Boodschap - Doe je best God doet de rest

Doe je best, en God doet de rest!

Veel mensen dromen stiekem dat er iets groots op hen zit te wachten. Maar als je echt verwacht dat er grote dingen in je leven gaan gebeuren, dan moet je in actie komen. Als je namelijk gebruikt wat je hebt – al is het nog zo weinig – dan kan God je meer geven.

Je moet in actie komen
Misschien heb je een droom in je hart. Je denkt er vaak aan en wacht tot die droom eindelijk eens uitkomt. Je kijkt naar andere mensen om je heen, en ziet hoe zij bezig zijn en hoe geweldig zij door God gebruikt worden. Je denkt: dat zou ik toch ook zo graag willen, Heer. En je wacht op hét moment in je leven dat het grote waarvan je droomt, gaat gebeuren. Veel mensen leven vandaag zo. Ik heb dan wel een vraag: als dat grote moment in je leven nu zou aanbreken, ben je daar dan klaar voor?

Als je écht verwacht dat er grote dingen in je leven gaan gebeuren, dan moet je in actie komen. Je zal actie bij je geloof – en bij je droom – moeten voegen. Met andere woorden: je moet nu doen wat jij kan doen, en niet wachten totdat er eindelijk vanzelf iets in je leven gebeurt.

Dat betekent dat je vandaag al je talenten en gaven die God je heeft gegeven, ontwikkelt en gebruikt, bij elke kans die je krijgt. Zo ben je klaar en voorbereid, als je grote moment plotseling echt aanbreekt. Het zal dan niet moeilijk zijn om door die ‘open deur’ te wandelen. Je bent namelijk al gewend om door ‘open deuren’ in je leven heen te wandelen!

Maak het beste van elke dag 
Je voorbereiden op de dag van morgen, is vandaag het beste ervan maken. Of dat nu te maken heeft met carrière maken, het behalen van een examen, stoppen met roken, of het getuigen van de Here Jezus. Als je vandaag doet wat je moet doen, dan zal God je morgen helpen om te komen waar je moet zijn.

Denk niet: in de toekomst ga ik een keer mijn best doen. Want als je zo denkt, praat en leeft, zet je je leven in de wacht. Je wacht op een groot moment in je leven. Hiermee laat je veel kostbare tijd nutteloos verloren gaan. Nee, begin vandaag nog! Als je vandaag het beste ervan maakt, ben je alweer één dag dichter bij dat grote moment waarvan je droomt in je leven. Als je vandaag gebruikt wat je hebt, dan opent God morgen nieuwe deuren van gelegenheid. Maak dus het beste van elke dag die God je geeft. Elke dag is een gift van God!

Misschien was vandaag geen perfecte dag. Grijp dan nu de kans om nieuwe stappen te zetten in de goede richting. Wacht niet tot morgen, zoals zo veel mensen doen. Blijf niet hangen in het verleden. Zet vandaag nog stappen vóóruit, want God wil niet dat je achteruitgaat in je leven, of stilstaat, maar dat je vooruit gaat! Als je er elke dag van je leven het beste van maakt, dan ben je waar je nu bent, beter af dan waar je gisteren was. En morgen zal het weer beter zijn dan waar je vandaag bent.

Dat is ook wat de Bijbel zegt:

‘Want wie iets heeft, zal er veel bij krijgen, meer dan genoeg. Maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben.’ – Mattheüs 13:12

Dus als je vandaag gebruikt wat je hebt – hoe weinig het ook is – ben je morgen weer dichter bij de vervulling van je droom. Samen met God moet je ernaartoe bewegen. Zonder dat je het misschien in de gaten hebt, leidt God je dichter naar Zijn doel.

De gelijkenis van de talenten
Jezus vertelt ons in Mattheüs 25:14-30 de gelijkenis van de talenten. Een rijke man gaf aan drie mensen een deel van zijn geld. In de Bijbel noemen we dat talenten. Hij had tegen die drie mensen gezegd: ‘Als ik weg ben, dan moet je daarmee gaan werken.’ ‘Maak het beste ervan’, daar kwam het op neer. Toen de rijke man terugkwam, vond hij twee mensen die hun best hadden gedaan en het geld goed hadden besteed. De Bijbel zegt dat deze man hen zegende.

Maar de derde man zei tegen de rijke man: ‘Heer, ik was bang dat u boos zou worden, want u bent een strenge man. Dus ik heb wat u mij gegeven hebt, begraven. Hier hebt u het terug.’ Met andere woorden zei deze man: ‘Heer, ik heb al die tijd niets gedaan met wat u mij hebt gegeven.’ Hij had allerlei excuses waarom hij niets met de talenten had gedaan. De rijke man was boos en zei: ‘Had het dan ten minste nog op een spaarrekening gezet. Dan had ik in ieder geval nog wat rente gehad.’


Ze hadden alle drie dezelfde mogelijkheden, maar een van die drie had allerlei excuses waarom hij niets met die mogelijkheden had gedaan. En zo werkt God vandaag nog altijd. God geeft ieder mens talenten en gaven.

‘Iedereen heeft zijn eigen bijzondere gave van God, de een deze, de ander die.’ – 1 Korinthiërs 7:7

God geeft ieder mens kansen om iets met die talenten te doen. Als je trouw bent en gebruikt wat je hebt, al is het nog zo weinig, dan zal God je meer talenten en gaven geven. Dat is wat de Bijbel ons leert. Het gaat er dus niet om hoeveel talenten je van God hebt ontvangen, maar of je gebruikt wat je van God hebt gekregen.

Gebruik wat je hebt
Maak vandaag nog de beslissing om te gebruiken, te activeren wat God jou heeft gegeven. Geloof in jezelf. Geloof in God. Misschien komt jouw grote moment niet morgen, niet volgende week, niet volgende maand, misschien zelfs niet volgend jaar. Maar… als je elke dag in geloof gebruikt wat je hebt, zul je meer talenten en gaven krijgen. Als je de gelegenheid krijgt om iets voor de Heer te doen, wat het ook is, zeg dan niet te snel: ‘Heer, dat kan ik niet.’ Of: ‘Heer, dat is onmogelijk.’

Sommige mensen maken hun hele leven al excuses, en ze leven alsof die excuses de waarheid zijn. Ze geloven het zelf. Daarom ontdekken deze mensen ook nooit nieuwe mogelijkheden in hun leven. Het is altijd maar hetzelfde. Ja, daarom wordt hun leven ook een sleur. Maar God wil dat we in geloof vooruitgaan. De Bijbel zegt:

‘Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn.’ – 2 Korinthiërs 3:5-6

Kijk daarom niet neer op het weinige dat je misschien hebt. Gebruik het! Als je dat trouw doet, kan God je meer geven. De Bijbel leert ons dat als je in het kleine trouw bent, je dat ook in het grote zult zijn.

‘Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote.’ – Lucas 16:10

Bijvoorbeeld: als je een talent hebt om te zingen, wacht dan niet totdat je eindelijk eens een platencontract krijgt aangeboden. Begin vandaag! Ga zingen in een kerkkoor. Als je kan spreken, wacht dan niet totdat je eindelijk eens een spreekbeurt krijgt. Ga vandaag getuigen tegen andere mensen. Als je trouw bent aan God, is God trouw aan jou.


De jongen met de 5 broden en 2 vissen

In Mattheüs 14:13-21 lezen we het verhaal van de jongen met de 5 broden en 2 vissen. Er was een grote menigte van ongeveer 15.000 mensen. Het was ‘s avonds laat, en de mensen begonnen trek te krijgen. Dus zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Geef die mensen te eten.’ De eerste reactie van de discipelen was: ‘We hebben niets.’ Dat is altijd het eerste wat mensen zeggen: ‘Het kan niet. We hebben niets.’

Jezus antwoordde: ‘Ga nog eens kijken.’ Ze gingen zoeken, en ja hoor: ze vonden een jongen met 5 broden en 2 vissen. Vergeleken met de enorme menigte stelde dat natuurlijk niets voor. Maar er gebeurde een geweldig wonder! Toen Jezus het eten gezegend had, konden ze allemaal eten, de hele menigte van 15.000 mensen. Ze hielden zelfs nog 12 manden vol met eten over! Dat gebeurt er als je het weinige wat je hebt, gebruikt en aan Jezus geeft. Dan zegent God dat.

Ook vandaag wil ik tegen jou zeggen: Wees niet bang. Begraaf niet wat God je gegeven heeft, zoals deze ene man. God wil jou zegenen. God wil jou kansen geven, kleine en grote. Wees daarom trouw en maak het beste van elke dag. Doe je best, en God doet de rest! Amen!

Gebed
Bid met mij mee

Gebed voor vergeving van zonden
‘O God, wees mij, arme zondaar, genadig en red mijn ziel. Ik heb tegen U gezondigd en gedaan wat niet goed is in Uw ogen. Ik belijd alles wat ik verkeerd heb gedaan en vraag U om vergeving. Ik geloof dat Jezus Christus, Uw lieve Zoon, ook voor mijn zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha. Zijn bloed heeft ook voor mij gevloeid. Was mij nu schoon met Uw bloed, lieve Jezus.
Ik wil U nu aannemen als mijn Redder en Verlosser. Ik wil U dienen en liefhebben met mijn hele hart en ziel. Mijn hele leven lang wil ik U volgen en dienen. Ik dank U, o God, dat ik nu Uw kind mag zijn en dat U mijn Vader wilt zijn. Ik loof en prijs U voor dit grote cadeau dat ik niet verdiend heb, maar door Uw genade en liefde heb mogen ontvangen, het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Dank U, Here God, voor Uw liefde en Uw genade. Dank U dat U Uw Zoon Jezus hebt gegeven. Zijn bloed wast mij witter dan de sneeuw. Halleluja! In Jezus’ naam bid ik dit.’ Amen!

Mijn gebed voor jou!
‘Here, ik bid voor alle mensen die dit lezen. Laat Uw liefde in hen stromen, zodat zij vol zijn van Uw Geest. Here, laat ze ervaren dat U de levende God bent, de Schepper van het heelal, die zon, maan en de sterren gemaakt heeft. Dat ze mogen weten dat U zo veel van hen houdt, Heer, dat U Uw Zoon hebt gestuurd om de mensen te redden. Here Jezus, ik bid dat U een ieder die zich uitstrekt naar U, de levende God, zal schoonwassen met Uw kostbaar bloed. Maak hen witter dan de sneeuw. Ik bid dat U alle zonden, welke dan ook, zal wegnemen en reinigen. Dat zij Uw liefde, genade en vergeving zullen ervaren. En dat ze gelukkig mogen zijn en vrede mogen hebben.
O Here Jezus, ik dank U dat U mijn gebed hebt gehoord en verhoord in de naam van Jezus.’ Amen!

Tags: