Boodschap - De opstanding

De opstanding

Pasen: wat een geweldige tijd om weer stil te staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Tijdens dit feest gedenken we dat Jezus Christus, de Zoon van God, uit de dood is opgestaan. Wij dienen geen God die dood is, maar die voor eeuwig leeft!

‘Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de twee vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu vlug aan Zijn leerlingen vertellen dat Hij uit de dood is opgestaan. Zeg ook tegen hen dat Hij naar Galilea gaat, daar zal Hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen.’ Hevig geschrokken en tegelijkertijd vol blijdschap holden de vrouwen weg om de leerlingen te vertellen wat de engel had gezegd. Ineens stond Jezus voor hen! ‘Vrede,’ zei Hij. Zij vielen voor Hem neer, omklemden Zijn voeten en keken vol ontzag naar Hem op. ‘Wees maar niet bang,’ zei Jezus. ‘Vertel Mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten vertrekken. Daar zullen zij Mij ontmoeten.’’ – Mattheüs 28:1-10

Jezus is echt gestorven en opgestaan
Sommigen twijfelen eraan of Jezus echt is gestorven aan het kruis op Golgotha. Maar ik wil jou vandaag vertellen dat Jezus Christus, de Zoon van God, echt aan het kruis is gestorven en dood in het graf is gelegd. De Bijbel zegt dat het niet eens nodig was om Zijn benen te breken, omdat Jezus al overleden was.

‘Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen die gelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen zij dat Hij al gestorven was. Daarom braken zij Zijn benen niet. Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezus’ zij. Meteen kwam er bloed en water uit.’ – Johannes 19:32-34

Jezus Christus is niet alleen dood in het graf gebleven, maar Hij is weer levend geworden. Het is heerlijk als je dat mag geloven. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Een echt kind van God gelooft dat in zijn/haar hart. Daarom heeft Hij alle macht over leven en dood.

‘Toen ik (Johannes) Hem (Jezus) zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’ – Openbaring 1:17-18

Jezus heeft dat niet voor Zichzelf gedaan. Waarom zou Hij dit voor Zichzelf doen? Hij is God, bekleed met macht en majesteit, die was, die is en die komen zal! Hij heeft dat voor de mens gedaan, voor jou en mij. Jezus maakt de mens vrij van de macht van de zonde. Hij wil ook jou vrijmaken.

‘Als je door de Zoon van God wordt bevrijd, zul je werkelijk vrij zijn.’ – Johannes 8:36

Jezus heeft macht over de zonde
De macht van de zonde is een verschrikkelijk iets. Het is een zware last in je leven. Veel mensen zijn hierdoor bezwaard, zonder dat ze zelf weten dat het de zonde is. Er zijn zelfs mensen die naar de kerk gaan zonder te weten verlost te zijn van de zonde. Dat is verschrikkelijk.

Het boek van John Bunyan, De Christenreis, is – naast de Bijbel – een van de meest verkochte boeken in de wereld. In dit boek lees je over een mens die met een grote last op zijn schouders rondreist, totdat hij het kruis ziet waaraan Jezus hangt. Als hij naar het kruis kijkt, valt die zware last van zijn schouders en wordt hij blij en gelukkig. Dat is wat Jezus doet als Hij je verlost van de zonde. Hij maakt de mens vrij van de macht van de hel en van de macht van satan. Jezus heeft gezegd:

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

De duivel is door en door slecht. Het is ongelooflijk wat je vandaag allemaal op het nieuws hoort en in de kranten leest. Mensen worden afgeslacht, baby’s worden verdronken, kinderen worden ontvoerd, mensen plegen zelfmoord, enz. De geest van de afgrond, van de boze, zet de mens aan om dingen te doen die alleen maar te maken hebben met dood en verderf. Maar God is een goede God! Hij is gekomen om leven te geven en overvloed!

Wanneer de Zoon, Jezus Christus, je heeft vrijgemaakt, ben je echt vrij. Dat is heerlijk! Zij die écht vrij zijn van de macht van de hel, van de macht van de boze, van de macht van de dood, zijn degenen die God loven en prijzen uit een dankbaar hart. Hun zonden zijn weggedaan. Ze hoeven niet meer rond te lopen met de zware last van de zonde, want Jezus heeft hen vrijgemaakt. Dat geeft echte blijdschap, vrede en rust!

Jezus in het dodenrijk
De boze dacht dat hij gewonnen had toen Jezus stierf. Toen Hij het dodenrijk binnenkwam, dachten de demonen: nu hebben we Hem! Maar Jezus heeft juist door Zijn dood geweldig overwonnen. Hij heeft daar de ketenen van de hel verbroken. Nog nooit was er iemand met zo veel autoriteit en macht het dodenrijk binnengekomen. Hij ging het dodenrijk binnen, zonder een enkele zonde. Dat was precies de reden dat de boze en zijn demonen geen recht op Jezus hadden. Jezus heeft gezegd:

‘De heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met Mij te maken.’ – Johannes 14:30

Toen God Zijn Zoon, Jezus, uit de dood weer tot leven riep, kon niemand Hem vasthouden. Geen dood, geen hel, geen duivel. Dat is de reden dat wij na die ‘afschuwelijke’ Goede Vrijdag die heerlijke paasmorgen hebben: het eeuwige Licht verrees uit de duisternis; het Leven stond op uit de dood.


Hier heeft Jezus bewezen dat Hij sterker en machtiger is dan de dood. Op die paasmorgen begon het licht niet alleen buiten te schijnen, maar ook in het hart van de discipelen. Open vandaag de deur van jouw hart voor Jezus. Dan zal de paaszon ook in jouw hart gaan schijnen.

Het fundament van ons geloof
Enkele vrouwen die volgelingen van Jezus waren, gingen naar het graf om het lichaam van Jezus te zalven. Ze hadden gezien dat Jezus was gestorven aan het kruis. Toen ze bij het graf van Jezus aankwamen, verscheen er een engel die zei:

‘Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden.’ – Mattheüs 28:6

Er zijn veel priesters en dominees die Jezus alleen maar aan het kruis zien hangen. Maar dat is niet de volle evangelieboodschap. De apostel Paulus zegt:

‘Als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft jouw geloof geen betekenis en zijn jouw zonden niet vergeven. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn.’ – 1 Korinthiërs 15:17,19-20

Onze Heer is niet dood; Hij leeft vandaag! Het fundament van ons christelijk geloof is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat Hij leeft.

Natuurlijk geloven wij in Zijn dood en belijden dat ook. Daarom vieren we het Heilig Avondmaal.

‘Telkens als je van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestig je daarmee dat de Here gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt.’ – 1 Korinthiërs 11:26

De basis van ons geloof is niet dat Hij dood is gebleven, maar dat Hij is opgestaan. Dat is Pasen! Jezus leeft!

Een feest van aanbidding, lofprijs en blijdschap
Het waren twee vrouwen, Maria van Magdala en Maria, die als eersten hoorden dat Jezus Christus was opgestaan uit de dood.

‘Ineens stond Jezus voor hen! ‘Vrede,’ zei Hij. Zij vielen voor Hem neer, omklemden Zijn voeten en keken vol ontzag naar Hem op. ‘Wees maar niet bang,’ zei Jezus. ‘Vertel Mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten vertrekken. Daar zullen zij Mij ontmoeten.’’
– Mattheüs 28:9-10

Zij waren de eerste evangelisten in de wereld om het goede nieuws te prediken dat Jezus Christus niet dood is gebleven, maar is opgestaan uit de dood. Dat nieuws is vandaag nog precies hetzelfde: Jezus leeft voor eeuwig. Het paasfeest is geen treurfeest, maar een feest van aanbidding, lofprijs en blijdschap. Wat een triomf, wat een overwinning!

Er was maar één manier voor Jezus Christus om wettelijk te triomferen over de dood. Hij, de Zoon van God, moest als mens komen naar deze aarde om te sterven aan het kruis, zodat hij daarna het dodenrijk kon binnengaan zonder zonde.

Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’ – Filippenzen 2:7-11

Punt van bekering en wedergeboorte
Wil je echt blij en gelukkig worden? Wil je echt vrede en rust in je hart ontvangen? Wil je echt die paaszon in je hart hebben? Dan moet je eerst naar Goede Vrijdag. Zonder Goede Vrijdag is er geen Pasen. Zonder de dood is er geen opstanding. De Bijbel zegt:

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

‘Degene die zondigt, is degene die sterft.’ – Ezechiël 18:20

Iedereen heeft gezondigd, heeft fouten gemaakt, en komt daardoor niet in de hemel. Je moet dus eerst naar Golgotha. Je moet eerst beseffen dat je een zondaar bent. Je moet toegeven dat je schuldig bent en dat je verdient te sterven. Je moet geloven en aannemen dat je Jezus Christus nodig hebt als Redder en Verlosser voor vergeving van al jouw zonden.

Door Jezus wordt de straf op onze zonde weggenomen (zie Jesaja 53). Dat is onze Goede Vrijdag. Maar na die Goede Vrijdag breekt die heerlijke paasmorgen aan en komt de paaszon op. Dan voel je Gods liefde en warmte in je hart. De steen wordt weggerold en je voelt je als herboren.


Dat is de wedergeboorte. Nu pas begint je leven met Jezus Christus.

‘Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.’ – Galaten 2:20

Ieder mens heeft die ervaring van wedergeboorte nodig, die komt nadat we ons hart aan Jezus hebben gegeven.

De bekering van Johan Maasbach
Mijn vader, evangelist Johan Maasbach, had er grote moeite mee om openlijk die beslissing te nemen. Als kind was hij tot bekering gekomen bij het ‘Leger des Heils’. Toen hij daar de kapitein hoorde spreken, werd zijn hart vervuld met Gods liefde en wilde hij zich ook bekeren. De kapitein zei dat iedereen die zijn hart aan Jezus wilde geven, naar voren mocht komen, naar de zondaarsbank. Maar mijn vader durfde niet en dacht: ik kan dat ook thuis doen. Thuis ging hij bidden tot God, maar een stille stem zei:

‘Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in de schitterende majesteit van Mijn Vader, Mijzelf en de heilige engelen, zal Ik Mij schamen voor ieder mens die zich nu voor Mij en Mijn woorden schaamt.’ – Lucas 9:26

Mijn vader kreeg maar geen vrede in zijn hart. Hij beloofde God dat hij de volgende zondag openlijk zijn hart aan Hem zou geven. Maar de volgende zondag zonk de moed hem weer in de schoenen. Weer dacht hij: ik kan het ook thuis doen; het hoeft niet hier waar iedereen bij is. Maar thuis gebeurde weer precies hetzelfde.

Maar toen hij de derde zondag weer naar de samenkomst ging, had de kapitein nauwelijks de uitnodiging gedaan, of mijn vader rende naar voren, knielde op de zondaarsbank en gaf huilend in het openbaar zijn hart aan Jezus. Dit was de bekering van Johan Maasbach. Je kunt erover lezen in zijn autobiografie: Erfenis van geloof (te koop via www.theblessingfamilybookstore.nl). Je voelt je herboren wanneer je je hart aan Jezus geeft en er openlijk voor uitkomt.

Schijnt de paaszon al in jouw hart?
Jezus heeft gezegd:

‘Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?’ – Johannes 11:25-26

Met andere woorden: als wij sterven, is dat een doorgang naar de hemel. Dan zullen we voor eeuwig bij Jezus zijn. Jezus is ons voorgegaan naar de hemel. Niemand komt daar zonder Hem. Daarom heeft Hij gezegd:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Mijn vraag voor jou vandaag is: schijnt de paaszon al in jouw hart? Weet je zeker dat je gered bent wanneer Jezus terugkomt, of wanneer jij je laatste adem uitblaast? Ben je eerst door Goede Vrijdag heengegaan en daarna naar Pasen? Heb jij jouw leven aan Jezus gegeven en heb je gezegd: ‘Ik ben een zondaar. Ik wil Jezus aannemen als mijn Redder en Verlosser’?

Er is niemand anders die jou kan redden dan Jezus alleen. Daarom kwam Hij voor jou naar deze aarde. Als jij Jezus wilt aannemen, bid dan het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here Jezus, ik dank U voor dit artikel. Ik dank U dat ik heb mogen lezen dat U voor mij naar deze aarde bent gekomen. U bent voor al mijn zonden en fouten gestorven aan het kruis op Golgotha. Ik wil vandaag neerknielen bij het kruis. Ik geef toe dat ik een zondaar ben en redding nodig heb. Here Jezus, vergeef mij al mijn zonden en was mijn hart schoon met Uw bloed. Laat de paaszon vandaag in mijn hart schijnen. Vul mijn hart met Uw liefde, Uw vrede en Uw blijdschap. Ik geloof met heel mijn hart dat U voor mij gestorven bent, dat U aan het kruis mijn zonden gedragen hebt, dat U weer bent opgestaan en dat U leeft! Ik geloof dat U mij nu vergeven hebt en dat ik een kind van God mag zijn. Help mij om te leven naar Uw wil, zodat ook ik een licht mag zijn in deze wereld. Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

POINT: Jongeren & Geven DEEL 2