Lifestyle - Discipel profiel: Andreas

Discipelprofiel: Andreas

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Andreas.

‘De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van Zijn leerlingen. Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: ‘Kijk, Hij is het Lam van God!’ Toen Zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: ‘Wat willen jullie?’ Zij vroegen: ‘Rabbi, waar woont U?’ Rabbi betekent leermeester. ‘Kom maar kijken,’ zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur ’s middags. Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’ Messias betekent Christus, Gezalfde.’ – Johannes 1:35-41

Wij weten uit deze passage dat Andreas eerst een discipel van Johannes de Doper was. Nadat hij een dag had doorgebracht in Jezus’ huis, was hij ervan overtuigd dat hij de Messias had gevonden. Toen ging Andreas naar zijn eigen broer, Simon, die later Petrus genoemd zou worden, en vertelde hem het goede nieuws.

Andreas en Petrus gingen hierna blijkbaar weer terug naar hun beroep (vissen) totdat Jezus hen riep. Mattheüs vermeldde dat ze aan het vissen waren in de zee van Galilea, toen Jezus zei:

‘‘Ga met Mij mee. Dan zal Ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen.’ Zij lieten meteen hun netten liggen en gingen met Hem mee.’
– Mattheüs 4:19-20

Er zijn aanwijzingen in het Nieuwe Testament dat Andreas closer met Jezus omging dan de meeste discipelen. Johannes schrijft dat toen de Griekssprekende Joden Jezus wilden spreken, zij naar Filippus gingen. Filippus vertelde het aan Andreas, en samen vertelden zij het aan Jezus (Johannes 12:20-22).

Bij een bepaalde situatie was Andreas bij Petrus, Jakobus en Johannes toen Jezus werd gevraagd:

‘Wanneer zal gebeuren wat U daarnet over de tempel hebt gezegd? En hoe kunnen wij weten dat het zover is?’ – Marcus 13:4

Jezus’ antwoord op deze vragen is de passage in Marcus die vertelt over de tekenen van de laatste dagen.

Andreas was ook aanwezig bij de wonderbare spijziging. Hij was degene die de jongen met de vijf gerstebroden en twee kleine vissen naar Jezus bracht. Dit is alles wat wij over Andreas weten uit de Evangeliën.


Volgens overleveringen deed hij zendingswerk rond de Zwarte Zee en werd hij in het jaar 66 na Christus aan een kruis ter dood gebracht in Patras, Griekenland. Van hem wordt gezegd dat hij, toen hij naar de plaats van executie werd gebracht, van verre al het kruis zag dat daar klaargemaakt was voor hem. In plaats van angst te voelen, werd Andreas vervuld met een krachtige liefde voor Jezus.

Drie dagen lang hing de apostel aan het kruis. Zolang hij zijn tong kon bewegen, gaf hij aan iedereen die vlak bij hem stond, instructies en bemoedigde hen. Na drie dagen vroegen de christenen de gouverneur om Andreas van het kruis te halen en hem aan hen over te dragen. Maar Andreas, die dat hoorde, riep uit:

‘O Here Jezus, laat Uw knecht, die hier aan het kruis hangt voor Uw naam, niet er vanaf worden gehaald om weer onder de mensen te wonen! Alstublieft, ontvang mij, o Here, mijn God! U heb ik gekend, U heb ik liefgehad, aan U houd ik mij vast, U verlang ik te zien en in U ben ik wie ik ben.’

Nadat hij deze woorden gesproken had, beval hij zijn geest in de handen van zijn hemelse Vader.

Tags:
Next Post

Leef het goede leven en spreek de goede taal