we beschrijven waarom deze gave ook voor ons belangrijk is, met voorbeelden.

Tags:
Next Post

De gaven van de Geest: Het woord van kennis DEEL 2