Een-ding-weet-ik

Eén ding weet ik! DEEL 1

Jezus deed veel wonderen door Zijn bediening heen. Iedereen die ziek was en bij Hem kwam, werd genezen. Velen werden verlost van boze geesten. Ook werden velen opgewekt uit de dood. Wat Jezus deed, was ongekend en nooit eerder gebeurd. Zo ook de genezing van de blindgeboren man.

‘En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blindgeboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.’
– Johannes 9:1-7 (HSV)

In Johannes 9 lezen we over dit geweldige wonder dat Jezus deed. Naar mijn mening is dit een van de meest verbazingwekkende wonderen die Jezus ooit heeft gedaan toen Hij op aarde was. In de verzen hierboven heb je gelezen dat deze blindgeboren man werd genezen en weer kon zien. Nooit eerder was zoiets gebeurd.

Nergens anders in de Bijbel lees je over de genezing van iemand die blindgeboren was. We weten eigenlijk niets over deze man die genezen werd. We weten niet hoe oud hij was of wat zijn naam was. Het enige kenmerk dat genoemd wordt, is dat deze man blindgeboren was.

Wat houdt het in om blindgeboren te zijn? Het betekent dat je vanaf geboorte nooit iets hebt kunnen zien. Deze man had zijn familie nog nooit gezien. Hij kon de blauwe lucht niet zien. Hij wist niet eens hoe hij er zelf uitzag. Het enige wat hij zag vanaf zijn geboorte, was duisternis. Er was geen moment in zijn leven dat hij iets anders zag. Hij was gewend om te leven in complete duisternis.

Waarom is het zo belangrijk dat juist dit verhaal van de blindgeboren man wordt verteld in de Bijbel? Ik geloof dat dit de reden is: deze blindgeboren man is een perfect voorbeeld van een onbekeerde, niet wederom geboren persoon. Zoals deze man blindgeboren was, zo leven wij ook in duisternis. Wij worden namelijk allemaal in zonde geboren. Paulus zegt:

‘Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.’
– Romeinen 5:12

Wij stammen allemaal af van Adam. Omdat hij heeft gezondigd, is de natuur van de mens zondig geworden. Daardoor wordt elk mens in zonde geboren. We zijn zelfs gewend geraakt om te leven in zonde en duisternis. Denk maar aan de tijd waarin wij vandaag leven. De meeste gezinnen leven zonder God. De volgende generatie groeit op zonder kennis van God. Het gevolg hiervan is: geweld, grof taalgebruik, drugsgebruik, alcohol, pornografie, ongepast gedrag enzovoort. Dit wordt vandaag als normaal gezien. Men weet niet beter.

Je kan proberen om op een verstandelijke manier mensen bewust te maken van de duisternis waarin ze leven. Maar dat gaat je niet lukken. Er is een grotere kracht nodig om die persoon uit die voortdurende duisternis te halen en over te brengen naar het licht. De zalving en de kracht van de Heilige Geest zijn daarin onmisbaar. De zalving van de Heilige Geest is nodig om de grip van de zonde te verbreken. De kracht van het Woord van God is nodig om verandering voort te brengen in het leven. Alleen door wat Jezus 2.000 jaar geleden gedaan heeft, is er verlossing van zonde mogelijk. Het is alleen door Jezus’ offer dat wij nu kunnen leven in het licht en verlost zijn van de duisternis.

Deze blindgeboren man was waar hij altijd was. Zijn dag was begonnen zoals elke dag. Duisternis was het enige wat hij zag. Maar deze dag zou niet eindigen zoals die was begonnen. Want Jezus ging hem voorbij en Jezus zag hem.

Dit zien we vaker in de Bijbel. De blinde Bartimeüs zat langs de weg te bedelen, maar Jezus ging hem voorbij en veranderde zijn leven. De weduwe van Naïn had haar man begraven en was nu ook onderweg om enige zoon te begraven. Haar leven was totaal verwoest, tot het moment dat Jezus voorbijging. De bezetene van Gadara was bezeten door 2.000 demonen. Hij sneed zichzelf in de rotsgraven. Hij was krankzinnig en gek, totdat Jezus voorbijging.

Op het moment dat Jezus jou voorbijgaat, is de macht van de duivel verbroken. Wanneer Jezus komt, wist hij alle tranen van je ogen. Hij neemt de somberheid en verandert het in glorie. Jezus gaat ook op dit moment aan jou voorbij.

Denk terug aan waar je was. Je leven was vol zonde, maar Jezus ging jou voorbij. Hij veranderde alles. Hij was het die jouw leven veranderde en in het licht bracht. Misschien ben jij het helemaal zat om een leven van zonde te leiden. Weet dan dat Jezus jou op dit moment voorbijgaat en jouw leven wil veranderen.

Hij wil jou hoop geven en een nieuwe toekomst. Het enige wat je nu hoeft te doen, is je handen opheffen en dit gebed meebidden.

Gebed
Bid met mij mee

Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Jezus. Ik heb spijt van mijn zonden, hoe ik heb geleefd, en de dingen die ik heb gedaan. Vergeef mij alles wat ik verkeerd heb gedaan. Met mijn mond zeg ik dat Jezus mijn Heer is. In mijn hart geloof ik dat God Jezus heeft opgewekt uit de dood en dat Hij leeft vandaag. Ik geloof dat ik op dit moment vergeven ben. Ik ben gered!
In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Tags: