Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Spreken in tongen DEEL 1

Spreken in tongen is één van de gaven van de Geest die God de Gemeente wil geven. Deze gave is de minste van alle gaven en komt daardoor vaker voor. Omdat deze gave zo duidelijk en opvallend bovennatuurlijk is, roept deze allerlei vragen op en wordt vaak verkeerd begrepen. In deze studie gaan we dieper in op deze bijzondere gave.

Wat is de gave van het spreken in tongen?
Spreken in tongen is de bovennatuurlijke uiting door de Heilige Geest in talen die voor het verstand van de spreker onverstaanbaar zijn, en meestal ook voor de toehoorders. Het heeft niets te maken met het verstand van de mens. Het is een manifestatie van de gedachten van de Geest van God, die gebruikmaakt van menselijke spraakorganen.

Wanneer iemand in tongen spreekt, dan is het denken, intellect en bevattingsvermogen in de rust. Het is Gods bekwaamheid die werkzaam is. De menselijke wil is zeker actief en ook zijn geest en spraakorganen. Maar het denken dat werkzaam is, is het denken van God door de Heilige Geest.

Bij het spreken in tongen wordt de taalkundige vaardigheid van de mens niet gebruikt. Net zoals de medische vaardigheid van de mens niet wordt gebruikt wanneer Jezus wonderen doet. Kortom, het is een wonder! Het is geen wonder van het menselijke verstand, want het is Gods verstand dat werkzaam is. Nee, het is een spraakwonder. Mensen vragen zich vaak af wat het nut is van het spreken in tongen.

Laten we als eerste opmerken dat het de Here Jezus Zelf was die de gave van tongen instelde. Hij beperkte deze gave niet tot de gelovigen van het Nieuwe Testament, maar Hij beloofde deze aan iedere gelovige.

‘De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken.’ – Marcus 16:17

De eerste belangrijke conclusie hier is dat iedereen die niet in nieuwe tongen spreekt en er niet naar verlangt, niet hoort bij de groep die Jezus in dit vers ‘gelovigen’ noemt. Want deze tekenen zullen degenen volgen die geloven! Zij horen niet bij de groep die bovennatuurlijke krachten en tekenen, de geestelijke gaven hebben gekregen, waardoor zij in staat waren een krachtig getuigenis af te leggen in tijden van ernstige vervolging.

Laten we kijken naar een aantal Bijbelse doelen van het spreken in tongen.

A) Het bewijs van de doop in de Heilige Geest
Het spreken in tongen is het enige bewijs dat we in de Bijbel vinden van de doop in de Heilige Geest. Toen ze op de Pinksterdag in Jeruzalem vervuld werden met de Geest, begonnen ze ‘in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf’ (Handelingen 2:4).

8 jaar later in Caesarea werd ‘de Heilige Geest ook aan mensen van een ander volk gegeven … want zij hoorden hen in vreemde talen spreken en God verheerlijken’ (Handelingen 10:45-46). En in Efeze, 23 jaar na Pinksteren, ‘kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door’ (Handelingen 19:6).

Wanneer men in de dagen van de apostelen iemand in tongen hoorde spreken, stond het vast dat hij de doop in de Geest had ontvangen. Zonder dit teken was er totaal geen Bijbels bewijs. Het allereerste doel van het spreken in tongen is het bewijs van de doop in de Heilige Geest.

B) Op bovennatuurlijke wijze tot God te spreken
Iedere toegewijde gelovige heeft het verlangen om zijn hart voor God te openen in onuitsprekelijke communicatie en onzegbare aanbidding. Er bevindt zich een diepte in de geest van de gelovigen die nooit kan worden gepeild door het verstand.

Die diepte uit zichzelf ten volle in de doop met de Heilige Geest. Dan stijgen namelijk ongebruikelijke woorden van hemelse samenhang op naar God vanuit die diepte door een vloedgolf van de Geest.

‘Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de Geest zegt, is geheimtaal.’
– 1 Korinthiërs 14:2

Heb je wel eens bedacht hoe hulpeloos jouw woorden zijn om uiting te geven aan jouw gevoelens in de nabijheid van Hem die jouw ziel liefheeft! Alleen nieuwe tongen geven jou de mogelijkheid om jezelf te uiten op een manier die bij deze heilige taak past.

C) Om God groot te maken
In het huis van Cornelius in Caesarea spraken de pasbekeerden in tongen en zij maakten God groot. Wat zou de Heer grootgemaakt worden als elke christen in tongen sprak!

De natuurlijke taal kent geen geschikte woorden of uitdrukkingen om de geweldige grootheid van onze God te beschrijven. Pas als wij spreken in nieuwe tongen, dan krijgen wij de mogelijkheid om God te prijzen en groot te maken met woorden die gelijk zijn aan Zijn grootheid. Het zijn woorden die Gods karakter en Zijn wezen omvatten; het is iets bovennatuurlijks.

Wanneer jouw woorden niet meer genoeg zijn om God de eer te geven die Hij verdient, dan neemt de Geest het over. De Geest doet hemelse lofprijzing vanuit ons binnenste opborrelen. Niets is geweldiger dan God verhogen in de woorden van de Heilige Geest.

D) Om onszelf op te bouwen
Je kan anderen opbouwen door prediking en profetie en door een voorbeeld te zijn. Maar de Bijbel laat ons een bijzondere manier zien om onszelf op te bouwen:

‘Als iemand in een klanktaal spreekt, bouwt hij zichzelf op.’ – 1 Korinthiërs 14:4

Paulus vond het belangrijk om zichzelf op te bouwen en hij moedigt de gelovigen ook om dit ook te doen.

‘Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen.’
– Efeziërs 5:19

Met geestelijke liederen bedoelt Paulus liederen die worden ingegeven door de Heilige Geest, waarvan de woorden alleen gezongen kunnen worden in nieuwe tongen. Vervuld zijn met de Heilige Geest en ons overgeven aan het spreken of zingen in nieuwe tongen is onszelf opbouwen, maar tegelijk ook God grootmaken met onze geest (zie 1 Korinthiërs 14:15).

Als we in tongen spreken, hebben we binnen in ons een bron in deze dorre wereld. Maar als wij zingen in de Geest, ontspringt er een fontein in ons, waardoor haar verfrissende stromen zullen toenemen. Als wij in tongen spreken, bewerkt God ons tot iets waardevols naar Zijn plan, waardoor wij opgebouwd worden.

E) Gebed dat onafhankelijk is van ons verstand

‘Want als ik in een klanktaal bid, is het mijn géést die bidt, mijn verstand staat erbuiten … ik zal bidden met mijn geest én bidden met mijn verstand, ik zal tot eer van God zingen met mijn geest én zingen met mijn verstand.’ – 1 Korinthiërs 14:14-15

Als wij in nieuwe tongen spreken, bidden wij met onze geest en staat ons verstand erbuiten. Als wij bidden met onze woorden, dan bidden wij met ons verstand. En zelfs al bidden wij met onze eigen woorden, dan kan de Heilige Geest dat gebed leiden (zie Efeziërs 6:18).

Het bidden in tongen is veel krachtiger binnen zijn eigen rijk van geheimenissen dan het machtigste bidden met het verstand. God heeft niet voor niets een manier bedacht waardoor Hij met Zijn Geest omstandigheden kan veranderen, die te wonderlijk zijn voor een mens om te beseffen.

‘Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij (de Geest) voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil.’ – Romeinen 8:26-27

Is het niet heerlijk om in aanbidding alles los te laten en de woorden van de Geest uit je te voelen stromen, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen? Je kan je dan helemaal overgeven aan de leiding van de Geest.

F) Gebed dat de gemeente opbouwt

‘Dus moet je … proberen uit te blinken in díe gaven waar de gemeente door opgebouwd wordt. Als je iets in een klanktaal zegt, heeft de gemeente er alleen iets aan als je uitlegt wat het betekent.’ – 1 Korinthiërs 14:12-13

De drie gaven: het spreken in tongen, uitleg van tongen en profetieën zijn bedoeld om tot uiting te komen wanneer gelovigen samenkomen. Het doel van al deze gaven is de opbouw van de gemeente. We moeten streven naar de volheid van de gaven van de Geest, zodat de gemeente opgebouwd wordt.

Onze focus moet niet alleen liggen op het spreken in tongen, waardoor wij zelf opgebouwd worden. Maar we moeten God ook vragen voor de uitleggingen van deze taal die wij zelf niet kunnen verstaan, waardoor de gemeente opgebouwd en versterkt zal worden tot welzijn van ons allemaal (1 Korinthiërs 12:7, Handelingen 2:4).

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Mei