Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

De Geloofslessen van de Oude Leermeesters – Oswald Chambers

Over Oswald Chambers
Oswald Chambers (1874-1917) was een vooraanstaande Schotse protestantse prediker en leraar aan het begin van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend geworden door zijn veelgelezen dagboek: My Utmost for His Highest. Chambers heeft veel over de wereld gereisd en gepredikt in Egypte, Japan en Amerika. In 1911 richtte hij het Bible Training College in Clapham, Londen, op. Zijn onderwijs over de Bijbel heeft wereldwijd veel mensen geïnspireerd.

De Bergrede

In Mattheüs 5 tot en met 7 lezen we het bekende onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen, genaamd ‘de Bergrede’. De Bergrede geeft een beschrijving van het leven dat we leiden wanneer de Heilige Geest Zijn gang gaat in ons leven.

De zaligsprekingen

Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. – Mattheüs 5:3

Dit is het eerste principe van Gods Koninkrijk. Wanneer we de ­zaligsprekingen voor het eerst lezen, lezen we er makkelijk overheen. Maar er schuilt een diepe betekenis achter. Is het mogelijk om de zaligsprekingen te vervullen? Nee, tenzij God ons de ­Heilige Geest geeft, die ons een nieuwe natuur geeft.

Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.’ – Mattheüs 5:11

Het is niet lijden op grond van het geweten of uit geloofsovertuiging, maar ‘omdat je bij Hem hoort’.

Licht en zout

U bent als zout voor de wereld.’ – Mattheüs 5:13

­Jezus’ illustratie van een christen is zout. Zout geeft smaak en voorkomt bederf. Aan de ene kant is het ook een nadeel om zout te zijn. Wanneer je zout in een wond strooit, dan doet dit pijn. De mens die niet verzoend is met God, is als een open wond. Wanneer er zout op komt, dan veroorzaakt dit irritatie en pijn.

U bent het licht van de wereld.’ – Mattheüs 5:14

Licht kan niet verontreinigd worden. Iemand die schoongewassen is door de Heilige Geest, kan niet vervuild worden. Als jij jouw licht hebt bedekt, laat jouw licht dan weer zichtbaar worden en wandel als kinderen van het licht.  De Bijbel zegt:

Want jouw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.– Efeziërs 5:8

Geestelijke discipline

‘Als jouw oog jou tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat jouw hele lichaam in de hel wordt gegooid.’ – Mattheüs 5:29

Wat wordt hiermee bedoeld? Het betekent vastberaden afrekenen met dingen die je tegenhouden in je geestelijke ontwikkeling.

Jezus zegt hier dat het beter is om het eeuwige leven te ontvangen, kreupel in de ogen van mensen, dan goedkeuring van mensen te krijgen, maar voor eeuwig verloren te gaan. Wanneer wij vernieuwd zijn in ons ­denken, kunnen we, door de kracht en tegenwoordigheid van God, breken met elke gewoonte die niet naar Zijn wil is.

De extra mijl gaan

Als iemand je dwingt om één kilometer met hem mee te lopen, ga dan twee kilometer met hem mee. Als iemand je iets vraagt, geef het hem. En als iemand geld van je wil lenen, weiger het dan niet. ­Mattheüs 5:41-42

Met andere woorden zegt Jezus: ‘Als je Mijn discipel bent, zal je altijd meer doen dan je plicht.’ Je gaat de extra mijl en geeft aan ­anderen. Niet omdat ze dit verdienen, maar uit gehoorzaamheid aan God. Het motief van een ware discipel is altijd God welgevallig zijn. Als wij simpelweg gehoorzaam zijn aan Gods geboden, zal God ons Zijn macht laten zien.

Het beste voorbeeld

U hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.’ Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ – Mattheüs 5:43-45

Het voorbeeld van een ware discipel is niet een goede christen of een grote Godsman, maar niemand minder dan God Zelf. Jezus draagt ons hier op om onze naaste lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad. Gods liefde is zo veel groter dan menselijke liefde. De Bijbel zegt:

Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.– Romeinen 5:8

God heeft ons Zijn liefde bewezen, doordat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor Zijn vijanden.

Geven

Let erop dat je je goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader … Jouw Vader ziet wat er in het verborgene gebeurt en Hij zal jou ervoor belonen.’ – Mattheüs 6:1,4

Met andere woorden: ons enige motief om te geven, hoort het behagen van God te zijn, en niet de eer van mensen. Vers 3 zegt:

Als je goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.

Geven zou zo’n gewoonte voor ons moeten zijn, dat we het niet eens meer doorhebben dat we daarmee goeddoen.

Bezorgdheid

Ik geef je deze raad: maak je geen zorgen over eten, drinken en kleren. Jouw leven is belangrijker dan het voedsel! En jouw lichaam is belangrijker dan kleding! Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in jouw leven. Al het andere zal jou dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:25,33

Onze relatie met God moet de focus hebben in ons leven, en niets anders. Het is niet alleen verkeerd om bezorgd te zijn; het is ook ongeloof. Want het betekent dat je niet gelooft dat God kan voorzien in de kleine dingen van het leven. Weiger overstelpt te worden door de zorgen van deze wereld en zet God op de eerste plaats in je leven. Weet dat je hemelse Vader voor je zorgt en voorziet in alles wat je ­­nodig ­hebt.

Niet oordelen

Spreek geen oordeel uit, dan zal er over jou ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal jou op dezelfde manier beoordelen als waarop jij anderen beoordeelt.’ – Mattheüs 7:1-2

Jezus adviseert ons hier om niet te oordelen en ons op die manier te ­verheffen ­boven anderen.

Alleen de Heilige Geest is in de positie om te oordelen. Hij is in staat de vinger op de zere plek te leggen zonder die ­persoon te verwonden. Niet met het doel om te ­bekritiseren, maar om te bemiddelen. ­­We zullen op dezelfde manier geoordeeld worden als wij anderen hebben geoordeeld.

Goddelijke controle

Bid en je zult ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Klop en de deur zal voor jou worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’ – Mattheüs 7:7-8

De Here Jezus dringt er in deze verzen op aan dat we altijd een compleet vertrouwen moeten hebben in God, omdat Hij alles onder controle heeft.

Gebed is niet alleen dingen van God ontvangen. Gebed is in volmaakte gemeenschap met God komen. Een mens ontvangt waar hij om vraagt. ­Jezus heeft namelijk gezegd:

Maar als jullie één met Mij blijven en Mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. – Johannes 15:7

De twee bouwers

Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Maar wie hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt.’ – Mattheüs 7:24,26

Jezus legt in deze verzen de nadruk op horen en doen.

We kunnen Jezus’ uitspraken wel horen, maar als onze wil onveranderd blijft, doen we ze nooit. We kunnen de Bijbel alleen begrijpen door de inwoning van de Heilige Geest, die Gods Woord echt voor ons maakt. Tenzij ons leven gefundeerd is op de woorden van Jezus Christus, zal ons huis instorten.

Horen wij Gods stem en doen we wat Hij zegt, op school, op het werk, thuis, in ons privéleven? Zo ja, dan kunnen we er zeker van zijn dat ons huis ook in de stormen van ons leven zal standhouden.

Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering.’ – vers 25

Tags: