De-geschiedenis-van-het-christendom1

De geschiedenis van het christendom

Er zijn vandaag wereldwijd zo’n 2,3 miljard christenen. Daarmee is het christendom de grootste godsdienst ter wereld. Wat houdt het christendom in? Waar komt het vandaan? En hoe heeft het christendom zich door de jaren heen ontwikkeld?

Wat is het christendom?
Het christendom is een godsdienst op basis van de leer van Jezus Christus. Jezus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren in het huidige Israël. Zijn volgelingen geloven dat Hij de Zoon van God is. Ze noemden Hem de Messias (Verlosser) of Christus, van het Griekse woord voor Gezalfde.

Na de dood van Jezus trok een aantal van Zijn volgelingen als apostel de wereld in om de leer van Jezus te verspreiden. Het kruis waaraan Jezus is gestorven, is het symbool van het christendom.

Het leven van Jezus
Jezus is in Bethlehem geboren en heeft het grootste deel van Zijn leven in Nazareth doorgebracht. Hij begon Zijn bediening toen Hij ongeveer 30 jaar oud was. Hij vertelde de mensen over het Koninkrijk van God en deed veel wonderen en tekenen.

Ook sprak Hij Zich uit tegen de armoede en de hebzucht en schijnheiligheid van rijke mensen en priesters. Arme en eenvoudige mensen hielden van hem. Maar Jezus was niet geliefd bij de Joodse overheid en de Romeinse machthebbers.

Toen Hij ongeveer 33 jaar was, stierf Hij aan het kruis om voor de zonden van de mens te betalen. Maar na 3 dagen stond Hij op uit de dood.


De naam Jezus Christus
De naam Jezus stamt af van het Hebreeuwse Joshua of Jozua en betekent: ‘God redt’. In Nederland is het heel ongebruikelijk om je kind Jezus te noemen, maar in Spaanstalige landen komt deze naam (‘Jesús’) redelijk vaak voor.

De naam Christus betekent: ‘Gezalfde’. Jezus was door God gezalfd om de mens te redden van de zonden door te sterven aan het kruis van Golgotha. In de naam van Jezus vinden wij ook vandaag nog vergeving, genezing, bevrijding, redding, verlossing en voorziening.


Vroeg christendom
Na Jezus’ opstanding uit de dood, bleef Hij nog 40 dagen bij Zijn volgelingen voordat Hij naar de hemel opsteeg. Hij gaf Zijn discipelen de opdracht om overal in de wereld het evangelie te prediken. Petrus en Paulus zijn de bekendste apostelen uit de Bijbel.

Zij vertelden veel mensen het evangelie en velen werden volgelingen van Jezus. Paulus en zijn joodse mede-apostelen brachten het evangelie naar gebieden buiten Palestina. Met het doel om het evangelie bij niet-joden te brengen, reisden ze door Klein-Azië en Griekenland.

Tot het einde van de eerste eeuw beperkte de verspreiding van het evangelie zich vooral tot het oostelijke deel van het Romeinse Rijk. Maar aan het einde van de derde eeuw zag de christelijke wereld er heel anders uit.

De Kerk en het jodendom waren steeds meer hun eigen weg gegaan en het christendom was voornamelijk een godsdienst van de niet-joden geworden. Met de uitbreiding van de Kerk naar het westen, was het onofficiële middelpunt van de Kerk van Jeruzalem naar Rome verschoven.

Christenvervolgingen
In de eerste eeuwen na Chr. volgde er een periode van christenvervolgingen. Telkens weer kozen christenen ervoor om liever te sterven dan hun geloof af te zweren. Opvallend is dat juist in het midden van deze christenvervolgingen, het aantal christenen bleef groeien.

Tegen het einde van de vierde eeuw zou het christendom onder keizer Constantijn de officiële godsdienst van het rijk worden. Dit was een ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis, want vanaf nu waren geloof en politiek steeds sterker met elkaar verbonden.


De apostolische geloofsbelijdenis
In de apostolische geloofsbelijdenis worden de belangrijkste elementen van het christelijk geloof tijdens de godsdienst van veel gelovigen hardop benoemd. Deze belijdenis wordt door de christelijke Kerk algemeen erkend.

‘Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer – die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de dood, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.’


De middeleeuwen
In de vroege middeleeuwen verspreidde het christendom zich buiten het vroegere Romeinse Rijk. Veel mensen in Europa kwamen tot bekering door Britse en Ierse zendelingen. Anderen kwamen in aanraking met het nieuwe geloof doordat ze handel dreven met christenen.

De kruistochten
In de 7e eeuw kwam er een grote, nieuwe godsdienst op: de islam. De islam ontstond in Arabië en verspreidde zich snel in Afrika en het Midden-Oosten. In 634 bereikten de moslims Jeruzalem. Zowel de moslims als de christenen en de joden zagen Jeruzalem als een heilige stad. Ze leefden hier in vrede samen. Maar in 1095 eiste paus Urbanus II de stad Jeruzalem alleen voor de christenen op. Hij organiseerde daarom de eerste kruistochten; veldtochten die drie eeuwen zouden duren.

