Heilige Geest - Studie

De Heilige Geest DEEL 1

Deze maand is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Welke rol speelt Gods Geest in het Lichaam van Christus en in het leven van een echte christen? En waarom is deze vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk voor vandaag?

1. De Heilige Geest verenigt ons
De Heilige Geest voegt ons samen tot één Lichaam

‘Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het Lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest.’ – 1 Korinthiërs 12:12-13

De Heilige Geest brengt ons in harmonie met Jezus ChristusDe Bijbel leert ons dat de Kerk, ofwel de Gemeente, het Lichaam van Christus is en dat de Heilige Geest het leven in dat Lichaam is. De Heilige Geest is een Persoon, die dat Lichaam bestuurt. Hij houdt het bij elkaar, brengt het in harmonie en verbindt het met het Hoofd, Jezus Christus. Hij bekleedt het met goddelijke kracht, zodat het Lichaam effectief is om dat te doen wat God wil dat het zal doen.

De Heilige Geest voegt ons samen tot één Lichaam. Hij verenigt de echte christen ten eerste met Christus, en ten tweede met elkaar. Elk persoon is in de eerste plaats direct verbonden met het Hoofd, waaruit de Bron van het leven stroomt voor ieder persoonlijk.

De kerk als levend Lichaam

De Kerk is geen organisatie of instituut; het is een levend orgaan, een levend Lichaam, gevormd en samengebracht door de Heilige Geest en verenigd met het Hoofd, Jezus Christus. Mensen kun je samenvoegen tot een organisatie of groep, maar dat maakt hen nog niet tot het Lichaam van Christus, ofwel de Kerk. Want het samenvoegen is een goddelijk werk van de Heilige Geest, en niet het werk van de mens. Elk mens dat tot geloof in Jezus Christus komt, wordt door de Heilige Geest samengevoegd in het Lichaam van Christus.

De gemeente is door de Heilige Geest uit Christus geborenDenk aan de eerste vrouw, Eva. Zij werd door een goddelijke handeling uit Adam, de eerste mens, genomen, namelijk uit zijn rib. Daarna werd zij bij tot Adam teruggebracht, als zijn vrouw. Datzelfde geldt voor de Kerk. De Gemeente is door een handeling van de Heilige Geest uit Christus geboren en wordt aan Hem teruggegeven als Bruid.

De Kerk vertegenwoordigt Gods wezen op aarde: in heiligheid, kracht, rechtvaardigheid, liefde, ontferming, gehoorzaamheid, gerechtigheid, woord en daad, enz. Toch missen wij hier veel van in de Kerk van het Westen vandaag. Al het vleselijke dat de Kerk is binnengekomen, is vandaag de grootste vloek voor de Kerk van Christus.

De grootste nood voor de Kerk van vandaag is om gedoopt te worden in de dood van Jezus Christus en om op te staan in Zijn goddelijk leven. Alleen door de dood van ons ‘eigen ik’ en het opstandingsleven van Jezus Christus binnen in ons, worden wij samengevoegd in het Lichaam en het eeuwige leven van Jezus Christus, de opgestane Heer en Heiland.

Een heel belangrijk Persoon in je leven

‘Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest.’ – 1 Korinthiërs 12:13b

Elk lid van het Lichaam van Christus is belangrijk en nodig. Niemand is hetzelfde. We zijn allemaal uniek en verschillend. God wil niet dat je een kopie bent van een ander. Jij bent jij en jij bent nodig in het Lichaam van Christus.

Wees trouw en gehoorzaam op de plaats waar God je heeft gesteld.

Sommige mensen denken dat het niet uitmaakt naar welke kerk ze gaan, omdat het één Lichaam is. Natuurlijk ben je vrij om te kiezen welke kerk je bezoekt, maar God plaatst je ergens met een doel. Wees trouw en gehoorzaam op de plaats waar God je heeft gesteld. Zet daar je gaven en talenten in en leer je te onderwerpen onder het aangestelde gezag.

2. De Heilige Geest in de wolk- en vuurkolom

In de geschiedenis van de wolk- en vuurkolom uit het Oude Testament zien we hoe de Heilige Geest ons dagelijks wil leiden en helpen. Nadat het volk van Israël door Gods sterke hand uit de slavernij in Egypte was verlost, had Mozes de enorme taak gekregen om het volk naar het beloofde land te brengen. Mozes wilde dit niet in eigen kracht doen. Daarom stond hij erop dat God het volk Zélf zou leiden. Mozes zei tegen God:

‘Als U niet Zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als U niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in Uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde.’ – Exodus 33:15-16

God luisterde naar Mozes en voorzag in een wolk- en vuurkolom om het volk te leiden.

‘Toen verliet de Engel van God Zijn plaats aan het hoofd van het volk en stelde Zich achter de Israëlieten op, de wolk ging met Hem mee. Zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. Deze zorgde aan de Egyptische kant voor een diepe duisternis, maar verschafte de Israëlieten tegelijkertijd licht, zodat zij verder konden trekken. Zo kregen de Egyptenaren geen kans de Israëlieten te naderen!’ – Exodus 14:19-20

Honderden jaren later herinnerde Paulus de gemeente in Korinthe hieraan:

‘Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Zij werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes.’ – 1 Korinthiërs 10:1-2

De Heilige Geest als Gids

De Heilige Geest bracht het volk veilig door de Rode Zee en de woestijn heen. De profeet Jesaja vertelt hierover:

‘In al hun onderdrukking werd Hij Zelf onderdrukt en Hij redde hen in eigen persoon. In Zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. Maar zij kwamen in opstand tegen Hem en deden Zijn Heilige Geest verdriet. Daarom werd Hij hun vijand en vocht Hij persoonlijk tegen hen.

Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer, toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: ‘Waar is Hij die Israël door de zee voerde, met Mozes als hun herder? Waar is de God die Zijn Heilige Geest stuurt om onder Zijn volk te wonen? Waar is Hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste, toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde? Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als paarden die door de woestijn rennen, struikelden zij niet. Als grazend vee in de dalen, zo gaf de Geest van de HERE, hun rust. O HERE, op die manier bezorgde U Zichzelf een geweldige naam.’’ – Jesaja 63:9-14

De wolk- en vuurkolom waren een vervangend teken, ofwel een symbool, van de directe tegenwoordigheid van de levende God Zelf. Op dezelfde manier wordt vandaag ook de Kerk van Jezus Christus bovennatuurlijk geleid door de Heilige Geest.

De wolk- en vuurkolom waren een symbool van Gods directe tegenwoordigheid.

Dat geldt ook voor The Blessing Churches. Deze worden niet geleid door een menselijke organisatie met de naam: Johan Maasbach Wereldzending. Onze kerken, haar organisatie, leiders en werknemers, worden op een goddelijke en bovennatuurlijke manier geleid door de Heilige Geest.

Een bron van licht, waarheid en leiding

Door middel van de wolk- en vuurkolom wilde God Zijn volk Zélf, als een echte Herder, door de woestijn heen naar het beloofde land brengen. God wil ons ook leiden. Daarom verlicht de Heilige Geest ons pad, zodat we kunnen zien waar we wandelen. De Heilige Geest brengt licht op Gods Woord, zodat we begrijpen wie Jezus is. De Heilige Geest brengt licht in ons hart, zodat we leren wie we zelf zijn.

De echte christen en het echte Lichaam van Christus begrijpen met het horen van de woorden van de Geest wat de Heilige Geest wil. Maar de vleselijke mens heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Dat is het grote verschil tussen de ene christen en de andere. De apostel Paulus zegt:

‘Ik bid dat je innerlijk vol licht zult zijn, zodat je zult zien tot welke heerlijke toekomst je geroepen bent. Dan zul je weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat je zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven.’ – Efeziërs 1:18-19

Het licht van de Heilige Geest leidt ons op onze weg.Zoals de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger ging staan, zo staat de Heilige Geest tussen de echte christen en anderen in. Aan de Egyptische kant zorgde dit voor een diepe duisternis, maar het gaf de Israëlieten in dezelfde tijd licht, zodat zij verder konden trekken (Exodus 14:20). Het licht waarin de Heilige Geest ons voorziet, zorgt ervoor dat wij onze tocht in het leven kunnen voortzetten.

De wolk- en vuurkolom ging voor hen uit

De wolk- en vuurkolom kwam voor het eerst tot het volk toen zij nog in slavernij in Egypte waren. Deze leidde hen uit het land van gevangenschap en bracht hen naar, door en uit de Rode Zee. Op een gegeven moment stond de wolkkolom tussen de Rode Zee en het volk in. Ze konden geen kant op.

Het Egyptische leger zat achter hen aan en wilde het volk terughalen. Ze bleven staan, riepen tot de Here, en Mozes riep ook tot God. Toen deed God het wonder. De wolkkolom ging door het volk heen, om uiteindelijk achter hen te blijven hangen, waardoor het Egyptische leger niets doen kon. Inmiddels was de wolkkolom een vuurkolom geworden, die als een muur tussen het volk en de vijand in bleef. Zo is het ook met de ware christen gegaan.

De Heilige Geest kwam in onze duistere en zondige wereld en leidde ons naar Jezus Christus toe. Daar begon onze reis naar het beloofde land, de hemel. Wanneer je Jezus aanneemt in je leven, neemt Hij je mee in de doop van Zijn dood en opstanding. Daardoor komt er een scheiding tussen je oude en nieuwe leven.

De Heilige Geest gaat niet alleen voor je uit, maar Hij is ook achter je.

De Heilige Geest neemt dan Zijn plaats in als Beschermer en gaat als een muur (vuurkolom) tussen je oude en nieuwe leven instaan. De Heilige Geest, die onze achterhoede is, gaat niet alleen voor je uit, maar ook achter je aan. Hij neemt het zicht op je zondige verleden weg, zodat je het niet meer hoeft te zien.

Egypte, het oude leven, ligt achter je. Achter ons ligt het verleden met alle pijn, verdriet, ellende, zonden, slavernij en duisternis. De Heilige Geest sluit ons van al die dingen af, zodat het niet meer tot ons kan komen. Vergeet daarom alles wat achter je ligt en strek je uit naar wat vóór je ligt!

De wolk- en vuurkolom leefde in hun midden

Er kwam een moment dat de positie van de wolk- en vuurkolom veranderde. Dat gebeurde op de eerste dag van de eerste maand, in het tweede jaar van hun tocht door de woestijn naar het beloofde land. Het was het moment dat de tabernakel werd opgericht. Die tabernakel, ofwel tent, was de plaats waarin God ging wonen.

‘Toen bedekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Here vulde de tabernakel. Mozes kon er niet binnengaan, want de wolk versperde hem de weg en de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de Here. Wanneer de wolk opsteeg van de tabernakel, braken de Israëlieten op en trokken verder, achter de wolk aan. Maar als de wolk op de tabernakel bleef, bleven ook de Israëlieten waar zij waren. Overdag rustte de wolk op de tabernakel en ’s nachts brandde er vuur in de wolk, zodat alle Israëlieten het konden zien. Dit ging zo door, al de tijd dat zij onderweg waren.’ – Exodus 40:34-38

God woont in ons en is dichtbij door Zijn Geest.De tabernakel is het symbool van het Lichaam van Christus van vandaag. Vanaf dat moment werd de tabernakel het bovennatuurlijke teken van de almachtige tegenwoordigheid van de levende God in hun midden. God was niet meer veraf op Zijn hemelse troon, maar dicht bij de mensen, op de troon van genade. Zo is het ook met de ware christen.

‘Weet je niet dat jij zelf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in jou woont?’ – 1 Korinthiërs 3:16

De wolk- en vuurkolom leidde hen de hele reis

De wolk trok op als het tijd was om verder te trekken. Als dit gebeurde, braken zij allemaal op, pakten de tenten in en gingen achter de wolk- en vuurkolom aan. Zo is het ook met het Lichaam van Christus vandaag. De Heilige Geest is onze Gids en Beschermer, onze Leider, Verdediger, Trooster, Vriend, Kracht en Sterkte. In en door Hem gaat de Kerk van overwinning tot overwinning, en van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Maar dit betekent niet dat we niet opmerkzaam hoeven te zijn. De Heilige Geest waarschuwt de Kerk vaak om waakzaam te zijn. We leven namelijk in de tijd dat de komst van Jezus dichterbij komt. Vandaag moeten wij alerter zijn dan ooit om ons niet te laten misleiden.

Lees ook: ‘De Heilige Geest DEEL 2’

Tags:
Next Post

De bemiddeling van de Geest | Gods beste geheimen