Studie - De weg naar het eeuwige leven

De weg naar het eeuwige leven

‘Is er leven na de dood?’ Veel mensen stellen zichzelf deze vraag. In de Bijbel vinden we het antwoord.

Jezus heeft duidelijk geleerd dat er leven is na de dood. Toen de geleerde mensen ontkenden dat er een opstanding is, zei Hij:

‘U denkt verkeerd. Dat komt omdat u de boeken van Mozes en de kracht van God niet kent. En wat het terugkomen uit de dood betreft, hebt u niet gelezen wat door God tegen u gezegd is, toen Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob!’ Daaruit blijkt dat Hij niet een God van doden is, maar van levenden.’ Iedereen was diep onder de indruk van zijn inzicht. – Mattheüs 22:29, 31-33

Ja, jij en ik zullen weer leven na dit leven. De enige en belangrijkste vraag is: zal dat leven voor eeuwig gelukkig zijn, of voor eeuwig een verschrikking? Doordat wij op aarde de kans hebben laten voorbijgaan om Jezus als onze Redder aan te nemen.

Wie is God?
Bijna overal ter wereld geloven mensen in een hogere Macht, die wij God noemen. Als vanzelfsprekend roept de mens, gemaakt naar het beeld van God, Hem aan op een moment van nood en beproeving. Zijn verstand zegt hem dat er een God is.

Hoewel bijna alle mensen in God geloven, weten velen weinig van Hem af. Hoe en waar kunnen we Hem leren kennen? Filosofen en geleerden zeggen iets over Gods werken. De natuur laat God zien als een Schepper van schoonheid en oneindige diversiteit.

Maar toch kunnen wetenschap en natuur weinig openbaren over het karakter van God. Er is maar één boek in de wereld dat ons deze openbaring kan geven, de Bijbel. De Bijbel vertelt ons dat God Geest is. Omdat Hij Geest is, kan Hij overal tegelijk zijn.

Er is geen grens aan Zijn macht. Hoewel wij God niet zien met ons lichamelijke oog, weten we door het geloof dat God aanwezig is. De Bijbel zegt:

‘U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.’ – Jeremia 29:13

Wat scheidt de mens van God?
De Bijbel zegt ons dat God een God is van liefde en genade. Maar Hij is ook een God van heiligheid. Omdat God heilig is en de mens vol zonde, is er een grote kloof tussen ons beiden gekomen.

Een heilige God kan de zonde niet goedkeuren. Daarom is de relatie tussen God en de mens verbroken. De zondaar zelf kan geen middel vinden om deze relatie te herstellen.

De mens is voor eeuwig van God gescheiden, tenzij hij iemand vindt die de macht heeft hem te verlossen. Sommige mensen willen misschien niet toegeven dat zij zondaren zijn. Maar iedereen moet het erover eens zijn dat er zonde in de wereld is.

Je hoeft alleen maar het nieuws te volgen, met talloze items over moord, wreedheid en misdaad, om te weten dat er iets niet in orde is met de maatschappij. De Bijbel zegt:

 ‘Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:10,23

Waar komt de zonde vandaan?
Om het antwoord hierop te vinden, moeten wij teruggaan naar de hof van Eden. Toen God de mens schiep en hem plaatste in Eden, was hij volmaakt en zonder gebrek. Aan de mens was de vrijheid gegeven om Gods geboden te gehoorzamen of er ongehoorzaam aan te zijn.

Helaas koos Adam, de eerste mens, ervoor om God ongehoorzaam te zijn. De mensheid heeft sindsdien moeten leven met de gevolgen hiervan. God had gezegd dat ongehoorzaamheid de dood zou brengen. Teleurstelling, desillusie, lijden, ellende en hartenleed zijn de geschiedenis geweest van de mensheid vanaf de tijd van Adam tot op de dag van vandaag.