De Reformatie
In 1517 spijkerde de Duitse priester Maarten Luther (1483-1546) een lijst met 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. Hij wilde met deze stellingen misstanden binnen de katholieke kerk aan de kaak stellen.

De toenmalige rooms-katholieke kerk en zijn leiders hadden zich grotendeels afgekeerd van de opdracht van de Bijbel en handelden op een manier die nog maar weinig met de oorspronkelijke leer van Jezus te maken had. Deze daad van Maarten Luther veroorzaakte een splitsing binnen de kerk.

Zo ontstond er een nieuwe religieuze stroming: de protestanten. Rond 1530 raakte ook de Franse-Zwitserse Johannes Calvijn (1509-1564) betrokken bij de protestantse beweging. Het calvinisme werd onder zijn leiding een belangrijke stroming van het protestantisme en vond met name in Nederland grote aanhang en verspreiding.

Als reactie op de Reformatie ontstonden in de 16e eeuw verschillende stromingen, zoals: de anglicanen (Engelse kerk), de humanisten en de jezuïeten. Ook was er de tegenbeweging onder leiding van paus Paulus III: de Contrareformatie.


De Bijbel
De Bijbel (letterlijk: ‘boeken’) is het heilige Boek van het christendom en is geschreven in een periode van circa 1500 jaar, door ongeveer 40 verschillende schrijvers. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, verdeeld over het Oude en het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament bevat 39 boeken en vertelt onder andere over de schepping van hemel en aarde, de geschiedenis van het Joodse volk en de voorspellingen van de profeten.

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken en vertelt onder andere over het leven van Jezus en het vroege christendom. Christenen geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel (of gedeelten ervan) is in meer dan 2650 talen vertaald, terwijl de hele Bijbel te lezen is in 511 verschillende talen. De Bijbel is bovendien het meest verkochte boek en een van de meest gelezen boeken ter wereld.


Godsdienstoorlogen
De splitsing van de Kerk na de Reformatie leidde tot godsdienstige onrust in West-Europa. Duizenden mensen kwamen om doordat de verschillende kerkelijke stromingen met elkaar botsten. In de 16e eeuw werd de strijd meestal binnen de verschillende landen uitgevochten.

Maar in het protestantse Bohemen (Tsjechië) begon in 1618 een oorlog tegen het Duitse rijk. Hierbij raakten vele andere landen betrokken, zoals Spanje, Frankrijk, Denemarken en Zweden. De oorlog kwam pas in 1648 ten einde.

Filips II, koning van Spanje van 1556 tot 1598, had ook in de Nederlanden de macht. In 1566 stuurde deze katholieke koning een leger naar de Nederlanden om de Nederlandse protestanten te bestrijden.

Het calvinisme vormde het centrum van verzet tegen de Spaanse overheersing, die zich tot in het noorden had uitgebreid. Het calvinisme werd na de Synode van Dordrecht (1618-1619) de officiële geloofsovertuiging van de Verenigde Provinciën.

Kerken overal ter wereld
Tussen 1500 en 1900 breidden enkele Europese landen hun macht uit in de rest van de wereld. In het begin waren Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Nederland vooral geïnteresseerd in het drijven van handel.

Daarna begonnen ze ook complete rijken te bouwen in Afrika, Amerika en Azië. Na de oprichting van deze koloniën stuurde elk land er zendelingen naartoe om de plaatselijke bevolking het goede nieuws te verkondigen.

Opkomst pinksterbeweging
De eerste pinkstergemeenten ontstonden aan het begin van de 20e eeuw in het zuiden van de Verenigde Staten: de Pentecostal Holiness Church, de Church of God en de overwegend zwarte Church of God in Christ. In 1914 werden de Assemblies of God gevormd; dit werd al snel de grootste
groepering in de Verenigde Staten.

De pinksterbeweging verspreidde zich snel over de hele wereld en had rond 1920 ook in Europa en Zuid-Amerika ingang gevonden. Het is de snelst groeiende christelijke beweging, ook binnen de gevestigde kerkgenootschappen.

Het christendom nu
Ook tegenwoordig zijn er veel verschillende christelijke stromingen, zoals: (rooms-)katholieken; protestanten; baptisten; methodisten; pinksterchristenen; evangelische christenen; apostolische christenen; orthodoxe christenen, en anglicanen.

Eén ding is zeker: het christendom blijft zich uitbreiden en krijgt steeds meer nieuwe volgelingen. Via alle mogelijke middelen – zoals radio, tv en internet – worden wereldwijd vele mensen bereikt met het evangelie van Jezus Christus.

Lees ook:  ‘Opwekking in Azusa Street’

Bronnen:
– Uit de serie ‘De wereld van het geloof’: ‘Christendom’, Uitgeverij Big Balloon B.V.
– ‘De Atlas van de Bijbel en de geschiedenis van het christendom’, Uitgeverij Jongbloed B.V.
– ‘Wereldreligies’, Uitgeverij Parragon Books Ltd.

Tags:
Vorig artikel

Jij & Bidden DEEL 1

Volgend artikel

Dit is mijn wonder: Jedd