Boodschap - De kracht van zegen en hoop

De kracht van zegen en hoop

Ben je ontmoedigd? Voel je je bezwaard? Ervaar je tegenwerking? Heb je strijd in je denken? Christenen ervaren steeds meer druk, omdat het kwaad zich steeds brutaler manifesteert. Maar, God is bezig om door de Heilige Geest een geweldig werk te doen. Daarom … geef niet op! Laat je vandaag versterken door de echte hoop die God alleen geeft.

Er was eens een vrouw die wakker werd door het rookalarm. Verstijfd van schrik lukte het haar net om de brandweer te bellen. Het vuur verspreidde zich snel en de rook nam in razend tempo toe. Ze bedekte haar gezicht en kroop laag op de grond naar het open raam. Haar hoop vervloog met de seconde meer en meer, totdat … ze de brandweersirene hoorde. Ze kreeg weer hoop! De adrenaline stroomde door haar lichaam. Hoop was de drijfkracht waaraan ze zich vastklampte. Hoewel er niet veel meer van het huis te redden viel, lukte het de brandweer de vrouw op het nippertje uit het brandende huis te redden.

Hoop stelt niet teleur
HOOP. Persoonlijk vind ik het een prachtig iets. Ik heb wel eens iemand spottend horen zeggen: ‘Hoop is geen geloof, hoor.’ Maar in de Bijbel lezen we buitengewone, bijzondere verhalen over mensen die nieuwe hoop kregen toen ze géén hoop meer hadden!

Hoop leer je pas echt te waarderen wanneer je zelf door een hevige levensstorm bent gegaan en wanhopig bent geweest. Je bleef staande door de nieuwe hoop die je kreeg. Zonder hoop voel je je uitzichtloos en zonder vrede en blijdschap.

Ik houd ervan om mensen te bemoedigen en hoop te geven. Zelf ben ik ook door meerdere stormen gegaan in mijn leven. Het zegende mij, wanneer er iemand was die een woord van hoopvolle bemoediging gaf. Het Woord van God is voor mij de krachtigste en effectiefste bron van hoop!

De Bijbel wijst naar de Gever van Hoop: God, onze Schepper, die ons zo liefheeft dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Door in Hem te geloven, hoeven wij niet verloren te gaan, maar hebben eeuwig leven. Romeinen 5:5 belooft ons zo mooi:

‘Die hoop is geen valse hoop…’ 

Wat er daarna staat is minstens zo belangrijk:

‘… omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.’

Is het niet wonderbaar dat de hoop ons niet zal teleurstellen, omdat God Zelf, door de Heilige Geest, Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort? Door Zijn liefde kunnen wij blijven hopen. Het maakt dan niet uit hoe de vijand ons aanvalt of hoe groot de problemen ook zijn. Het is een feit waaraan wij ons mogen vasthouden, als onze gevoelens en gedachten dit tegenspreken, omdat we door de boze aangevallen worden.

Wat is hoop?
Ons leven kan onverwacht en plotseling een wending nemen, waardoor we in een soort grot terechtkomen. Alles wat normaal gewoon en vertrouwd was, komt in het donker te staan. O, hoe dankbaar ben ik voor de Psalmen!

Wat een verschrikkelijke, moeilijke dingen maakte David mee! Wat ben ik blij dat hij zijn gevoelens heeft opgeschreven in de Psalmen. Zij geven ons herkenning en HOOP in de moeilijkste omstandigheden van het leven.

David riep het uit:

‘Wat heb ik te verwachten, Here? Ik vertrouw geheel op U.’ – Psalm 39:8

‘… Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.’ – Psalm 103:3-5

Wat is hoop eigenlijk? Het Van Dale woordenboek geeft als definitie van hoop:

‘Een wensende verwachting dat iets goeds, wat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid wordt.’ 

Hoop is zeker een bepaalde verwachting van iets goeds wat nog niet zeker is, maar wat wel werkelijkheid kan worden. De Bijbel zegt:

‘Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten.’ – Romeinen 8:24-25

In hetzelfde gedeelte staat ook dat de Geest ons helpt in onze zwakheid. Hij bidt en pleit voor ons met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. Daarbij komt nog het feit dat onze hoop als gelovigen – als wij deze baseren op Gods beloften – vast en zeker is!


Wanneer er een moeilijke situatie is, houd ik mij vast aan Gods belofte:

‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen.’

Hoe moeilijk het ook is en hoe onzeker ik mij ook voel, ik hoop op dit woord. Ik weet namelijk dat God niet liegt en dat Hij deze belofte aan mij zal waarmaken. Misschien op een totaal andere manier dan ik in gedachten had. Hoe lang het ook duurt, ik weet dat Hij het zal doen!

Zoals David, zal ik het ook van God verwachten.

‘Ik verwacht alles van de HERE. Ik ken Zijn Woord en heb er alle vertrouwen in.’ – Psalm 130:5

Ik kan vol overtuiging zeggen: Hij heeft al zo vaak in mijn leven wonderen van voorziening gedaan! Halleluja!

Hoe ontvangen wij hoop?

De apostel Paulus spreekt veel over het hebben van hoop. Als er één persoon is die wéét wat het is om verdrukt te zijn en te lijden, dan is het Paulus! Hoe wonderlijk dat juist hij zegt:

‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.’ – Romeinen 12:12 (HSV)

Misschien heb je ontdekt dat hoop niet komt aanwaaien. Hoe kunnen we, als we geen of weinig hoop hebben, weer nieuwe hoop krijgen? Hoe komen we uit de diepe, donkere put waar het zo koud en donker is?

Paulus zegt in Romeinen 15:4 dat het Woord van God nieuwe moed en goede hoop geeft. De Bijbel is dus een baken van hoop waaraan wij ons stevig en zonder ophouden moeten vasthouden.

Hebreeën 10:23 zegt dat wij ons moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd. Waarom? Omdat God Zich houdt aan Zijn Woord.

Het doorgeven van hoop
Elk mens heeft hoop nodig, want hoop geeft leven. Hoop is er niet om alleen voor jezelf te houden. Hoe kun je hoop doorgeven? Lees opnieuw en opnieuw over het leven van Jezus in de Evangeliën. Leer van Hem. Volg Zijn voorbeeld. Eén eenvoudige manier om hoop door te geven is bemoediging.

Als iemand zonder hoop is, kun je op verschillende manieren reageren. Een goed voorbeeld hiervan lezen we in Lucas 10:25-37, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Je kunt doen alsof je die persoon niet ziet, zoals de priester en de Leviet. Zij lieten de man die beroofd en voor dood achtergelaten was, gewoon liggen. Of… je kunt zijn als de barmhartige Samaritaan. Hij stak een helpende hand uit, verbond de wonden en bracht de persoon zonder hoop naar een veilige plek.

Misschien zouden sommigen gedacht hebben: ‘Eigen schuld! Wie neemt er dan ook zo’n gevaarlijke weg naar Jericho?!’ Verwijten houden hoop en bemoediging tegen. Maar daar hoeft het niet te stoppen. Hoop kan ook worden doorgegeven door daden. Er zijn eigenlijk maar weinig woorden nodig om iemand nieuwe hoop te geven.

Miljoenen wanhopige zielen in de wereld zoeken en verlangen naar echte hoop. Zij hebben Jezus nodig. Hij is het antwoord op hun problemen. Jezus is de Redder van zonden, de Geneesheer van ziekten en de Heler van gebroken harten.

Helaas komt de boze ook opdagen. Hij dringt valse hoop op aan de mensen. Zijn doel is om de mens te beroven en te vernietigen. Maar Jezus zegt:

‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Op het moment dat je een rein en heilig leven leidt, waardoor God verhoogd wordt en de Heilige Geest door je heen kan werken om anderen hoop te geven, dan zul je aangevallen worden door de boze. Hij wil niet dat zielen gered worden en zal er alles aan doen om dat tegen te gaan. Maar we hoeven niet bang te zijn, want met Jezus zijn wij méér dan overwinnaars!

Echte, vaste hoop
Vandaag zijn er velen, ook christenen, die hun hoop gesteld hebben in mensen of in hun huis, hun studie, relaties, pleziertjes en ga zo maar door. Anderen zoeken hun redding in vreemde religies, meditatie, afgodsbeeldjes enz.

Maar deze vormen van hoop zullen als een zeepbel uit elkaar spatten. Er is namelijk maar één Hoop die zeker is, en dat is Jezus Christus. ‘Hij is uw Hoop op Gods heerlijkheid’ (Colossenzen 1:27).

Daarom voel ik mij zo ontzettend dankbaar dat ik in een gemeente kom en aan een zendingswerk verbonden ben die als doel heeft om HOOP te verspreiden.

‘Ons doel is om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.’

Beste lezer, wanneer wij ons leven, onze problemen en noden in het licht van de eeuwigheid kunnen zien, zuchten we misschien wel eens even. Maar we kunnen zeggen: ‘Ach, nog eventjes volhouden. Nog even doorzetten, en dan zijn we straks bij Jezus. Hij die onze tranen zal wegvegen en ons zal brengen naar de plaats waar Hij is. De plaats waar geen tranen, ziekten, ellende en dood meer zullen zijn.’

Ik hoop dat jij samen met mij op de waarheden van de profeet Jeremia kunt staan. Jeremia wordt ook wel ‘de wenende profeet’ genoemd. Wat een moeilijk leven had hij! Toch kon hij zeggen:

‘Dankzij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw is elke dag weer nieuw. Mijn ziel beschouwt de HERE als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem. De HERE is wonderbaarlijk goed voor hen die op Hem wachten, voor wie naar Hem zoeken. Het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de HERE.’ – Klaagliederen 3:22-26

Mijn hoop voor jou is dat God jou zal zegenen met nieuwe en frisse HOOP!

Deze boodschap is geschreven door Daniëlle Bruin-Maasbach.

Tags:
Next Post

De kracht van gebed