Boodschap - De kracht van gebed

De kracht van gebed

Wil je op de juiste manier in de tegenwoordigheid van God komen? Verlang je naar een gebedsleven dat de hemel voor je opent? Wil je de zekerheid van gebedsverhoring? Ontdek de zegen van een overwinnend gebedsleven!

Waarom gebedsdiensten belangrijk zijn 
De eerste gemeente kwam veel samen voor gebed, voorbede en lofprijs. Gebedsleven is echte gemeenschap met God. Het gebed is de geestelijke ademhaling van de christen. Zij baden veel en onder allerlei omstandigheden.

Zij kwamen samen en baden eensgezind, doelbewust en volhardend. Voor de kerk zijn de gebedsdiensten de belangrijkste bijeenkomsten. Het is namelijk onmogelijk om een gemeente op te bouwen zonder gelovig, gezond, volhardend en eensgezind gebed.

Onze houding tijdens het bidden
Onze woorden zijn belangrijk, maar onze houding tijdens het bidden is belangrijker. Al span je je nog zo in om te bidden… Als er dingen in het hart zijn die niet goed zijn en we veranderen die niet eerst, dan hoort en verhoort God ons gebed niet.

Jezus zei:

‘Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben.’ – Mattheüs 15:8

Bidden is contact hebben met God en het zijn in Zijn tegenwoordigheid. Dat is alleen mogelijk met een oprecht, gewassen en rein hart.

De inhoud van ons gebed
Een kind van God mag Hem vrijmoedig om alles vragen. We mogen met alles bij God komen. Hij heeft namelijk interesse in elk gebied van ons leven. Hij wil ons leven besturen.

Onthoud wel: we ontvangen niet altijd alles waarvoor we bidden, omdat God een ander plan kan hebben. Maar God heeft altijd het beste met ons voor. In heel ons gebedsleven moet het erom gaan dat God tot Zijn eer en doel komt in ons leven.

Het gebedsleven van Daniël
Daniël was heel trouw en gedisciplineerd in het bidden. Hij bad drie keer per dag. Zijn gebedsleven maakte hem tot een man van groot geloof.


Vandaag zullen we, net als Daniël, ons hart erop moeten zetten om God in onze tijd te zoeken. God wil dat we Hem zullen zoeken met hart en ziel, zodat Hij ons kan aanraken en tot ons kan spreken. Op het moment dat wij in beweging komen en God zoeken, komt Gods Geest in beweging.

De Heilige Geest helpt ons bidden
De apostel Paulus zegt:

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’ – Romeinen 8:26

De Heilige Geest leert ons hoe wij moeten bidden. Het is de Heilige Geest die het echte, ware gebed in ons hart legt, dat altijd verhoord zal worden. Het bidden is dan een werk van Gods Geest en niet van onszelf.

Ook helpt de Heilige Geest ons bij het bidden. Hij is Zelf ook een Voorbidder. Hij bidt in ons en vóór ons. Gods Geest wil ons gebed niet vervangen, maar ondersteunen.

Gebed en liefde
Wat het gebed in de weg kan zitten bij een kind van God, is een gebrek aan liefde. Weinig behoefte voelen of geen zin hebben om te bidden of naar gebedsdiensten te komen, zegt veel over onze liefde voor Hem.


God kan heel veel verdragen van Zijn kinderen, maar niet het gemis aan liefde, want God is liefde! Daarom is het zo belangrijk om in onze eerste liefde te blijven. Heb de Here lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.

Gebed en geloof
Gebed is de sleutel tot de hemel, maar geloof opent de deur. Gebed zonder geloof is als een boot zonder oceaan. Ongeloof is een heel gevaarlijke zonde. Ongeloof maakt God tot een leugenaar.

Je kunt bidden, vasten, huilen en doen zo veel je wilt, maar als het niet samengaat met geloof, dan is het allemaal nutteloos! Zonder geloof kan God niet tevreden over je zijn (Hebreeën 11:6). Het geneesmiddel tegen ongeloof is om al je zorgen aan God toe te vertrouwen en te geloven dat Hij in alles zal voorzien.

Dubbel en dwars
Wanneer God onze gebeden beantwoordt, dan doet Hij dit dubbel en dwars. Het Nieuwe Testament staat vol met beloften dat God ernaar verlangt om Zijn kinderen dubbel en dwars te zegenen. God wil niet alleen onze gebeden beantwoorden, maar oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. De Bijbel zegt:

‘Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’ – 1 Korinthiërs 2:9

Gebedsverhoring
Wat een voorrecht dat we als Gods kinderen door het gebed tot God mogen gaan. Je bent een gelukkig mens als je het geheim van het gebed kent. Door het gebed kun je namelijk schuilen bij de Allerhoogste.

Het gebed betekent eigenlijk zwakheid in kracht. We verwachten de uitkomst niet meer van onszelf, maar van God. We geven de zaak over in sterkere handen. Ons gebed is een daad van overgave en zelfverloochening.

Wat het gebed in de weg staat
Veel dingen kunnen ons gebed in de weg staan. De fout ligt dan altijd aan onze kant, want de toegang tot God is altijd vrij door Golgotha! De grootste belemmering is zonde.

Andere belemmeringen zijn: wereldsgezindheid; gebrek aan tijd, zin of geloof; verkeerde gedachten; ongehoorzaamheid; niet willen vergeven; afgoden; jaloezie en afgunst; het niet aandoen van de geestelijke wapenrusting; overspel; hoererij enzovoort.

Afgeleid worden tijdens het gebed
Een afgeleid hart kan ons zo vaak in de weg staan bij het bidden. Het kan ons bidden zelfs onmogelijk maken. Er zijn veel oorzaken: het dienen van twee heren; geen ernst maken met het gebed; het niet serieus nemen van heiligheid; niet alleen op God gefocust zijn.

God wil dat Zijn kinderen echt zullen genieten van de gemeenschap in het gebed. Eén ding staat vast: afleiding kun je overwinnen door je te dekken onder het bloed van het Lam en door de kracht van de Heilige Geest.

De strijd om te bidden
Veel mensen hebben moeite met bidden, omdat ze in hun binnenste last hebben van strijd. Als deze strijd in ons leven aanwezig is, dan betekent dat heel simpel dat er nog twee naturen in je leven werken: de oude en de nieuwe mens (zie Romeinen 7:19).

Als je wilt groeien in de Heer, dan moet je breken met alle banden van dat oude leven. Alleen in dat nieuwe, verloste leven kunnen we echte bidders en voorbidders zijn.

De volle wapenrusting van God
Naast de belemmeringen die uit de mens zelf komen, is er ook een belemmering die van buitenaf komt. Dit zijn de boze machten die ons gebed willen tegenhouden. Daarom kunnen christenen geen enkel wapen van de geestelijke wapenrusting missen.

Zorg er dus altijd voor dat je de volle wapenrusting van God draagt. Strijd niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. Wij hoeven niet bang te zijn, want de duivel is een overwonnen vijand.

Bidden voor anderen
Mensen zijn geneigd om alleen voor zichzelf te bidden. Maar daar waar de Geest van liefde van Christus heerst, wordt veel voor anderen gebeden. Bidden voor anderen (voorbede doen) is onze plicht als christen.

Wij vergeten zo gauw dat ook wij een voorbidder hebben: Jezus, onze Hogepriester. Voorbede doen hoort bij het ambt van priester dat God ons heeft toevertrouwd. Zolang er een biddend priesterlijk volk is dat voorbede doet, is er nog hoop!

Voorbereiding voor het gebed
Bidden voor anderen is een heilige taak en moet heilig uitgevoerd worden. Als dat niet gebeurt, is God niet blij met ons gebed. Wij gelovigen zijn allemaal geroepen, geheiligd en apart gezet om voorbede te doen.

Als wij voorbede doen, dan zijn wij priesters en priesteressen die in Gods heiligdom dienen. Vóórdat we dienen bij het altaar, moeten we eerst bij het wasvat zijn geweest. Dat staat voor het Woord van God, dat ons reinigt en heiligt.

Bidden en vasten
Vasten is het wassen en reinigen van de tempel van de Heilige Geest (ons lichaam). We vasten niet direct om God in actie te brengen, maar om onszelf in actie te brengen. We vasten niet om God op onze golflengte te brengen, maar om ons op Gods golflengte te brengen en ons af te stemmen op de Heilige Geest.

Vasten gaat altijd hand in hand met gebed. Gebed en vasten produceren een enorme kracht. Het is belangrijk om te vasten met een oprecht en rein hart. En het moet altijd zijn tot eer en glorie van God.

Bidden en vertrouwen
Er bestaat geen hogere vorm van autoriteit en kracht dan bidden. Wij moeten ons als Gemeente zo veel mogelijk verenigen, en de poorten van de hel vernietigen door gezamenlijk gebed. Dit vraagt concentratie, doorzettingsvermogen, volharding en geloof, maar ook tijd!

Laat niets de tijd roven die je apart hebt gezet om te bidden. Dit is een ‘must’ als wij van God willen ontvangen. Wanneer we geloof en vertrouwen hebben in Gods Woord, zal God onze gebeden verhoren.

De geheime binnenkamer
Heb je een plaats waar je ongestoord God kunt zoeken in gebed? Veel christenen missen Gods kracht in hun leven, omdat ze niet een persoonlijk gebedsleven hebben. Zoek God in het gebed en laat je door niets afleiden door de deur letterlijk en geestelijk te sluiten.

Daar in de binnenkamer zal God persoonlijk met je spreken en ontvang je precies wat je nodig hebt. Dit is de sleutel tot herstel en overwinning voor jou, je gezin, je huwelijk, en voor de gemeente.

Bidden helpt
Als je goed begrijpt wat bidden is, zul je ook begrijpen wat bidden doet. Door het offer van Jezus zijn wij één geworden met de almachtige God. Door gebed zijn we in contact met God. Door gebed kunnen we net zo veel putten als er in God is.

Echt, oprecht, gelovig gebed betekent de almacht van God in werking stellen. Een waarachtig gebed put elke dag uit Zijn overvloedige bron. Laten we leven uit de volheid en rijkdom van de almachtige God. Alles wat van Hem is, is van ons!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik heb het nodig om iedere dag door gebed in Uw tegenwoordigheid te zijn. Vergeef mij, Here, als ik U niet genoeg heb gezocht in het gebed. Help mij, geef mij kracht om U te dienen met een volkomen hart. Het is mijn verlangen om dagelijks met U te wandelen en een krachtig gebedsleven te hebben. Maak van mij een voorbidder en stort Uw geest van voorbede uit in mijn hart, zodat mijn gebeden krachtig zullen zijn en tot zegen van velen. Ik vraag dit in Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Wat Nederland vandaag heel hard nodig heeft?

Tags:
Next Post

Bij Maasbach aan tafel: Christy