De-vrucht-van-de-Geest

De vrucht van de Geest DEEL 1

De vrucht van de Geest is belangrijk in het leven van een christen. Het laat het werk van de Heilige Geest in ons leven zien. In deze vierdelige serie wordt beschreven wat de vrucht van de Geest is en waarom deze zo belangrijk is in het leven van een christen.

Als we de vrucht van de Geest in ons leven dragen, zullen anderen in ons ‘het evenbeeld van Zijn Zoon’ (Romeinen 8:29 NBV) zien en aangetrokken worden tot de Redder.

Het is geen toeval dat de Bijbel de Derde Persoon van de Drie-eenheid de Heilige Geest noemt. Een van de belangrijkste functies van de Heilige Geest is om de heiligheid van God aan ons te geven. Hij doet dit wanneer Hij in ons een karakter ontwikkelt, dat lijkt op het karakter van Jezus. Een karakter dat is gekenmerkt door de vrucht van de Geest. Het is Gods doel dat wij ‘volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan’ (Efeziërs 4:13b).

Gods verwachting
In tegenstelling tot de gaven van de Geest, is de vrucht van de Geest niet verdeeld onder gelovigen. Alle christenen horen heel de vrucht van de Geest in hun leven te hebben. De vrucht van de Geest is Gods verwachting van ons leven. Dit komt duidelijk naar voren in veel passages van de Bijbel.

In Mattheüs 13 vertelde Jezus de bekende gelijkenis van de zaaier. Hij vergelijkt het werk van iemand die het Woord van God vertelt, met een man die zaad zaait. Een deel van het zaad valt langs de weg en wordt door de vogels opgegeten. Een ander deel valt op steenachtige grond en verdort in de zon. Weer een ander deel begint te groeien, maar wordt verstikt door dorens.

De vierde groep zaad valt in goede aarde, schiet wortel en geeft veel vrucht. Zo moeten jij en ik vrucht dragen, als het Woord van God in ons leven begint te werken door de kracht van de Geest.

De Bijbel zegt ons dat we de Geest nodig hebben om vrucht in ons leven te brengen, omdat we vanuit onszelf niet godsvruchtig kunnen zijn. Als mens zijn we gevuld met allerlei zelfzuchtige verlangens die ingaan tegen Gods wil voor ons leven.

Met andere woorden: twee dingen moeten er in ons leven gebeuren. Als eerste moet de zonde uit ons leven weggedaan worden. Als tweede moet de Heilige Geest in ons komen en ons leven vullen en de vrucht van de Geest voortbrengen.

‘Weg dan met alle aardse zonden … Kleed je daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld.’ – Colossenzen 3:5a,12b

Veel mensen hebben een omheining om hun huis heen met een hek als in- en uitgang. Geestelijk is ons leven als dit hek. In ons leven zijn er allerlei dingen die verkeerd en onbehaaglijk voor God zijn. We moeten deze dingen eruit laten, en de Heilige Geest toestaan om binnen te komen en ons leven te besturen.

Hoe groeit de vrucht?
Hoe werkt de Heilige Geest in ons leven om de vrucht van de Geest voort te brengen? Er zijn twee passages in de Bijbel die vooral nuttig kunnen zijn om deze vraag te beantwoorden.

De eerste passage staat in Psalm 1. Hier wordt de godvruchtige mens vergeleken met een boom die is geplant aan een rivier.

‘Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt, dag en nacht is hij bezig met Zijn Woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.’ – Psalm 1:2-3

Hier zien we dat het dragen van geestelijke vrucht duidelijk verbonden is met de plaats die het Woord van God in ons leven heeft.

Als we de Bijbel lezen en erover nadenken, overtuigt de Heilige Geest – die de Bijbel heeft geïnspireerd – ons van zonde, waarvan we gereinigd moeten worden. Hij leidt ons naar Gods standaard voor ons leven. Zonder het Woord van God is er geen blijvende geestelijke groei in ons leven en zullen wij ook geen vrucht dragen.

De tweede passage vinden we in Johannes 15, waar Jezus onze relatie met Hem vergelijkt met een wijnstok. De Here Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken en God is de wijnbouwer (landman).

‘Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb. Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ – Johannes 15:3-5

Er staan veel geweldige waarheden in deze passage, maar er zijn een paar punten die we vooral moeten opmerken. Als eerste is dit een gebod aan elke gelovige: Blijf in Mij.’ Hiermee wordt bedoeld dat we de meest hechte en intieme relatie met Jezus horen te hebben, zonder dat er iets tussen ons komt.

Dit is een van de redenen waarom gebed, Bijbelstudie en gemeenschap met andere gelovigen zo belangrijk is. Dit vertelt ons ook dat we alleen geestelijke vrucht kunnen dragen als we in Jezus blijven: ‘Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’

Als wij een rank van een wijnstok zouden vragen: ‘Hoe groei je zo’n overvloedige vrucht?’ zou de rank waarschijnlijk antwoorden: ‘Ik weet het niet. Ik doe er zelf niets aan; ik draag het alleen maar. Knip mij van deze wijnstok af en ik zal verdorren en onbruikbaar worden.’

Zonder de wijnstok kan de rank niets doen. Zo is het ook in ons leven. Zolang ik me inspan en werk om de vrucht van de Geest vanuit mijzelf voort te brengen, zal ik vruchteloos en gefrustreerd eindigen. Maar als ik in Jezus blijf – als ik een hechte, gehoorzame, afhankelijke relatie met Hem heb – zal de Heilige Geest in mijn leven werken en de vrucht van de Geest in mij voortbrengen.

Dat betekent niet dat we meteen volwassen worden en de complete vrucht van de Geest gelijk dragen. De vrucht aan een vruchtboom heeft tijd nodig om te groeien. En snoeien kan nodig zijn voordat de boom meer vrucht draagt. Zo kan het ook in ons leven zijn.

Blijf jij in Jezus? Dit is de belangrijkste voorwaarde die God ons geeft, voordat we echt de vrucht van de Geest kunnen dragen. Is er een onbeleden zonde in je leven die jou tegenhoudt om een intieme relatie met Jezus te hebben? Is er gebrek aan discipline? Wat de oorzaak ook mag zijn, breng het bij Jezus en vraag vergeving. En leer daarna wat het betekent om elke dag ‘in Jezus’ te blijven.

Tags:
Vorig artikel

Discipelprofiel: Judas Iskariot

Volgend artikel

Wees geliefd!