De kwaal van de zonde, geërfd van Adam, heeft elke volgende generatie aangestoken. Ieder lid van het menselijk geslacht is een zondaar. De Bijbel zegt:

‘Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.’ – Romeinen 5:12

Wat is zonde eigenlijk?
In wezen is de zonde nog dezelfde als in de hof van Eden: de mens kiest ervoor om zijn eigen weg te gaan in plaats van Gods weg. De zonde is een overtreding van de wet van God. Sommige mensen denken dat bepaalde zonden niet zo erg zijn als andere.

Ook al kunnen bepaalde zonden opvallender zijn dan andere, leidt elke zonde tot de dood. De zonde heeft een eigenaardige uitwerking. Het krijgt grip op een mens en wordt een deel van de mens.

Wat gebeurt er met de mens die in zijn zonden sterft?
Is er zoiets als de hel? Het is logisch dat iemand die niet in God gelooft, niet snel het vooruitzicht van de hel zal aannemen. Maar het is ook duidelijk dat als er zo’n plaats bestaat, het feit of je er wel of niet in gelooft, daar niets aan verandert.

De Bijbel zelf leert heel duidelijk dat de menselijke geest na de dood bij bewustzijn is. Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis:

‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn.’ – Lucas 23:43

Jezus vertelde een verhaal over Abraham, Lazarus en de rijke man, waaruit blijkt dat zij bij bewustzijn waren na de dood (zie Lucas 16:19-31).


De hel is een plaats waar de onbekeerden naartoe gaan. Het is een plaats waar men van God en van alles wat goed is gescheiden is. Het is een land van donkerheid. Ook staat er in de Bijbel dat er in de hel geen hoop is op een betere toekomst.

Wat gebeurt er met de christen na de dood?
Jezus noemt de plaats waar de rechtvaardigen zijn, het ‘paradijs’. In Openbaring 21 en 22 lezen we hierover. Deze beschrijving wijst erop dat God er met Zijn oneindige hulpbronnen een heerlijke plaats van maakt. Een plaats die elke menselijke gedachte te boven gaat.

Jezus is de enige weg naar redding
Pas wanneer de mens inziet dat de zonde de macht heeft om vervloeking en verwoesting over hem te brengen, begint hij te zoeken naar een uitweg. Jezus is de enige weg naar redding. Hij heeft gezegd:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Door de jaren heen heeft men allerlei methoden geprobeerd om, buiten God om, de mens bij God terug te brengen. Maar geen ervan is geslaagd. Er is geen andere oplossing dan dat iemand de straf voor de zonde betaalt.

Goddank was er Iemand die dat kon doen: de Here Jezus Christus! Hij alleen was in staat de plaats van de zondaar in te nemen. Daarvoor moest Hij het uiterlijk van een mens aannemen. Als Hij de prijs van de verzoening wilde betalen, moest Hij die betalen met Zijn eigen bloed. Daarom zegt Petrus:

‘U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’ – 1 Petrus 1:18-19

Het loon van de zonde is de dood. Om de plaats van de zondaar in te nemen, moest Jezus de straf van de zondaar ondergaan. Hij moest sterven zoals de zondaar sterft, van God verlaten. Deed Jezus al deze dingen? Ja, en zelfs meer!

Geboren uit de maagd Maria, groeide Hij op zoals de andere mensen. Toen Hij een man geworden was, predikte Hij het evangelie, hielp de armen en genas de zieken. Hij werd verzocht in alles zoals wij, maar zonder te zondigen. Hij vergoot Zijn bloed, stierf aan het kruis als losprijs voor velen, en stond weer op uit de dood.

De hele wereld dankt zijn kans op redding aan één man: de Here Jezus Christus. Door Zijn vergoten bloed is er vergeving van zonden en redding van de eeuwige dood.

Wedergeboorte en bekering
Jezus heeft gezegd:

‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ – Johannes 3:3

Wedergeboorte is niet verbetering, maar herschepping. De mens kan zijn zonde niet kwijtraken door ze goed te praten. Ze moeten worden schoongewassen in het bloed van Jezus. Niets meer of minder dan bekering.

