De-vlammende-kerk

De vlammende kerk DEEL 2

We leven vandaag in een tijd dat de Kerk van Jezus Christus, ook in ons Nederland, een opwekking nodig heeft. De doop en vervulling met de Heilige Geest speelt hierbij een belangrijke rol. Het is nodig dat God opnieuw het vuur van de Heilige Geest uitstort over de gelovigen, zodat de kerk zal zijn wat zij hoort te zijn: de vlammende kerk. Deze studie beschrijft in vier delen hoe de kerk vandaag weer een vlammende kerk kan worden.

2. Wanneer heeft de kerk een opwekking nodig?

In het Bijbelboek Openbaring lezen we brieven aan zeven christengemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. De kerk in die tijd verdiende op veel punten lof. God aarzelt niet om deze punten te noemen. Toch schoot de kerk in die tijd tekort, waardoor zij beroofd werd van haar invloed en kracht.

Ditzelfde zien wij in onze generatie, ook in Nederland. In dat licht had de kerk in die tijd een opwekking nodig. Ook de kerk vandaag in Nederland heeft een opwekking nodig.

Geestelijke tekortkomingen
God legt in Openbaring 2 en 3 Zijn vinger op vijf zere plekken. Deze geestelijke tekortkomingen laten de grote nood zien voor een opwekking in de kerk. Deze vijf verwijten aan de christelijke gemeente van die tijd zijn ook bedoeld om de kerk van vandaag wakker te schudden.

Verwijt 1: Eerste liefde verlaten
‘Toch heb Ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven.’ – Openbaring 2:4

Er zijn drie karaktereigenschappen horen bij de eerste liefde, de begin-liefde:

1. Groot enthousiasme
Een meisje dat voor het eerst doorheeft dat ze verliefd is, kan over niets anders praten, dan over de jongen van haar keuze. Alles wat ze vertelt over haar geliefde is alleen maar hosanna. Niemand is te vergelijken met haar uitverkorene. Het enthousiasme van je eerste liefde reikt tot in de hemel.

Het is droevig hoeveel christenen vandaag het enthousiasme van hun eerste liefde hebben verloren. Het verliezen van je begin-liefde heeft een verwoestende uitwerking. Vroeger waren 1.000 tongen niet genoeg om God te loven en prijzen en om Jezus te vertellen dat je Hem liefhebt. Maar hoelang duurden die tongen? Vandaag is alles stil en heb je al lang niet meer gezegd hoeveel je van Jezus houdt.

2. Een groot verlangen om dicht bij degene te zijn van wie je zo veel houdt
Een jongen die hopeloos verliefd is, zal elke gelegenheid aangrijpen om bij het meisje van zijn dromen te zijn. Hij zal afspraken afzeggen, zijn werk onafgemaakt laten liggen, maaltijden overslaan en er alles aan doen om dicht bij zijn vlam te kunnen zijn.

Een pasbekeerde christen heeft zo’n zelfde verlangen om dicht bij Jezus te leven. Waar je ook maar de tegenwoordigheid van God ervaart, daar wil je zijn. Dat is ook de reden dat pasbekeerde christenen heel trouw, door weer en wind, de samenkomsten bezoeken. Christenen hebben tegenwoordig wel een verlangen naar de sportschool, hobbyclub, bioscoop, feestjes enz. Maar waar is hun verlangen om dicht bij Jezus te zijn?

3. Het verlangen om te dienen
Het verlangen om te dienen is een goede graadmeter om te zien of iemand verliefd is. Je ziet het vooral in de beginfase van verliefdheid. Niets is te veel gevraagd. Al moet je uren rijden naar je vlam, door weer en wind; je doet het graag. Hoe groter het offer, hoe heerlijker het gevoel van verliefdheid.

Het is onmetelijk hoe ver iemand gaat in het dienen om zijn liefde te laten zien aan degene op wie men verliefd is. Daarom hebben pasbekeerden zo’n enorm verlangen in hun hart om Jezus te dienen. Ze zeggen: ‘Jezus heeft zo veel voor mij gedaan. Here, wat kan ik voor U doen?’

Eigenlijk willen ze hun hele familie en de hele wereld in één dag tot bekering brengen. Het is triest dat veel christenen in Nederland moeten bekennen dat het vuur om God te dienen bijna of helemaal is uitgeblust.

Verwijt 2: De leer van Bileam
‘Maar er zijn enkele dingen die Ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Bileam onder u hun gang gaan. Bileam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen: door hen vlees te laten eten dat aan afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen.’ – Openbaring 2:14

Elke keer als de profeet Bileam door koning Balak naar het volk Israël werd gestuurd om hen te vervloeken, werd hij gedwongen om het volk te zegenen. Ten einde raad veranderde Bileam zijn tactiek. In plaats van het volk van Israël te vervloeken, begon hij een vals gerucht te verspreiden onder de Israëlieten. Hij zei dat het niet nodig was dat Israël afgescheiden moest leven en dat het best in orde was om te trouwen met de Moabitische vrouwen en deel te nemen aan hun heidense rituelen en gebruiken, waaronder afgoderij van Baäl. Maar de Bijbel zegt dat God dit duidelijk had verboden.

Toch volgden veel Israëlieten Bileams advies op, met als gevolg dat 24.000 mensen van het volk stierven. Het leger werd hierdoor uitgedund en Israël verzwakte en verloor zijn slagkracht. Met andere woorden: zolang Israël de muren tussen hen en de heidense volken rondom overeind hield, was men sterk. Maar het moment dat de Israëlieten de muren naar beneden haalden, verloren ze hun kracht.

De kerk heeft een sterk getuigenis zolang er een duidelijke grens is tussen gelovigen en ongelovigen en de manier waarop gelovigen en ongelovigen leven. Maar de kerk van vandaag heeft op dit punt gefaald. Veel kerken volgen de valse leer van Bileam en zijn gelijk geworden aan de wereld. Door de wereldse gebruiken de kerk binnen te laten, heeft de kerk haar invloed en kracht verloren.

Verwijt 3: De leer van de Nikolaïeten
‘Zo zijn er ook onder u mensen die de verderfelijke leer van de Nikolaïeten volgen.’
– Openbaring 2:15

De Nikolaïeten vervingen de leiding van de Heilige Geest door een menselijke hiërarchie. Dit opende de deur naar geestelijke hoogmoed. Als er één ding is waar God een gruwelijke hekel aan heeft, dan is het wel hoogmoed. Hoogmoed is een van de grootste hindernissen voor het leven van een christen en voor de kerk in het algemeen. Het zorgt ervoor dat je niet kunt groeien in de kracht van God.

Hoogmoed is ook de grootste hindernis voor een opwekking in de kerk. Ook op dit punt heeft de kerk van vandaag gefaald. Veel kerken denken dat ze beter zijn dan alle andere kerken. Maar de apostel Paulus zegt:

‘Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven.’ – Galaten 6:14

Verwijt 4: De naam levend te zijn
De kerk in die tijd had een hele goede reputatie. De kerk moet een geweldig werk voor God hebben verricht in die dagen. Hun naam en faam had standgehouden, ook door de moeilijke jaren heen. Ze waren trouw gebleven, maar hun geestelijk niveau was zo ver gedaald dat ze uiteindelijk dood waren. Befaamd, geroemd, gevierd, bekend, maar dood!

Hoeveel kerken zijn er vandaag in Nederland niet die dit verwijt tot zich moeten nemen? Men praat over ‘die goede oude tijd’ van overvolle kerkbanken, drukbezochte samenkomsten, geweldige opwekkingsdiensten en campagnes. Maar vandaag staan meer dan duizend kerkgebouwen leeg. Deze kerken zijn zo dood als een pier; er is geen ziel te bekennen. Veel kerkgebouwen zijn monumenten geworden van ‘die goede oude tijd’.

Verwijt 5: Lauwheid
‘Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Wás u maar koud of warm!’ – Openbaring 3:15

Dit is een direct verwijt aan de kerk van vandaag in Nederland. Niet koud, niet warm, maar lauw. Een lauwe kerk heeft een gebrek aan overtuiging. Als wij vandaag een sterke kerk in ons land willen zijn, dan moeten wij ervan overtuigd zijn dat het evangelie van Jezus Christus en het Woord van God de waarheid is. Als prediker van het evangelie zal je die waarheid met volle overtuiging en vol vuur van de kansel moeten prediken.

De kerk die haar overtuiging is verloren, is in grote nood. Want hoe kan je iemand overtuigen, als je zelf niet overtuigd bent? De kerk moet de vormende kerk zijn die met volle overtuiging predikt dat de Bijbel het Woord van God is; dat Jezus Christus de waarheid is; dat Hij stierf voor onze zonden; dat Hij opstond uit de dood; dat Hij is naar de hemel is gegaan, en dat Hij zal weer zal terugkomen.

Tags:
Vorig artikel

Discipelprofiel: Thomas

Volgend artikel

Punt van contact DEEL 2