lightstock_1877_small_micah_j._murray

De zachte, stille stem

DOOR: DAVID MAASBACH

In de wereld van vandaag zijn er zo veel stemmen te horen: televisie, radio, internet, sociale media, advertenties, reclames, enz. Te midden van al die stemmen wil God ook spreken. Hoort u de zachte, stille stem van Zijn Heilige Geest?

De overwinning van Elia
De profeet Elia, de dienstknecht van God, leefde in een tijd van grote ongehoorzaamheid. Koning Achab was een goddeloze koning en er was veel afgoderij onder het volk. Elia liet het volk samenkomen op de berg Karmel en zei: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Here uw God is, volg Hem dan. Maar als Baäl god is, moet u die volgen!’ (1 Koningen 18:21). Vervolgens maakten zowel de Baälpriesters als Elia een offer gereed. De god die met vuur zou antwoorden, zou de ware God zijn. De hele ochtend en middag riepen de Baälpriesters hun god aan, maar er gebeurde niets. Daarna was de beurt aan Elia. Hij bad een simpel gebed, waarna God antwoordde uit de hemel met vuur en het offer verteerde. Daarna doodde Elia alle 450 Baälpriesters, die het volk steeds op het verkeerde pad wilden brengen. Dit maakte de duivelin Izebel, de vrouw van koning Achab, zo boos, dat zij Elia wilde doden. ‘Daarop stuurde zij een bode naar Elia met de volgende boodschap: ‘U doodde mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven.’’ — 1 Koningen 19:2

God spreekt tot Elia
Toen Elia deze boodschap ontving, werd zijn hart vervuld met angst en vrees en hij vluchtte weg. Hij ging naar Berseba en liet zijn dienaar daar achter. Vervolgens ging hij een dagreis ver de woestijn in. Terwijl hij onder een braamstruik zat, zei hij tegen de Here: ‘Ik kan niet langer. Neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hoewel Elia nog maar net daarvoor een grote overwinning had behaald, verlangde hij nu te sterven. God had echter nog een belangrijke taak voor Elia. Hij liet hem slapen en voorzag in eten en drinken. Daarna gaf God hem de opdracht om veertig dagen en nachten door te reizen naar de berg Horeb. Daar aangekomen, zocht hij onderdak in een grot. Dan lezen we het volgende:

‘De Here zei tegen hem: ‘Wat doet u hier, Elia?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb met grote ijver gewerkt voor de Here, de God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben hun verbond met U verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen zij mij ook doden.’ ‘Ga naar buiten en kom vóór Mij staan op de berg,’ droeg de Here hem op. En toen Elia daar stond, zou de Here voorbijgaan, maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling, deze was zo hard dat enkele bergen uiteen scheurden en stukken rots losraakten. De Here Zelf was echter niet in die windstoot aanwezig. Op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook daarin was de Here niet aanwezig. De aardbeving werd gevolgd door een vuur, maar ook daarin was de Here niet te bekennen. En na dat vuur volgde een zacht suizen van de wind. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei: ‘Waarom bent u hier, Elia?’’ — 1 Koningen 19:9-10

God was niet aanwezig in de windstoot, de aardbeving of het vuur. Plotseling kwam daar een zacht suizen van de wind, ofwel: een zachte, stille stem. Het moment dat Elia die zachte stem hoorde, wist hij: dit is God. In deze stilte sprak God tot hem en ontving hij nieuwe kracht. Hoewel Elia dacht dat hij alleen was overgebleven, waren er nog 7.000 anderen die niet voor Baäl hadden gebogen.

‘De Heilige Geest wil ons leiden en tot ons spreken, zodat we op de juiste plaats, op de juiste tijd zijn.’

Gods stem kennen
God gebruikt elementen van de natuur, zoals een zacht suizen van de wind, om te spreken. De kracht van een stem is groter dan die van een heel boek. De stem van God was niet in al dat geraas en gedonder, maar in die hele zachte, stille stem. De vraag is: kent u en hoort u die stem? Ik durf te zeggen dat heel veel kinderen Gods die stem niet kennen. En als ze hem kennen, dan horen velen hem niet vanwege alle andere stemmen om hen heen. Jezus zegt in Johannes 10:4-5: ‘Als alle schapen buiten zijn, loopt hij (de herder) voor ze uit. Zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar ze zullen zeker niet met een vreemde meegaan. Ze zullen voor een vreemde op de vlucht slaan, omdat ze zijn stem niet kennen.’ De kinderen Gods, de schapen, volgen Jezus, de Opperherder, omdat ze Zijn stem kennen. De stem van de Herder is een stem als geen ander. U zult Hem gaan herkennen en leren kennen aan Zijn stem.

De Heilige Geest wil ons leiden en tot ons spreken, zodat we op de juiste plaats, op de juiste tijd zijn. Velen maken fouten, omdat ze nummer één: vergeten God te raadplegen, of nummer twee: God wel raadplegen, maar Zijn stem niet horen.

Stemmen om ons heen
Het is opmerkelijk dat vele mensen andere stemmen wel goed kunnen onderscheiden. Ze herkennen de stem van hun Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, en noem ze allemaal maar op. Het moment dat deze met hen praat, weten ze meteen: dat is de stem van mijn Snapchat, enz. Ze zijn in staat om uren met die stem te praten. Het gaat de hele dag door, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dat is waarom ze die stem zo goed kennen. Waarom is het dan zo moeilijk om Gods stem te horen, terwijl Hij dagelijks wil spreken? Een groot probleem vandaag zijn de vele stemmen om ons heen. We komen haast niet tot rust in de stilte, waar je die zachte, stille stem kunt horen. We zijn zo weinig in onze binnenkamer, de plaats waar we niet gestoord worden.

Nieuwe kracht in de stilte
Psalm 46:2-3, 10-11 zegt: ‘Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen wij ook geen angst, al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan … Hij laat overal de oorlogen ophouden, breekt de wapens doormidden en verbrandt de strijdwagens. ‘Word rustig (of: Word stil) en weet dat Ik God ben. Ik ben de Hoogste onder alle volken, de Grootste op de hele aarde.’’

Het is in de stilte dat God tot u spreekt, u tot rust brengt, u nieuwe kracht geeft en sterk maakt. Daar geeft Hij antwoorden, wijsheid, inzicht en instructies. Hij wil u vernieuwen en verfrissen. Jesaja 40:29-31 zegt: ‘Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.’

Dat is ook de reden dat Jezus elke nacht op de berg alleen was. De hele dag was Hij bezig met allerlei dingen. Alleen ’s nachts had Hij rust en tijd om in de stilte met Zijn Vader te zijn. Wij hebben deze momenten van rust en stilte allemaal nodig. Er zijn velen die fouten maken en allerlei zegeningen mislopen, omdat ze niet luisteren naar de instructies van God, naar die zachte, stille stem. Hij wil u leiden en behoeden voor fouten. Hij is ook altijd een stap voor, want de Heilige Geest weet alles, ziet alles, hoort alles, en kent de toekomst.

‘Het geheim om Gods stem te verstaan, is de stilte ingaan en u ontdoen van alle stemmen om u heen.’

De zachte, stille stem
Het geheim om Gods stem te verstaan, is de stilte ingaan en u ontdoen van alle stemmen om u heen. Denk aan de stem van uw telefoon; de stem van uw partner, uw kinderen; de hond die blaft, enz. Deze stemmen kunnen overal vandaan komen. Ook moet u zich ontdoen van stemmen die uit uzelf komen, zoals gedachten wat u die dag allemaal nog moet doen. Er zijn ontzettend veel onrustige stemmen. U hoort Gods zachte, stille stem ook als u de Bijbel, het Woord van God, leest.

Hoort u Gods stem?
Misschien zegt u: ‘Ik heb ervoor gebeden, maar ik hoor niets.’ Dan kunt u het beste niets doen. Want als u het toch doet, kunt u er later spijt van krijgen. Als u fout zit, dan hoort u diezelfde zachte, stille stem in uw geweten. Wees dan nederig, bekeer u en ga op uw knieën.

Waarom is het essentieel om Gods stem te verstaan? Zodat u behoed wordt voor fouten die schade toebrengen aan uzelf, uw gezin, het werk des Heren en het Lichaam van Christus. Die zachte, stille stem zal u bewaren voor het kwaad. Als u deze stem hoort, hoeft u niet bang te zijn, want God is altijd met u!

Bid dit gebed met mij mee:
Gebed om Gods stem te horen:
‘Vader in de hemel, dank U dat ik door Uw Zoon, Jezus Christus, een relatie met U mag hebben.U verlangt ernaar om mij te leiden door Uw Heilige Geest en dagelijks tot mij te spreken.Ik wil zo graag Uw zachte, stille stem verstaan, die mij voor fouten behoedt.Help mij om dagelijks de stilte op te zoeken en mij af te sluiten voor alle andere stemmen om mij heen.Daar in de stilte spreekt U en geeft U mij nieuwe kracht.Dank U voor Uw grote liefde, goedheid en genade voor mij.In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: