Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Het woord van wijsheid DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op het woord van wijsheid.

‘De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest.’ – 1 Korinthiërs 12:8

Het woord van wijsheid is ongetwijfeld de eerste en de voornaamste van de machtige wonderbedieningen van de Heilige Geest. In de studie ‘De gaven van de Geest: Woord van kennis’ hebben we al laten zien dat wijsheid en kennis vergelijkbaar zijn. Als we in het woordenboek kijken naar de betekenis van het woord, dan is wijsheid: het vermogen om kennis toe te passen.

Het verband tussen bovennatuurlijke wijsheid en bovennatuurlijke kennis is in principe hetzelfde als dat van het natuurlijke. Maar hierbij moeten we niet vergeten dat het bovennatuurlijke oneindig veel niveaus hoger is dan het natuurlijke. Gods wijsheid is bovennatuurlijk en wordt op een bovennatuurlijke manier gebruikt.

Gods denken is onbegrensd. Daardoor heeft Hij alle dingen van de hemel en van de aarde steeds voor ogen. Dit is de bron van Gods oneindige kennis. Gods denken is niet beperkt tot de dingen van het verleden en het nu. God heeft ook alle dingen voor ogen die zullen zijn in de toekomst.

Dit is de basis van Gods onbegrensde wijsheid. Want doordat God Zich altijd bewust is van alle dingen die zijn en zullen worden, is Hij zich ook bewust van alle gevolgen van gebeurtenissen die  nu en in de toekomst gebeuren. Hierdoor is het voor God mogelijk om Zijn ultieme reddingsplan uit te voeren.

God kan laten zien wat Hij zal doen tussen nu en later en de reden waarom Hij het doet. Doordat God het beginpunt en het resultaat tegelijk voor ogen heeft, kan Hij de kennis die Hij heeft, toepassen om tot Zijn doel te komen. God is in staat om de toekomst te bewerken naar Zijn eeuwige plan, doordat Hij Zijn oneindige kennis toepast door Zijn wijsheid.

Woord van wijsheid in de Bijbel
In het verhaal van de profeet Elia en de slechte koning Achab kan je stap voor stap zien hoe God Zijn plan tot uiting brengt en het tegelijk deelt met Elia door Zijn wijsheid. In 1 Koningen 21:18-19 lees je hoe God Elia een woord van wijsheid geeft over het leven van koning Achab:

‘Geef hem de volgende boodschap van Mij door: ‘Is het vermoorden van Nabot nog niet erg genoeg? Moet u hem ook nog beroven? Omdat u dit hebt gedaan, zullen de honden uw bloed oplikken, net zoals zij Nabots bloed hebben opgelikt.” – 1 Koningen 21:19

In het volgende hoofdstuk lees je dat het precies zo gebeurde, zoals God had gezegd:

‘Een van de Syrische strijders schoot zonder een bepaald doel te hebben een pijl af en raakte koning Achab precies tussen twee delen van zijn wapenrusting … Zijn lichaam werd meegenomen naar Samaria en daar begraven. Toen zijn strijdwagen bij de vijver in Samaria werd afgewassen, op dezelfde plek waar ook de prostituees zich wasten, kwamen de honden erop af en likten het bloed van de koning op, precies zoals de Here had gezegd.’
– 1 Koningen 22:34a, 37-38

Door deze Bijbelgedeelten zie je hoe God een fragment van de toekomst zichtbaar maakte en hoe dat fragment precies zo tot uiting kwam, zoals God had gezegd. Het woord van wijsheid is de bovennatuurlijke verkondiging van de gedachten en de wil van God met betrekking tot voorwerpen, plaatsen, mensen.

Het woord van wijsheid is niet beperkt tot een openbaring van de toekomst. Het woord van wijsheid kan ook te maken hebben met opdrachten en aanwijzingen die voortkomen uit Gods kennis van de toekomst. Door deze gave kreeg Mozes de Tien Geboden, de wetten en voorschriften, want deze hebben allemaal te maken met Gods reddingsplan.

Ook kan het woord van wijsheid gebruikt worden om specifieke aanwijzingen te geven. God gaf Elia specifieke opdrachten door een woord van wijsheid om Hazaël, Jehu en Elisa speciale taken te zalven (1 Koningen 19:15-17). Ook gaf God Jona door een woord van wijsheid acht woorden die Jona moest doorgeven aan Ninevé. Die acht woorden waren een boodschap, maar tegelijk ook een profetie en vermaning.

Het woord van wijsheid kan op verschillende manieren tot je gesproken worden. Het kan de hoorbare stem van God zijn, maar het kan ook tot je komen door een bezoek van engelen, in een droom of visioen, of door de geestelijke gaven van profetie, tongen of vertolking van tongen.

Door het woord van kennis kende Johannes op Patmos de toestand van de zeven gemeenten. Maar door het woord van wijsheid was hij in staat om die gemeenten de gedachten, de wil en de opdrachten van God te geven, zodat zij in de toekomst zouden standhouden.

Het doel van het woord van wijsheid
Enkele voorbeelden van het gebruik van het woord van wijsheid laten zien hoe onmisbaar deze gave is voor ons, onwetende en hulpeloze stervelingen.

A) Om mensen te waarschuwen en te leiden met het oog op toekomstig oordeel of gevaar
Noach werd door God gewaarschuwd voor iets wat nog niet te zien was. God sprak met Noach en deelde Zijn kennis van de ramp die komende was. Tegelijk gaf Hij Noach instructies om de ramp te overleven.

In het geval van Lot stuurde God engelen naar Lot om hem een woord van wijsheid te geven over de verwoesting van Sodom en Gommora. De engelen gaven Gods woord door en gaven Lot aanwijzingen hoe hij en zijn geliefden gered konden worden.

De wijzen kregen een woord van wijsheid in een droom. Ze werden in de droom gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, om zo te voorkomen dat Herodes baby Jezus zou vermoorden. In al deze gevallen was verlossing uit gevaar het gevolg. Ook vandaag wil God ons woorden van wijsheid geven om ons te waarschuwen voor gevaar en ons zo te beschermen.

B) Om Gods plannen te openbaren aan hen die Hij wil gebruiken 
God gaf Jozef een woord van wijsheid om de dromen van farao uit te leggen. Door dat woord van wijsheid kreeg Jozef ook wijsheid om grote honger te voorkomen. Farao zag dat God met Jozef was en stelde Jozef aan als onderkoning. Door het woord van wijsheid werd een leider aangewezen, een volk gered en begon er een nieuw tijdperk.

C) Om de roeping van een dienstknecht van God te bevestigen
Mozes was door God apart gezet vanaf zijn geboorte. Maar door te vertrouwen op zijn eigen kracht, was hij van Gods weg afgeweken. Daardoor leefde hij veertig jaar lang in de woestijn van Midjan als schaapsherder. Maar dat was niet waarvoor God Mozes had geroepen.

God sprak tot Mozes door de brandende braamstruik. God gaf hem daar een woord van wijsheid over de redding van de Israëlieten uit de handen van de Egyptenaren. God bevestigde daar dat Hij nog niet klaar was met Mozes en dat Hij Zelf met Mozes zou zijn. Is dit niet een prachtig voorbeeld van hoe God ook vandaag toekomstige leiders kan bemoedigen?

Eeuwen later valt een man, door een verblindend licht, van zijn paard. Daar hoort hij een stem, dezelfde stem die Mozes zei om naar de farao te gaan, die Saulus roept. ‘Maar kom, sta op. Ik heb Mij aan u vertoond om u in dienst te nemen’ (Handelingen 26:16). Bid dat God ook vandaag Zijn dienaren zal aanstellen door een machtig woord van Zijn wijsheid.

D) Om bekend te maken hoe God wil dat we leven
Door een woord van wijsheid maakte God het hele verlossingsplan tot in detail aan Mozes bekend. Dit was nodig, omdat de Israëlieten niet wisten hoe zij tot God konden komen. Hun zonden en Zijn heiligheid konden namelijk niet samengaan.

Door het woord van wijsheid over Gods tabernakel en zo ook Zijn reddingsplan, wordt ook de redding die Jezus op Golgotha heeft gebracht aan de zondaar bekendgemaakt.

E) Om Gods genade te laten zien
In een visioen kreeg Petrus van God een woord van wijsheid. Het werd aan hem duidelijk gemaakt, dat ‘als God iets rein noemt zodat u het mag eten, u het niet onrein mag noemen!’ (Handelingen 10:15). Door deze openbaring ging de deur van het evangelie open voor alle volken en werd het duidelijk dat Jezus’ offer niet alleen voor de Joden was. Redding werd niet bereikt door je afkomst of je goede daden. Nee, redding krijg je door Gods genade.

F) Om zekerheid te geven van Gods redding
Paulus ontving een woord van wijsheid door een engel, die gestuurd was om hem te verzekeren dat God hem zou beschermen. Op dat moment was Paulus op een schip dat in een grote storm terecht was gekomen. Er was geen uitkomst zichtbaar.

Midden in de storm was God daar met Paulus. God is ook met jou midden in de stormen van het leven, waardoor ook jij veilig op je bestemming zal aankomen.

G) Om de wil van God te openbaren in al Zijn geboden en voorschriften
Want elk ‘U mag’ of ‘U mag niet’ is in werkelijkheid een genadige openbaring van Gods eeuwige plan. Het is een leidraad om ons te leiden naar de plaats waar de Heer ons wil hebben.

H) Om Gods toekomstige daden, voorziening en Zijn eeuwige geheimen te verkondigen
In Gods Woord staan verbazingwekkende geheimen die de toekomst openbaren. Die geheimen zijn door woorden van wijsheid aan de schrijvers geopenbaard. Ze staan in de Bijbel opgeschreven, zodat wij een beter begrip kunnen krijgen van wat voor ons ligt.

I) Om Gods beloften te bevestigen
Op één van Jakobs dieptepunten was God daar met een woord van wijsheid om te laten zien dat Hij Zijn belofte zou waarmaken (Genesis 28:10-15). God liet Jakob zien dat Hij er altijd was en hem niet alleen zou laten. Op een eenzelfde manier had God 300 jaar eerder tot Abram gesproken. Hij had hem de belofte gedaan dat Abram en zijn nageslacht het land Kanaän in bezit zou krijgen (Genesis 12:1-7).

In deel 2 van deze studie gaan we in op hoe deze gave ook vandaag belangrijk is. Dit doen we aan de hand van een paar voorbeelden.

Tags:
Next Post

Devotionals door en voor vrouwen: Vreugde na Emily