Hoe kan de kerk opgewekt worden

Hoe kan de Kerk worden opgewekt?

We leven vandaag in een tijd dat de Kerk van Jezus Christus, ook in ons Nederland, een opwekking nodig heeft. De doop en vervulling met de Heilige Geest speelt hierbij een belangrijke rol. Het is nodig dat God opnieuw het vuur van de Heilige Geest uitstort over de gelovigen, zodat de Kerk zal zijn wat zij hoort te zijn: de vlammende Kerk. Deze boodschap beschrijft in vier delen hoe de Kerk vandaag weer een vlammende Kerk kan worden.

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

Voorwaarden voor een opwekking

God heeft voor de gelovigen heel veel zegeningen weggelegd. Maar de Bijbel leert ook dat gelovigen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om die zegeningen van God te ontvangen. Met andere woorden: God wil je bewaren in het verkeer, maar Hij verwacht wel dat je je houdt aan de verkeersregels en dat je voorzichtig bent.  Zo is het ook met het kwaad. Als je wilt dat God je beschermt, dan moet je niet met opzet het slechte pad opgaan.

Op elk gebied van het leven zijn er voorwaarden gesteld waarop de Here je kan en wil zegenen. Opwekking is geen uitzondering op die regel. Als de Kerk alleen zit te wachten totdat er een opwekking komt, zal de Kerk die opwekking nooit zien. Als je zelf niet in actie komt, zal je ook in je eigen leven nooit een opwekking meemaken.

God geeft ons in 2 Kronieken 7:14 twee beloften:

A) Hij zal de zonden vergeven;
B) Hij zal het land herstellen.

Maar aan deze beloften zijn ook voorwaarden verbonden. Namelijk dat de mensen:

  1. zich verootmoedigen;
  2. bidden tot God;
  3. Gods aangezicht zoeken;
  4. zich bekeren van hun boze wegen.
Leven naar de voorwaarden

Ook vandaag wil God de Kerk een herleving geven. God verlangt ernaar om onze zonden te vergeven en het land te herstellen. Hij wil Zijn kracht laten zien en de mensen Zijn genade schenken. God wil de Kerk opwekken en zegenen. Maar om dit te ontvangen, moet de Kerk voldoen aan de voorwaarden.

Toen God ons Zijn reddingsplan presenteerde door Zijn Zoon, Jezus Christus, te geven aan het kruis, heeft Hij het heel makkelijk voor de mens gemaakt. We hoeven het eigenlijk alleen maar te geloven en aan te nemen. De prijs is betaald en het is volbracht.

Maar bij een opwekking komt meer kijken. De voorwaarden hiervan zijn makkelijker gezegd dan gedaan. Dit is de reden waarom er zoveel mensen geen opwekking in hun leven hebben meegemaakt. Zij kunnen gewoon de moed niet opbrengen om de prijs te betalen voor een opwekking.

Er zijn slechts vier voorwaarden die nodig zijn voor een opwekking. Vandaag zijn die voorwaarden nog steeds hetzelfde. Als de Kerk vandaag aan deze vier voorwaarden voldoet, dan zal zij beslist een opwekking meemaken en ervaren. Zonder te voldoen aan de voorwaarden, zal er geen opwekking kunnen plaatsvinden in de Kerk, in de gelovigen en in ons land.

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

Voorwaarde 1: Verootmoedigen

Dit betekent: je voor God buigen; je klein maken voor God; je verlagen voor God; in God je meerdere erkennen. Het is één ding om je te vernederen voor mensen, maar een ander ding om je voor God te vernederen. God spreekt in 1 Kronieken 7:14 over de relatie van Zijn volk tot Hem en niet over de relatie van Zijn volk tot andere volken.

Sommige christenen denken aan deze voorwaarde te voldoen, als ze in de ogen van hun medemensen nederig zijn. Deze mensen zijn vaak de meest hoogmoedige mensen. Zij weten niet wat het betekent om zich voor God te vernederen.

Hierdoor zien we dat het dus mogelijk is om je voor mensen te vernederen en je tegelijkertijd niet voor God te vernederen. Maar God kent het hart. Het is daarom niet mogelijk om je voor God te vernederen en je tegelijkertijd niet voor mensen te vernederen.

Het is juist die vernedering voor God die zo essentieel is voor een opwekking. Redding kun je alleen ontvangen door je voor God te vernederen en te zeggen: ‘O God, wees mij, een zondaar, genadig.’ Als je deze ervaring nog nooit in je leven hebt gehad, dan kun je jezelf onmogelijk een christen noemen.

Gods gerechtigheid

Op het moment dat je je eigen, vuile gerechtigheid ziet, ontdek je dat je hebt gezondigd en verlang je naar Gods pure gerechtigheid. Door deze openbaring van de Heilige Geest zie je God als je meerdere. Dan maak je je klein voor Hem. Wanneer je om vergeving vraagt, verneder je jezelf voor God en dan redt Hij je ziel. De Bijbel noemt dit genade!

De Kerk is haar zicht op Gods genade kwijtgeraakt. Hoelang je ook een christen bent, uit jezelf ben je niets. Hoelang de kerk ook bestaat, uit zichzelf is een kerk niets dan een krachteloos instituut. Door genade word je gered en leef je. Hoe meer je beseft dat het alleen door genade is, des te meer je door God gebruikt kunt worden.

