Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Een nieuwe schepping

Pinksteren was een nieuw begin voor de leerlingen en volgelingen van Jezus. Toen zij bij elkaar waren in de bovenkamer, ontvingen zij de Heilige Geest. Ze werden gevuld met het vuur van de Heilige Geest. Daarna konden zij niets anders dan getuigen van Jezus Christus.

Op dat moment waren er veel Joden uit verschillende landen in Jeruzalem aanwezig. Zij waren allemaal verbaasd, want ze hoorden de leerlingen getuigen van Jezus en ieder in hun eigen taal. Door de kracht van de Heilige Geest spraken zij in vreemde talen.

Uiteindelijk stond Petrus op en vertelde hun dat Jezus, die zij gekruisigd hadden, na Zijn opstanding en hemelvaart, de Heilige Geest had gegeven aan Zijn volgelingen. En dat wat zij nu zagen, het werk was van de Heilige Geest. De mensen werden geraakt door zijn woorden en riepen uit: ‘Wat moeten we doen om gered te worden?’ Petrus antwoordde:

‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.’ – Handelingen 2:38

Met andere woorden: heb spijt van je zonden; belijd ze aan Jezus; breek met de zonden, en volg Jezus. En dan word je een nieuwe schepping. De apostel Paulus zegt:

‘Als je christen wordt, word je vanbinnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Maar wij kunnen geen nieuwe schepping worden in Jezus, als we nog steeds vasthouden aan onze oude natuur. Wij moeten gaan zien en erkennen dat ons oude leven nergens goed voor is en ons alleen maar laat struikelen, vallen en zondigen. Wij moeten wandelen in het nieuwe leven en breken met het oude leven, als we willen leven in de kracht van het nieuwe leven met Jezus.

Petrus en zijn vrienden staken in een boot het meer over. Er stak een storm op en de boot ging heftig te keer. De discipelen klemden zich vast aan de boot. Zij stonden niet boven de strijd met de elementen van de natuur. Ze waren bang en wisten niet of de boot hen zou kunnen houden.

Op een gegeven moment zag Petrus Jezus op het onrustige water wandelen. Jezus was helemaal in de rust. Hij had de hele situatie onder controle. Hij was Zich bewust van de kracht die in Hem was. Hij wist dat Hij de natuur beheerste en de storm tot rust kon brengen. Petrus wilde die kracht ook bezitten, en hij vroeg de Here erom. Jezus zei alleen één woord: ‘Kom’.

‘Kom maar, Petrus. Laat de boot maar los, en stap uit in het geloof. Houd je niet vast aan iets wat eigenlijk geen houvast is of wat je niet kan redden. Vertrouw op Mij. Ik ben het Leven. Ik heb alle macht. Kijk naar Mij.’ Petrus gehoorzaamde en begon te wandelen op het water. Hij geloofde Jezus op Zijn Woord en ervoer dat het onmogelijke mogelijk werd.

Satan heeft een grote mond en spreekt met macht. Hij kan mensen angst vullen. Maar als wij gevuld zijn met de Heilige Geest, hoeven wij niet bang te zijn of ons geïntimideerd te voelen. Want wij zijn door de Heilige Geest één met God en toegerust met Gods kracht.

Toen David ging vechten met Goliath, moest hij zijn natuurlijke harnas uitdoen. Hij zou nooit de overwinning kunnen behalen met de wapenrusting van koning Saul. David haalde zijn kracht uit Gods macht en versloeg de reus met een klein steentje. Wij moeten het oude leven loslaten. We moeten zien dat het ons alleen maar doet falen en onze zwakheden laat zien.

Als we achterom blijven kijken naar ons oude leven, dan zijn we niet in staat om vooruit te kijken en de oogst binnen te halen. We moeten de moed hebben om te wandelen in het Woord van God. We moeten vervuld zijn met de Heilige Geest en de gaven van de Geest moeten in en door ons werkzaam zijn. Het is de weg van de liefde die ons omhoog voert en ons het verlangen geeft te streven naar de gaven van de Geest. En het is door onze gemeenschap met God dat wij die ontvangen.

Laten wij ons altijd openstellen voor God om een openbaring van Zijn kennis te ontvangen door de Heilige Geest die in ons woont. Dan kan Hij ons gebruiken wanneer Hij wil, tot eer en glorie van Zijn heilige naam.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik weet dat ik niet naar Uw wil heb geleefd, maar dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik kom nu tot U om te vragen of U mijn zonden wilt vergeven. Ik heb spijt, Here. Reinig mij met het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus. Ik open mijn hart voor U. Here Jezus, kom in mijn hart wonen. Ik wil leven naar Uw wil, met U door het leven gaan, en U dienen en volgen. Maak mij helemaal vrij van elke macht van de zonde en help mij om staande te blijven in de moeilijkheden van het leven. Ik dank U voor Uw genade, vergeving en bevrijding. In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: