Boodschap - De gedachtewereld van de mens

De gedachtewereld van de mens

Het menselijk brein is een unieke gave, die de mens verheft boven elk ander wezen dat God heeft gemaakt. Het is een goddelijke karaktereigenschap. De gedachtewereld van de mens is een interessant iets, maar tegelijk ook moeilijk te begrijpen.

‘Broeders en zusters, richt daarom jouw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat je van mij geleerd hebt, maar ook wat je van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met jou zijn.’ – Filippenzen 4:8-9

Het denkvermogen kan een mens ongelooflijk rijk maken. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Datzelfde denkvermogen kan een gebied in ons leven zijn vol verschrikkingen: angst en vrees, trots en twijfel, achterdocht, jaloezie, afgunst, haat enz. Er zijn mensen die allerlei stemmen in hun hoofd horen, of last hebben van hallucinaties of waanvoorstellingen. Het denkvermogen kan het leven van de mens dus serieus verlammen, vergallen, of zelfs tot een hel maken.

Het gedachtegebied
Gedachten zijn ontzettend belangrijk voor de mens. Zoals een mens denkt, zo is hij. Je kan je anders voordoen door je anders te kleden, anders te praten en anders te leven. Je kan een masker op hebben, maar uiteindelijk ben je zoals je denkt. De Heilige Geest weet hoe wij denken. We kunnen voor God niets verborgen houden, want God kijkt door ons heen en weet precies wie we zijn.

Alles wat wij doen, gaat eerst door onze gedachten heen. Dat geldt zowel voor het goede als het kwade. Het is net als de bouw van een huis: een architect bedenkt het, maakt er tekeningen van, en bouwvakkers bouwen het huis volgens die tekeningen. Het is niet zo dat je ineens zondigt. Nee, voordat je de zonde doet, wordt het eerst uitgedacht en ‘uitgebroed’.

Zo is het ook met zelfmoord. Denk niet dat mensen van de ene op de andere dag wakker worden en zeggen: ‘Ik ga vandaag zelfmoord plegen.’ Zo zit het niet in elkaar. Mensen die zelfmoord plegen, zijn er al lange tijd in hun gedachtewereld mee bezig.

Ook voor Gods kinderen is het gedachtegebied een heel belangrijk iets. Paulus zegt:

‘Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.’ – 2 Korinthiërs 10:3-5

Onze gedachtewereld moeten we elk moment onder de heerschappij en gehoorzaamheid van de Here Jezus Christus brengen.

Geestelijke gezondheid
Het is heel belangrijk om geestelijk gezond te zijn. Het is triest dat vandaag veel christenen, ook in Nederland, geestelijk uit balans zijn geraakt. Geestelijke gezondheid kan alleen maar gebaseerd zijn op de Bijbel, het Woord van God, omdat God de Schepper van de mens is en Hij weet hoe wij geestelijk gezond kunnen zijn.

Het moment dat je het pad van God verlaat, raak je geestelijk uit balans. Dit is precies de reden waarom Nederland vandaag geestelijk totaal uit balans is. Bewust zijn er mensen geweest die God uit de scholen en instellingen hebben gehaald.

De Schepper heeft gezegd: ‘Hier heb Ik de zegen. Hier heb Ik de vloek. Als je je houdt aan Mijn geboden en wandelt in Mijn wegen, blijf je geestelijk gezond en zal Ik je zegenen. Maar als je dat niet doet en je gaat je eigen weg, dan ervaar je de vloek, raak je geestelijk uit balans en word je geestelijk ziek. Daarom is deze wereld ziek en wordt steeds zieker. Daarom zie je op het nieuws en lees je in de kranten over de ziekelijke dingen die mensen vandaag doen.

De mens, de kroon op Gods schepping
In Psalm 8 staat bovenaan: ‘De mens, de kroon van Gods schepping’. David, de psalmist, zegt:

‘Als ik ’s nachts omhoogkijk naar de hemel en het werk van Uw handen zie, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de mens, dat U zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind dat U Zich om hem bekommert? En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven, U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat U hebt gemaakt, alles staat onder zijn gezag: alle schapen en runderen en andere dieren in het veld, de vogels in de lucht en de vissen en andere wezens in de zee. O Here, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de hele aarde!’
– Psalm 8:4-10

Waarom is het zo dat zo veel dingen de mens overheersen? Waarom beheerst het geld de mens, in plaats van de mens het geld? Waarom is de sigaret de baas over de mens, in plaats van de mens over de sigaret? De Here God heeft alles onder de voeten van de mens gesteld.