Dit is ook de reden dat God velen niet kan gebruiken – hoe geweldig en talentvol ze ook zijn. Ze denken te veel van zichzelf. In het werk van God maakt het niet uit wie jij bent of wat jij kunt doen. Het draait erom wie God is en wat Hij kan doen door iemand die zich vernedert voor Hem.

Voorwaarde 2: Bidden

De tweede voorwaarde wordt pas effectief als je aan de eerste voorwaarde hebt voldaan. Een gebed dat niet uit een nederig hart komt, is krachteloos. Het is verloren tijd, verloren energie en het reikt niet verder dan het plafond. Maar een gebed dat uit het hart komt dat zich voor God vernederd heeft, beweegt de troon en het hart van God.

Jezus geeft ons een prachtig voorbeeld in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.

‘Daarna vertelde Hij een gelijkenis speciaal bedoeld voor degenen die opschepten over hun eigen goedheid en die op al de anderen neerkeken. ‘Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een Farizeeër die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tolontvanger. De Farizeeër stond rechtop en zei dit gebed: ‘Dank U, God, dat ik niet zo ben als alle zondaars. En zeker niet zoals die tolontvanger daar! Ik bedrieg niemand. Ik pleeg geen overspel. Ik vast tweemaal per week. En ik geef U tien procent van alles wat ik verdien.’

Maar de tolontvanger stond helemaal achter in de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei: ‘God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?’ Onthoud dit goed: die tolontvanger had vergeving van God ontvangen, toen hij naar huis ging. Maar die Farizeeër niet! Want wie eropuit is meer eer te krijgen dan hem toekomt, zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen.’’ – Lucas 18:9-14

Gebed is de schakel tot Gods kracht

Veel christenen in de kerk vergeten dat nederigheid tot God dé schakelaar is om Gods kracht aan te zetten. Als ik de geschiedenisboeken lees over de opwekkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, dan sta ik verbaasd over de overtuiging van zonde die er was. De geschiedenis toont ons dat de overtuiging van zonde altijd kwam wanneer Gods kinderen zich vernederden en gingen bidden tot God. Een gebrek aan overtuiging van zonden komt dus door een gebrek aan gebed.

In de samenkomsten van Charles Finney, de bekende opwekkingsprediker, was de overtuiging van zonde zo ontzettend groot. Vaak kon hij zijn preek niet afmaken, omdat de mensen huilden en tijdens zijn preek het tot God uitriepen: ‘Vergeef mij! Vergeef mij! Vergeef mij!’

Opwekking kan komen in elke kerk en in elke kerkdienst, als er maar mensen zijn die het geheim kennen van volhardend bidden.

Voorwaarde 3: Zoeken

Als Gods volk gehoorzaam was aan Gods geboden, en zij wandelden in Zijn wegen, dan liet God Zichzelf vinden. Maar als zij in zonde leefden, en ze dwaalden van Zijn geboden en wegen af, dan wendde Hij Zijn aangezicht van hen af.

Als God dus tegen de Kerk zegt om Zijn aangezicht weer te zoeken, dan betekent dit dat we zo moeten leven dat God Zijn aangezicht naar ons kan keren. Dit betekent dat je moet leven in het middelpunt van Zijn wil, door Hem te gehoorzamen.

God kan de Kerk nooit opwekken als zij niet leeft volgens Zijn principes, Zijn geboden en Zijn wegen. En dit is precies wat we vandaag zien. De Kerk in Nederland verzet zich tegen Gods wil. Hoe moet God Zijn aangezicht naar de Kerk wenden, als zij Hem niet wil gehoorzamen?

Wij moeten ons niet verzetten. We moeten zeggen: ‘Laat niet mijn wil, maar Uw wil gebeuren.’ Wil je een opwekking meemaken? Dan zul je Gods wil voor je leven moeten zoeken. Dat betekent dat Gods wil op de eerste plaats in je leven komt en je eigen dromen en ambities altijd op de tweede plaats.

Leven in het middelpunt van Gods wil is essentieel voor een opwekking in de Kerk en in jouw leven.

Voorwaarde 4: Bekeren

Je kunt voldoen aan de eerste drie voorwaarden, maar als je niet voldoet aan deze vierde voorwaarde, kan er geen opwekking plaatsvinden. Als je je niet bekeert van je zonden, dan houdt dat je tegen om Gods kracht in je leven te ontvangen.

Er zijn christenen die hun uiterste best doen om recht voor God te leven. Maar tegelijkertijd lopen ze in hun hart rond met gevoelens van jaloezie, afgunst en haat tegenover hun medemens. Niemand weet het, maar God ziet het hart. Ze denken als een gelovige, maar leven als een zondaar. Maar je kunt niet God liefhebben en tegelijkertijd je medemens haten. God is heel duidelijk: we zullen ons moeten bekeren van onze zondige praktijken, zodat God een opwekking kan geven.

Gebed
Bid met mij mee

‘God van herleving, hoor ons gebed in de naam van Jezus. Vergeef onze zonden en wees ons genadig. Zend ons een stroom van zegen. God van herleving, maak ons hart schoon en rein vanbinnen door het vuur van Uw Heilige Geest.

God van herleving, maak ons één in Uw werk. Help ons om volhardend te bidden en U te zoeken met heel ons hart. God van herleving, stort Uw Geest uit als voorheen. God van herleving, geef ons dit: dat zondaren gered worden. Maak ons getuigen van Uw trouw. Hoor ons oprecht gebed. Amen.’

Luister hier deze boodschap van David Maasbach na op MaasbachTV.

Lees ook: ‘In het teken van herleving’

Tags:
Next Post

Nieuw Leven magazine februari