Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Tekenen & Wonderen DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In deze serie gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de gaven van de Geest.

Het eeuwige leven is niet de enige reden waarom Jezus ons gered en bevrijd heeft van de zonde. Jezus kwam om redding te brengen, zodat wij kinderen van God kunnen zijn. Wanneer wij zeggen, dat we kinderen van God zijn en Hij onze Vader is, dan zeggen we dat om de volmaakte relatie aan te geven.

We zijn niet Gods geadopteerde kinderen, wij zijn uit God geboren. Onze relatie met God is niet gebaseerd op Gods goedheid, maar is gebaseerd op het Goddelijke leven. Doordat we uit God geboren zijn, hebben wij nu deel aan Zijn machtige en wonderlijke supernatuur.

‘Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is.’ – 1 Johannes 3:2

‘Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen.’ – 2 Petrus 1:4

Door heel de Bijbel heen zien we dat Gods bovennatuurlijke wonderlijke kracht ook in Zijn kinderen tot uiting moet komen. Zo Vader, zo zoon. God heeft ervoor gezorgd dat Zijn wonderbaarlijke kracht in Zijn kinderen tot uiting kan komen door de gaven van de Heilige Geest.

Als kinderen van God bezitten wij Zijn natuur en die bestaat uit Zijn volmaakte karakter en Zijn machtige en wonderlijke goddelijke eigenschappen. Wij zijn zonen en dochters van de Almachtige en Alwetende God en dus moeten we ook zijn goddelijke karakter en eigenschappen in ons leven hebben.

Een babyvogel heeft dezelfde eigenschappen en capaciteiten die horen bij een vogel. Zodra babyvogels geboren worden, zijn het kleine kopietjes van hun ouders. Ze eten, ademen, bewegen zich en denken als een vogel. Uiteindelijk komt er een tijd dat ze, net als een vogel, aarzelend hun vleugels uitslaan en gaan vliegen. Het vogeljong kan vliegen! Het kan ook zingen. De dieren die op het land leven kunnen niet vliegen, of zingen, want dat zit niet in hun natuur.

Kinderen van de Allerhoogste God moeten Gods natuur laten zien. Om dit te kunnen heeft God ons Zijn Geest gegeven. In de vrucht van de Geest zien wij Gods karakter en zien wij welke karaktereigenschappen wij moeten hebben. Door de gaven van de Geest worden Gods goddelijke eigenschappen door ons heen geuit.

Deze hemelse en goddelijke natuur van Jezus kwam niet tot uiting tijdens Zijn werk als timmerman in Nazareth. Daar werkte Hij door Zijn menselijke vaardigheden. Jezus leefde een wonderbaar en smetteloos leven door het geloof en het Woord waarover de mensen om Hem heen ook toegang tot hadden.

Jezus’ goddelijke natuur werd gezien in de wonderen die Hij deed door de gaven van de Geest. Hij werd hiermee toegerust, nadat Hij gedoopt was met de Heilige Geest. Het is niet vaak dat het Woord van God zo duidelijk spreekt over het feit dat Gods kinderen op zijn minst een gedeelte van Gods wonderlijke natuur moeten laten zien.

We zien dit heel duidelijk bij de eerste Pinksterdag toen de discipelen voor het eerst gedoopt werden met de Heilige Geest. Het was een speciale gebeurtenis waar Gods wijsheid en kracht tentoon werd gesteld. De discipelen en volgelingen van Jezus spraken in andere talen die ze vanuit zichzelf niet konden spreken. Dit verbaasde velen Joden, want de discipelen van Jezus waren ongeschoold.

Door een machtige en onmiddellijke werking van de gaven van de Geest werd een man genezen die sinds zijn geboorte verlamd was. Zijn genezing kwam niet door de handelingen van een dokter, maar door Gods Geest in Zijn kinderen.

Een tijdje later was er een geweldig grote opwekking in Samaria, dit was niet veroorzaakt door een grote evangelisatieactie. De opwekking in Samaria was een demonstratie van de gaven van de Geest, die door Fillipus tot uiting kwamen. Filipus was aangesteld om de tafels te bedienen, maar hij was zo vervuld met de Heilige Geest dat er velen op bovennatuurlijke manier genezen werden. (Handelingen 8:6; 6:2-5)

‘De twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. ‘Wij kunnen niet alles tegelijk,’ zeiden zij. ‘Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben wij geen tijd meer om eropuit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons niet goed. Daarom willen wij enkele geschikte mannen aanstellen, die deze taak van ons kunnen overnemen. Kies er zeven uit die goed bekendstaan: wijze, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest. Wijzelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen.’ Zij vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit: Stefanus (een man vol van de Heilige Geest en met een groot geloof), Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs (iemand uit Antiochië die voordat hij christen werd al tot het Joodse geloof was overgegaan).’ – Handelingen 6:2-5

‘De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei.’ – Handelingen 6:8

Gods gaven en bovennatuurlijke kracht waren zelfs zo krachtig in het leven van Paulus dat de mensen in de landstreek Lykaonië dachten dat hij en Barnabas goden waren. God werkte zo krachtig door hen heen dat er veel kracht van hen uitging en dat het ene wonder na het andere gebeurde!

Doordat wij opnieuw geboren zijn in en door God, heeft Jezus de stempel van Zijn leven en liefde op ons, Zijn kinderen, gedrukt. In de doop met de Heilige Geest heeft Hij ons Zijn goddelijke kracht gegeven. In de gaven van de Geest heeft God ervoor gezorgd dat de zichtbare, hoorbare en voelbare uitingen van Zijn kracht zichtbaar worden. Wanneer dit plaatsvindt gaat het de diepste menselijke gedachten en alles wat een mens kan doen ver te boven.

Lees ook: ‘Gaven van de Geest: Tekenen en wonderen DEEL 2’

Tags:
Next Post

Adam & Eva en de schepping DEEL 2