Sommigen zoeken vrede door zich te houden aan Gods geboden. Maar de wet is machteloos om te redden. De Bijbel zegt:

‘Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit.’ – Romeinen 3:20

Sommigen proberen de redding te verdienen door ‘goed te zijn’. Maar iemand die schuldig is aan een misdaad, kan niet worden vrijgesproken omdat hij belooft zijn misdaad niet te herhalen. Hij zou toch nog de straf moeten dragen voor de zonden die al door hem begaan zijn.

Mensen moeten zich bekeren. Ze moeten opnieuw geboren worden. Ze moeten het nieuwe leven ontvangen. Zoals de apostel Paulus zei:

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Wij worden hele nieuwe schepselen in Jezus.

Op dit punt maken sommigen een ernstige fout. Zij denken er niet aan dat zij zondaren zijn. Maar de grootste zonde is niet moord, diefstal of het plegen van overspel. Hoe slecht deze zonden ook mogen zijn. De grootste zonde is het afwijzen van Jezus als Redder.

Jezus vergaf de moordenaar; Jezus vergaf de prostituee. Maar wat kan Hij doen voor hen die zich niets aantrekken van Zijn dood aan het kruis?

Er is maar één cruciaal bestanddeel in alle bekeringen: de verandering van het hart. Terwijl men vroeger een leven leidde naar eigen wil, geeft men het nu over aan Jezus.


De vraag is nu: hoe kan men bekeerd worden? Er is maar één woord dat de sleutel geeft tot het antwoord: berouw. Berouw betekent: spijt hebben van je zonden, een ommekeer, afzien van de zonde. Het betekent: je leven helemaal overgeven aan Jezus.

Bekering is wat de mens doet. Nadat hij zich bekeerd heeft, moet hij God Zijn deel laten doen. De berouwvolle zondaar kan zichzelf niet redden. Hij moet helemaal vertrouwen op wat Jezus voor hem volbracht heeft aan het kruis van Golgotha.

Gods liefde roept ons.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God roept de zondaar, omdat Hij hem liefheeft.

Hoe kunnen we voor Jezus leven?
Wat moet er gebeuren nadat wij Jezus hebben aangenomen? Net zoals een kleuter in de natuurlijke wereld moet leren lopen, zo moet een klein kind in Jezus geestelijk leren lopen. Hier volgen een paar belangrijke punten voor de pasbekeerde, die net een leven in Jezus is begonnen.

1. Zoek een goede, geestelijke gemeente/kerk.
2. Bid regelmatig.
3. Lees regelmatig je Bijbel.
4. Vertel anderen over Jezus.
5. Wees een oprecht christen.
6. Steun het evangelie.

Neem Jezus nu aan
Heb jij Jezus al aangenomen als je Redder? Velen zijn van plan zich vandaag of morgen te bekeren, maar ze blijven het uitstellen. Totdat het te laat is. Doe nu wat je moet doen, voordat het te laat is en je je laatste adem uitblaast. Vandaag kan jouw laatste gelegenheid zijn. Neem daarom Jezus nu aan!

Gebed
Bid met mij mee

‘Hemelse Vader, ik dank U voor het offer van Uw Zoon, Jezus Christus, die voor mij gestorven is. Ik dank U voor het eeuwige leven, dat U mij beloofd hebt, als ik mijn vertrouwen in U stel. Ik heb spijt van mijn zonden, die ik gedaan heb. Ik vraag U nederig mij te vergeven en mij schoon te wassen. Ik wil mij nu aan U geven. Ik vraag Uw Zoon, Jezus Christus, om nu in mijn leven te komen en mijn hele wezen te vullen met Zijn tegenwoordigheid. Door het bloed van Jezus heb ik macht over de boze in mijn leven. Ik wil klaar zijn voor de terugkomst van Jezus. Help mij om anderen van Uw liefde en redding te vertellen. Doe wat U wilt in mijn leven. Laat niet mijn wil, maar Uw wil gebeuren. Want U weet wat het beste voor mij is. Ik aanbid en prijs U, Heer. Ik wil U elke dag beter leren kennen. Amen!’

Tags:
Next Post

Blessing Pact: Jilneth & Rachèl Job