Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Het woord van wijsheid DEEL 2

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op het woord van wijsheid.

In ‘Het woord van wijsheid DEEL 1’ hebben we het woord van wijsheid uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel. Vandaag is Gods wijsheid ook nodig en werkzaam door Zijn gaven. In dit deel geven we een aantal voorbeelden waarin de gave van het woord van wijsheid tot uiting kwam.

A) Om mensen te waarschuwen en te leiden met het oog op toekomstig oordeel of gevaar
Een oudere dame kreeg een woord van wijsheid om haar te waarschuwen. Deze dame had een kleine bakkerij. Op een vrijdagmiddag was ze het geld van de hele week aan het tellen op een stoel.

Terwijl ze aan het tellen was, zei een duidelijke stem tegen haar dat ze het geld weg moest doen. Ze keek om zich heen, maar er was niemand in de kamer. Dus ze liep naar de deur en keek op straat. Zelfs daar was niemand. Hierna liep ze terug en begon het geld verder te tellen en werkte haar kasboekje bij.

Op een gegeven moment hoorde ze weer dezelfde stem, maar dit keer luider: ‘Doe dat geld weg!’ Weer keek ze om zich heen en zag niemand. Toen opeens besefte ze dat het de waarschuwende stem van God was en ze zei: ‘Ja Heer, ik ben er klaar mee.’

En op dat moment hoorde ze de stem weer en die zei luider dan ooit: ‘Doe dat geld weg!’ Hierdoor werd ze bang en stopte het geld vlug onder een kussen op de stoel. Net toen ze het geld wegstopt had, kwamen twee mannen binnengestormd. Eén van de mannen zei: ‘Hallo, tantetje, we komen je eens opzoeken.’ Maar het waren geen neven van haar. Daarna greep één van de mannen de oude dame bij haar keel, duwde haar achterover in een stoel en plaatste een pistool tegen haar voorhoofd.

Terwijl hij haar onder schot hield, vroegen ze waar haar geld was en de ander doorzocht alle lades in de kamer. Op dat moment kwam de Geest van God over haar en ze riep: ‘In de naam van de Here Jezus beveel ik u dit huis te verlaten!’ Zonder dat er nog een woord nodig was, gingen ze er allebei van door en ze zag ze nooit meer terug.

God gaf haar wijsheid, want als ze het geld in een lade had gelegd, was ze alles kwijt geweest. God ziet het als we in gevaar zijn of kunnen komen. Zijn liefdevolle waarschuwingen zijn openbaringen van Zijn plan om ons te beschermen. Onze enige hoop om te passen in Zijn volmaakte plan ligt in de gehoorzaamheid aan Zijn stem.

B) Om Gods roeping bekend te maken of te bevestigen
Een jonge vrouw in Wales ontving van de Heer een roeping om het zendingsveld in te gaan. Maar omdat ze niet wist voor welk land God haar had geroepen, wachtte ze op de Here in gebed.

De Here gaf haar een visioen, waarin ze aan boord van een groot schip ging en arriveerde in een onbekende haven. Ze zag ongewone huizen die allemaal op elkaar leken: met platte daken. Een grote groep kleine kinderen rende op haar af en pakte haar vast aan haar armen en kleding. Toen ze naar de kinderen keek, zag zij kegelvormige hoeden en daaronder zag zij Aziatische gezichtjes. Toen wist ze dat ze naar China moest.

Een paar jaar later kwam ze aan in China. Daar zag ze precies dezelfde huizen als in haar visioen en dezelfde groep kleine kinderen die zich vastklemden aan haar armen en kleding.

C) Om komende zegen of komend oordeel aan te geven
Tijdens een samenkomst van Broeder G., een pinksterleider in Ierland, kwam een man naar hem toe om te vragen of hij iets met de gemeente mocht delen. Broeder G. stemde ermee in. Terwijl die man sprak, liet God broeder G. zien dat de man die aan het spreken was, in zonde leefde.

Op dat moment kwam de Geest van God over broeder G. en hij profeteerde dat, tenzij de spreker zich bekeerde, hij op de straten van Belfast zou worden bespot. Helaas luisterde de man niet naar deze waarschuwing en hij bekeerde zich niet. Zijn zonde werd ontdekt. Hij werd het mikpunt van spot in de hele stad en zelfs kleine kinderen bespotten hem letterlijk in de straten van Belfast.

In een getuigenissamenkomst stond een onbekende man op om zijn getuigenis te geven. Maar deze man was niet oprecht en loog tijdens zijn getuigenis. De leider van de samenkomst stond op en sprak door de Geest tot de vreemdeling. Hij zei dat als de onbekende man zich niet zou bekeren, hij binnen drie weken dood zou neervallen. De man bekeerde zich niet. Binnen drie weken, gerekend vanaf die bewuste datum, werd hij gedood door een kogel tijdens de wereldoorlog.