Geest, ziel en lichaam
Veel lichamelijke klachten komen voort uit het feit dat de mens geestelijk ziek is. Er zijn veel emotionele problemen die de gezondheid van de mens kapot maken. De Bijbel zegt dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Deze drie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ware gezondheid eist dat geest, ziel en lichaam in harmonie met elkaar samenwerken. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat geest, ziel en lichaam met elkaar verbonden zijn. Gezegden die wij dagelijks gebruiken, leren het ook. Als je je aan iemand ergert (geestelijk), dan haalt die persoon het bloed onder je nagels vandaan (lichamelijk). Als je ergens van schrikt, gaan je haren overeind staan. Als je ergens van huivert, lopen de koude rillingen over je rug.

Van spanningen en stress kan je een maagzweer krijgen en kan je bloeddruk omhoog gaan. Van psychische spanningen kan je hoofdpijn krijgen. Als het geestelijk niet goed gaat, kun je ook niet rekenen op een goede gezondheid. Maar Jezus is onze Geneesheer, die ons gebrekkige leven weer kan herstellen en genezen.


Om echt gezond te zijn, is het dus belangrijk om geestelijk gezond te zijn; om goede en gezonde gedachten te hebben in je geest. Dit is de basis van een goede levensopbouw. Wat moet er dan in je gedachten zijn? Wat Paulus heeft gezegd: Alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Laat die dingen in je gedachten zijn.

De ziel vindt alleen rust in Jezus Christus
Veel mensen kunnen ‘s nachts niet slapen, omdat er zo veel gedachten door hun hoofd gaan. ‘Hoe kom ik hieruit?’ ‘Hoe moet ik dat gedaan krijgen?’ Omdat ze niet aan hun slaap toekomen, functioneren ze overdag niet goed. Om te kunnen slapen, slikken ze slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of verdovingsmiddelen.

Ik ben zeker niet tegen dokters of tegen pillen. Ik ben blij dat ze er zijn. Maar sommige mensen zijn net wandelende medicijnkasten; ze slikken allerlei pillen om te kunnen slapen. Ze proberen iets geestelijks lichamelijk op te lossen. Maar als je goed wilt slapen, kniel je ’s avonds voor je bed en bid je:

‘O God, wees mij, zondaar, genadig. Vergeef mij, reinig mij en red mijn ziel. Ik weet niet hoe ik uit dit probleem moet komen, maar ik het leg het in Uw handen, want U bent mijn Schepper. U bent mijn Herder, mij ontbreekt niets. Ik leg mij ter ruste in Uw handen.’

Daarna ga je liggen en slaap je als een roos. Dat is de juiste oplossing. Je ziel vindt geen rust, totdat hij rust vindt in Jezus Christus. Dit is de kern van alle problemen, ook in Nederland.

Jezus, het allesbeheersende principe
Wij hebben een allesbeheersend principe in ons leven nodig die geest, ziel en lichaam één maakt en herstelt zoals de Schepper het gemaakt heeft. Religie kan dat niet doen. Leerstellingen kunnen dat niet doen. Goeroes kunnen dat ook niet doen. Dat kan alleen de Schepper Zelf doen, Jezus Christus. Hij is dat allesbeheersende principe.

Wanneer er dus dingen in je gedachtewereld willen binnenkomen, moet je die onder de gehoorzaamheid van Jezus brengen. Luister niet naar al de stemmen die de gedachtewereld binnenkomen. Als er bijvoorbeeld een stem binnenkomt die zegt: ‘Spring voor de trein’, dan komt dat niet van God, maar van de geest van de afgrond.

Die moet je meteen onder de heerschappij van Jezus Christus brengen. Dan zeg je: ‘Die gedachte is niet van God. In de naam van Jezus, spring zelf maar voor de trein.’ Als je je gedachten, de zorgen van het leven en alles wat je bezighoudt, geeft aan Jezus, dan zal Zijn vrede, rust en blijdschap je hart vullen.

Het is zo simpel. Open jezelf voor Jezus Christus en laat Hem toe in je hart. Je zult zien dat Hij de échte Geneesheer is. Misschien ben je al lang op zoek naar innerlijke genezing. Je zult nooit echte vrede en rust vinden, als je niet naar de Schepper gaat. Alleen de Schepper heeft recht op jouw hart. Hij is jouw Geneesheer.

Tags: