Inspiratie - discipelprofiel Johannes

Discipelprofiel: Johannes

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Johannes.

‘Jezus’ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. Jezus zag Zijn moeder staan bij de leerling die Zijn beste vriend was. ‘Kijk, hij is uw zoon,’ zei Hij tegen haar. En tegen de leerling zei Hij: ‘Zij is uw moeder.’ Van toen af aan nam die leerling haar bij zich in huis.’ – Johannes 19:25-27

Johannes was een van de drie discipelen die het meest met Jezus omgingen. Volgens zijn eigen verslag zou hij de discipel zijn die het meest close met Jezus omging. In het evangelie van Johannes wordt hij ‘de discipel die Jezus liefhad’ genoemd.

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars Johannes afgeschilderd als een zachtaardige jongeman. Maar deze discipel was eigenlijk een heethoofd. Hij en zijn broer, Jakobus, kregen de naam ‘Zonen van de donder’. De twee waren ambitieus en concurrerend.

Zij vroegen Jezus of zij in Zijn Koninkrijk naast Hem op de troon mochten zitten, de één links en de ander rechts van Hem (zie Marcus 10:37). Dit verzoek en de daarop volgende discussie onder de discipelen leidden tot Jezus’ uitspraak:

‘Wie de voornaamste wil zijn, moet ieders slaaf worden. Zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als losgeld voor velen.’ – Marcus 10:44-45

Johannes moet deze les goed hebben geleerd. Bij de kruisiging was hij de discipel aan wie de zorg voor Jezus’ moeder was toevertrouwd. Toen hij ouder werd, is hij milder geworden. In de drie korte brieven van Johannes worden we bemoedigd om elkaar lief te hebben. Als een oude man ontwikkelde Johannes de zachtaardigheid waarmee de kunstenaars hem al in zijn jeugd afschilderden.

Later werd hij, volgens de geschiedschrijving, door de Romeinse keizer tot de dood veroordeeld. Hij werd in een vat met kokende olie gegooid. Terwijl hij in het vat was, bad hij tot God. Na een paar minuten was Johannes nog steeds in leven. Hij begon luid en vol blijdschap Jezus te aanbidden.

De keizer gaf zijn plan om hem te doden op en verbande hem naar het eiland Patmos. Hij leefde daar voor twee jaar. God was ook daar met hem en gaf hem hemelse visioenen, die hij opschreef in het boek Openbaring. Toen deze keizer stierf, werd Johannes weer vrijgelaten.

Hij werd teruggebracht naar Efeze, waar hij eens de leider van de kerk was geweest. Hier moest hij ook vervolging doorstaan en werd hij gedwongen om gif te drinken. Toch bleef hij ongedeerd, zoals Jezus had beloofd:

‘Zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen.’ – Marcus 16:18

Johannes leefde ruim 30 jaar langer dan al de andere apostelen. Hij stierf uiteindelijk in vrede in het jaar 95 n. Chr. toen hij ongeveer 101 jaar oud was.

Tags:
Next Post

De opstanding