Heilige Geest - Studie

De Heilige Geest DEEL 3

Welke rol speelt Gods Geest in het leven van een echte christen? En waarom is de vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk voor vandaag? Deze week deel 3 van de studie ‘De Heilige Geest’.

4. De Heilige Geest in het Bijbelboek 1 Johannes
Het werk van de Heilige Geest

De Heilige Geest wil Jezus altijd verhogen, eren en aanbiddenJohannes, de apostel van de liefde, schrijft in zijn brieven veel meer over de Persoon van Jezus Christus dan over de Heilige Geest. Het is een feit dat de Heilige Geest bijna nooit over Zichzelf spreekt, maar altijd over Jezus Christus van Nazareth. De Heilige Geest wil altijd Jezus Christus verheerlijken, verhogen, eren en aanbidden. Iemand die vol is van Gods Geest, spreekt dus veel over Jezus Christus. Johannes geeft in zijn brieven enkele geweldige verwijzingen naar de Heilige Geest.

4.1 De zalving van de Heilige Geest

‘Jij bent heel anders, want de Heilige Geest is in jou komen wonen en daardoor ken je de waarheid. Ik schrijf je dus niet omdat je de waarheid niet zou kennen, maar omdat je de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden … Maar jij hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in jou. Daarom hoeft niemand anders jou te leren wat God wil, want Hij Zelf is jouw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest jou geleerd heeft en blijf één met Christus. Nogmaals, vrienden, blijf één met de Here. Dan zullen wij Hem kunnen ontmoeten en ons niet voor Hem hoeven te schamen.’ – 1 Johannes 2:20-21, 27-28

Het is belangrijk om te luisteren naar wat de Heilige Geest in je binnenste zegt. Als je iets moet doen waardoor je niet meer één met Christus kunt zijn, dan weet je dat het niet van de Heilige Geest is. Als Gods Geest in je hart komt wonen, heb je van God een hele bijzondere en kostbare gave ontvangen.

Het is Gods bedoeling dat je door de Heilige Geest kunt onderscheiden wat echt en wat onecht is; wat van God en wat niet van God is; wat de waarheid en wat een leugen is. Er zijn vandaag de dag heel veel stemmen die tot je spreken. Dan is het belangrijk om te kunnen onderscheiden of het God is die tot je spreekt of niet.

Door de Geest van God kun je onderscheiden wat echt en wat onecht is.

Eén ding zal de Heilige Geest altijd doen als Hij iets in je leven doet, namelijk: jou één maken met Jezus Christus. Dit doet Hij zodat je dicht bij Jezus zal blijven wandelen, in Hem zal blijven en helemaal afhankelijk van Hem zult zijn.

4.2 De inwoning van de Heilige Geest

‘De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met Hem en Hij blijft één met hen. Door de Geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft.’ – 1 Johannes 3:24

‘En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is.’ – 1 Johannes 4:13

Het gaat in deze verzen niet zozeer om de inwoning van de Heilige Geest, maar om de inwoning van Jezus Christus door de Heilige Geest. Het doel van de inwoning van de Heilige Geest is namelijk om Jezus te openbaren, te verheerlijken en echt in ons te maken.

Als de Heilige Geest in je woont dan word je één met JezusEen echte Jezus in je leven is niet een zaak van geloof, maar van kennis. Want als de Heilige Geest in je woont, dan weet je dat Jezus echt is en dat je één met Hem bent. Alles wat de Heilige Geest in je leven doet, is de bediening van Jezus Christus in jouw leven uitwerken.

Hij maakt jou één met Hem als de Bron van jouw bestaan, waarin je leeft, bestaat en beweegt. Elke geestelijke ervaring die je in je leven hebt van de Heilige Geest, leidt jou rechtstreeks naar Jezus Christus toe. Dit is een van de grootste bewijzen dat de Heilige Geest werkzaam is in je leven.

4.3 Valse geesten

‘Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de Geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest spreekt: ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is.’ – 1 Johannes 4:1-3

Johannes voorspelde 2.000 jaar geleden al dat er veel valse geesten, geesten van de antichrist, in onze tijd werkzaam zouden zijn. Deze geesten proberen de mensen te misleiden en hen van Gods waarheid af te brengen. Als je om je heen kijkt, dan moet je eerlijk erkennen dat de boze daarin heel succesvol is.

Gods Geest | De duivel probeert de Heilige Geest na te doen.Een van de grootste ambities van de duivel is om de Heilige Geest na te doen. Er is niets origineels aan de boze. Hij geeft leiding aan een heel leger valse ‘heilige geesten’. Nederland en de wereld zitten er vol mee, en naarmate wij het einde naderen, worden die valse ‘heilige geesten’ steeds subtieler in hun methoden om Gods kinderen te misleiden. Ze komen tot ons als engelen van het licht, waarvoor God ons in Zijn Woord waarschuwt.

‘Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en Zijn grote kracht in jou te laten werken. Bewapen je met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken jou geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen je dus met al Gods wapens om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.’ – Efeziërs 6:10-13

Elke ervaring met de Heilige Geest waarbij alle eer gaat naar het middel waardoor de Geest werkt, resulteert in een nep ‘heilige geest’. Als het vleselijke de overhand krijgt, gaat de eer naar de wonderen of personen die wonderen doen, die de centrale plaats van Jezus innemen. Maar de Heilige Geest zal altijd getuigen van Jezus, de Zoon van de levende God, en Hem alleen aanbidden en verheerlijken.

4.4 De Geest van overwinning

‘Vrienden, jullie komen uit God voort en hebben Zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in jullie woont, is machtiger dan hij die die de wereld beheerst.’ 1 Johannes 4:4

Het geheim van overwinning is:

A) de grote Overwinnaar, Jezus Christus, woont door de Heilige Geest in je;
B) de tegenstander van God, met al zijn handlangers, is door Jezus Christus een overwonnen vijand.

Je bent een overwinnaar, omdat Hij die in je is sterker is dan Hij die in de wereld is.

Je zult niet een overwinnaar zijn; jij bent overwinnaar, omdat Hij die in je is, sterker is dan hij die de wereld beheerst, de duivel. Je moet dus de vijand tegemoet gaan als overwinnaar. De duivel heeft alleen maar macht over je als je bang voor hem bent en voor hem terugdeinst. Maar hij vreest voor ons overwinnend geloof in Jezus Christus en ons vertrouwen in de Heilige Geest die binnen in ons is.

Hoewel de wereld van vandaag beschaafd, ontwikkeld en intelligent lijkt, moeten we ons niet laten misleiden. De wereld van vandaag wordt namelijk geregeerd door de duivel.

‘Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.’ 1 Johannes 5:19

De wortel van die beschaafde, ontwikkelde, intelligente, vooruitstrevende wereld is niets anders dan menselijke zelfzuchtigheid, hoogmoed, trots en goddeloosheid. De mens wil God zijn en alles kunnen zonder God. Hoewel satan deze wereld regeert, regeert Jezus in de harten van Zijn kinderen.

4.5 De Geest van getuigenis

‘Wij weten dat Jezus de Zoon van God is omdat dat bevestigd is door Zijn doop in water en door het bloed van Zijn dood. En ook de Heilige Geest die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en samen zijn Zij één. En er zijn drie getuigen op aarde: de Heilige Geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar.’ 1 Johannes 5:6-8

1) De Heilige Geest getuigt door Gods Woord

‘Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getuigenis van God aannemen. Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is … En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven.’ 1 Johannes 5:9-12

Dit is de heerlijke evangelieboodschap. Het is de Heilige Geest die de woorden van God tot de zondaren brengt. De woorden dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dat leven is in Zijn Zoon.

Gods Geest | Door de Heilige Geest wordt Gods Woord in ons levend.2) De Heilige Geest getuigt in ons hart

De Heilige Geest getuigt in je binnenste dat wat God gezegd heeft, waar is. Als we door de Heilige Geest Gods woorden geloven en aannemen, wordt op datzelfde moment Gods Woord levend binnen in je. Dat brengt vrede, rust, blijdschap en overwinning in je voort, wat je weer met anderen wilt delen.

Daardoor word je ook een getuige van wat God in je leven doet en heeft gedaan. Jezus heeft gezegd dat wij, door de kracht van de Heilige Geest, Zijn getuigen zullen zijn. De Heilige Geest getuigt van een hele diepe eenheid die je met Jezus hebt.

‘Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen.’ 1 Johannes 5:14-15

Als je één bent met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan getuigt de Heilige Geest ook in je binnenste dat al je gebeden gehoord en verhoord worden.

Gebed voor de doop met de Heilige Geest

‘Vader in de hemel, dank U voor de belofte van de Heilige Geest, die onmisbaar is voor vandaag. Ik verlang ernaar om gedoopt te zijn in Jezus’ dood en opstanding. Niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Dank U voor de inwoning van de Heilige Geest, waardoor ik één met Jezus ben. Help mij om de waarheid van de leugen te onderscheiden en Uw stem te verstaan. Doop mij met de volheid van Uw Geest, zodat ik een getuige mag zijn van Uw grote liefde en genade.
In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 2’

Tags:
Next Post

Q&A: Tienden