God gebruikt het woord van wijsheid niet alleen om te waarschuwen of om oordeel aan te geven. Nee, hij geeft ook woorden van wijsheid om beloftes te doen. Zo ook in het leven van broeder Howard Carter. Hij ontving door een woord van wijsheid de belofte van ‘stapels’ geld. In de loop van enkele jaren ontving Carter zonder speciale oproep vele duizenden ponden voor zijn werk. Howard Carter was een leidinggevende van de Bijbelschool in Hampstead.

Helaas is er nog een voorbeeld van hoe het woord van wijsheid werd gebruikt als waarschuwing voor oordeel. In een kerk van een jonge voorganger was een verloofd stel. Tijdens een van de diensten kwam de jonge vrouw tot bekering en werd meteen vervuld met de Heilige Geest en sprak in tongen.

Haar verloofde weigerde zich te bekeren. Het maakte niet uit hoe de jonge vrouw en de voorganger ook bij hem erop aandrongen. Na een tijdje voelde de jonge vrouw zich verplicht om de verloving verbreken. De man werd hierdoor woedend. Hij kwam regelmatig naar de samenkomsten om haar terug te vragen en onderbrak daarmee de erediensten.

Op een avond was de man er weer om de dienst te verstoren. Net op die avond was er een evangelist op bezoek. Hij sprak met zo’n kracht over Gods vreselijke oordelen (zonder dat hij iets van de situatie af wist). Toen de gastprediker klaar was met spreken, voelde de voorganger zich geroepen om een boodschap van vrede eraan toe te voegen.

Maar tot zijn grote verbazing merkte hij dat ook hijzelf het goddelijk oordeel predikte met nog meer nadruk dan zijn jonge vriend had gedaan. De man hoorde het woord, maar gaf zich niet over aan God. Binnen een paar dagen werd hij ziek en, ondanks alle pogingen om hem te genezen, stierf hij. Deze man verwierp niet de preek van de sprekers, maar hij weigerde zich te onderwerpen aan het Woord van God. Hij wilde niet luisteren naar het woord van wijsheid, dat door de sprekers werd doorgegeven.

D) Om de toekomst te openbaren
Er zijn te veel voorbeelden van deze uiting van het woord van wijsheid om ze allemaal te noemen. Want elke voorspelling van gebeurtenissen die zullen plaatsvinden is een werking van deze gezegende gave. Als er van iemand gezegd kan worden dat alles wat hij zegt gebeurt, kan je ervan uitgaan dat hij, net als de profeet Samuël, het woord van wijsheid bezit (1 Samuël 9:6). God openbaart van tevoren wat Hij weet en wat Hij op het punt staat te doen.

God openbaarde aan Samuël Zijn toekomstplannen met Saul, en Samuël moest dit aan Saul doorgeven.

‘Maar blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen.’ – 1 Samuël 9:27

Het doorgeven van Gods woord was niet een inleiding van een Bijbeltekst of een uitleg daarvan. Nee, het woord dat Samuël moest doorgeven, was een openbaring van Gods wil en Zijn plan om Saul tot koning te zalven. Het was een woord van wijsheid.

E) Om persoonlijke leiding in een bepaalde richting en onder bijzondere omstandigheden te geven
Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld een onschuldig kind van God voor de rechtbank staat. Dan kan de Geest hem helpen met een positieve en bovennatuurlijke verdediging. Op zulke momenten dat bovennatuurlijk ingrijpen onmisbaar is, zal God een woord van wijsheid geven. Lucas zegt:

‘Als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste woorden ingeven.’ – Lucas 12:11-12

Gods openbaringen van het woord van wijsheid
De manier waarop deze gave tot uiting komt, kan verschillen op basis van je bediening of zelfs je persoonlijkheid. Maar het zal altijd zijn zoals de Geest wil. Daniël, de staatsman, ontving een openbaring over staatszaken, terwijl de priester Ezechiël woorden van wijsheid ontving over het herstel van Israël.

Dit betekent niet dat dit de vuistregel is, want de Geest openbaart het Woord en Zijn wijsheid naar Gods doel en plan. God kan woorden van wijsheid openbaren aan wie Hij wil, zelfs aan een onervaren kind als Samuël, een gevangen slaaf als Jozef, of een verheven staatsman als Daniël. De kennis en de wijsheid die we van nature hebben, is niet verbonden of noodzakelijk als we een woord van wijsheid van God ontvangen.

Lees ook: ‘Gaven van de Geest: Het onderscheiden van geesten.’

Tags:
Next Post

De storm op het meer